Теоретичні основи викладання методик початкової освіти (013 Початкова освіта, освітньо-професійна програма підготовки магістра)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Новосельська Н. Т.ФПШ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФПШ-51Новосельська Н. Т.

Опис курсу

Дисципліна «Теоретичні основи викладання методик початкової освіти» є вибірковою дисципліною для освітньо-професійної програми спеціальності 013 Початкова освіта спеціалізації Дошкільне виховання, яка викладається в ІІ семестрі в обсязі 120 годин /4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Методика викладання педагогіки
  2. Методики викладання освітніх галузей початкової освіти

Навчальним планом передбачено у рамках курсу 32 години аудиторних занять ( 16 год. лекцій та 16 год. практичних) і 88 годин самостійної роботи.

Зміст навчальної дисципліни розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання та вміння, обов’язкові для того, щоб педагогічно доцільно організовувати освітній процес у закладі вищої освіти.

У процесі вивчення курсу здобувачі вищої освіти отримують знання про предмет і завдання методики викладання педагогіки та освітніх галузей початкової освіти; етапи становлення педагогіки як науки і навчального предмету; методологію педагогічних досліджень; принципи та методи викладання педагогіки та їх характеристика; нетрадиційні форми викладання методик освітніх галузей початкової освіти; шляхи оптимізації навчального процесу в закладі вищої освіти; сучасні педагогічні технології навчання.

Студенти знайомляться із методикою викладання мовно-літературної, природничо-суспільствознавчої та математичної освітніх галузей початкової освіти за кредитно-модульною технологією.

Вивчення дисципліни дає змогу студентам оволодіти здатністю розв’язувати педагогічні задачі; організовувати й проводити ділові ігри; моделювати фрагменти лекційних, семінарських і практичних занять, виховних заходів.

Рекомендована література

Основна та допоміжна література

Матеріали

Робоча програма

Методичні матеріали до практичних занять

Методичні матеріали до самостійної роботи студентів

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус