Методика навчання інтегрованого навчання “Я досліджую світ””

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Подановська Г. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФПШ-32Подановська Г. В.
ФПШ-33Подановська Г. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання інтегрованого навчання «Я досліджую світ» є засвоєння майбутніми вчителями теоретичних знань і набуття практичних умінь щодо формування в здобувачів початкової освіти ключових та предметних компетентностей під час вивчення інтегрованого курсу.

Основними завданнями вивчення дисципліни Методика навчання інтегрованого навчання «Я досліджую світ» є:

– формування власної світоглядної позиції щодо природи, людини, суспільства; виховання соціальної компетентності, організація ціннісноорієнтаційної діяльності майбутніх учителів під час проведення уроків інтегрованого курсу «Я досліджую світ»;

– забезпечення усвідомлення здобувачами вищої освіти фундаментальної єдності в системі людина – природа – суспільство – Всесвіт; засвоєння знань про природу, суспільство, людину як окремі системи і осягнення їх сенсу на основі різних способів інтеграції освітніх галузей початкової освіти;

– формування уявлення про методику навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» як педагогічну науку та її методологію; усвідомлення необхідності вивчення навчальної дисципліни у світлі реформування Нової української школи;

– засвоєння вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі; уміння аналізувати методичні системи, реалізовані в підручниках, навчальних посібниках із метою з’ясування їх переваг і недоліків;

– навчання свідомо і творчо підходити до визначення навчально-виховних завдань, планування роботи вчителя, розробки календарно-тематичного змісту інтегрованого курсу за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі) та активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів (інтегровані уроки, тематичні дні, проєктна діяльність, екскурсії, домашні роботи, гуртки), які дозволять цілісно використати можливості урочної і позаурочної діяльності;

– формування вмінь добирати доцільні методи і засоби навчання відповідно до визначених мети і завдань уроку (теми і проблеми тижня) із урахуванням специфіки змісту навчального матеріалу та індивідуальних і вікових особливостей учнів;

– розвиток вмінь використовувати в освітньому процесі системи теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти; пояснювати сутність понять, способів діяльності, що належать до освітніх галузей;

– формування особистості майбутнього вчителя, який зорієнтований не на передачу знань, а на особистісний розвиток дитини і потреби сучасної школи.

Рекомендована література

Базова

 1. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С. та ін. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу» : Київ. : Видавництво «Алатон», 2019. 128 с. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/53%20(6).pdf
 2. Гільберг Т., Тарнавська С., Павич Н. Навчально-методичний посібник. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-2 класах ЗЗСО на засадах компетентнісного підходу. Київ : Генеза, 2019. 256 c.
 3. Гільберг Т., Тарнавська С., Павич Н. Навчально-методичний посібник. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4 класах ЗЗСО на засадах компетентнісного підходу. Київ : Генеза, 2020. 240 c.
 4. Нова українська школа : порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. Київ : Літера ЛТД, 2018. 160 с.

Допоміжна

 1. Андрющенко О. О. Особливості професійної діяльності вчителя початкових класів в умовах Нової української школи. URL: https://drive.google.com/file/d/1_Hn9A1jr5DU4rCelbEhpUB6ymjzNqqtc/view
 2. Андрющенко О.О., Жолудь С. Оцінювальна діяльність учителя нової української початкової школи: сутність та зміст. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXVIII Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукова, Є.О. Романенка. Лімасол (Кіпр): ГО «ВАДНД», 2023. C. 178-184.
 3. Андрющенко О. О., Жолудь С. Використання інструментів самооцінювання та взаємооцінювання в освітньому просторі Нової української школи. Контексти творчості Олександри Яківни Савченко. Уміння вчитися як ключова здатність здобувачів початкової освіти в реаліях воєнного стану: збірник матеріалів ІІ Міжнародних педагогічних читань пам’яті О.Я. Савченко. Київ: Педагогічна думка, 2022. C. 11-15.
 4. Андрющенко О. О., Сопіна В. Упровадження дослідницької діяльності в освітній процес початкової школи. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXVIII Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукова, Є.О. Романенка Лимасол (Кіпр): ГО «ВАДНД», 2023. C. 184-189.
 5. Андрющенко О. О., Сущенко Л. О. Методика викладання природничої галузі : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Початкова освіта» освітньо-професійної програми «Початкова освіта». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2023. 61 с.
 6. Бех І. Д. Інтеграція як освітня перспектива. Початкова школа. 2002. № 5. С. 5-6. 7. Використання дослідів на уроках в початковій школі / упор.: Л. Македонова, В. Неклеса, Р. Шиян. Тернопіль: Мандрівець, 2012. 128 с.
 7. Височан Л. М. Методика викладання природознавства: курс лекцій. Навчально-методичний посібник для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки: 6.010102 Початкова освіта. Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – 170с.
 8. Гуз. К. Ж. Теоретичні та методичні основи формування в учнів цілісності знань про природу. Полтава: Довкілля-К. 2004. 472 с.
 9. Державний стандарт початкової освіти. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti
 10. Ільченко О. Г. Експериментальні завдання для учнів 1 – 6 класів. Посібник для вчителів і учнів. Полтава: 2008, 144 с.
 11. Концепція Нової української школи. URL : https://mon.gov.ua/ua 15. Організаційні форми навчання у початковій школі: посібник / О. Я. Савченко, Н.М. Бібік, В.О. Мартиненко та ін.; за наук. ред. Бібік Н.М. Київ : Видавничий дім «Сам», 2017. 304 с.
 12. Поліхун Н. І. Як стати дослідником: Навчально-методичний посібник для учнів / Відп. за вип. О. Лісовий. 2-ге вид., доповн. Київ: ТОВ «Праймдрук», 2012. 224 с. 17.
 13. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти: підручн. для вищ. навч. закл. 2-е вид. Київ : Грамота, 2013. 504 с. 19. Шість цеглинок в освітньому просторі школи: методичний посібник / упор. О. Рома. The LEGO Foundation, 2018. 32 с.

Інформаційні ресурси

 1. Сайт Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua
 2. Онлайн-курс для вчителів початкової школи. URL: https://www.youtube.com/watch?v=kKN4jlYnYsM
 3. Електронні версії підручників української мови для 1-4 класів. URL: https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/
 4. Сайт Інституту модернізації змісту освіти. URL: https://imzo.gov.ua/
 5. Державний стандарт початкової освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti
 6. Метод проєктів в навчально-вихованому процесі (онлайн курс). URL: https://www.youtube.com/watch?v=petH0HngQkU
 7. Сторітеллінг. Онлайн-курс для вчителів початкової школи. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2aYHz1U19U8
 8. Лепбук. Онлайн-курс для вчителів початкової школи. URL: https://www.youtube.com/watch?v=xRRqIOk0vXg
 9. Моделювання у вивченні природи. URL: https://www.youtube.com/watch?v=0LZbJ1kjvOw

      10.Дослідницькі методи навчання у початковій школі. URL:          https://www.youtube.com/watch?v=VGiDYtg44yM

11.НУШ що таке «компетентності» і як вони переплітаються. URL: https://www.youtube.com/watch?v=aedlJ9wy3bc

12.Використання ігрових практик під час уроків у початковій школі. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6mBC6lVQDHI

13.Ігри та вправи на розвиток сприймання в початкових класах НУШ. URL:

https://www.youtube.com/watch?v=Bx3KuQYP43Y

14.Групова робота. Онлайн-курс для вчителів початкової школи. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Q3XCnz1Wvm