Теоретичні основи викладання методик початкової освіти (013 Початкова освіта, освітньо-професійна програма підготовки магістра)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Новосельська Н. Т.ФПШ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФПШ-51доцент Новосельська Н. Т.

Опис курсу

Дисципліна «Теоретичні основи викладання методик початкової освіти» є обов’язковою дисципліною для освітньо-професійної програми спеціальності 013 Початкова освіта, яка викладається в ІІ семестрі в обсязі 120 годин /4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Навчальним планом передбачено у рамках курсу 32 години аудиторних занять ( 16 год. лекцій та 16 год. практичних) і 88 годин самостійної роботи.

Зміст навчальної дисципліни розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання та вміння, обов’язкові для того, щоб педагогічно доцільно організовувати освітній процес у закладі вищої освіти. У процесі вивчення курсу здобувачі вищої освіти отримують знання про предмет і завдання методики викладання педагогіки та освітніх галузей початкової освіти; етапи становлення педагогіки як науки і навчального предмету; методологію педагогічних досліджень; принципи та методи викладання педагогіки та їх характеристика; нетрадиційні форми викладання методик освітніх галузей початкової освіти; шляхи оптимізації навчального процесу в закладі вищої освіти; сучасні педагогічні технології навчання.

Студенти знайомляться із методикою викладання мовно-літературної, природничо-суспільствознавчої та математичної освітніх галузей початкової освіти за кредитно-модульною технологією. Вивчення дисципліни дає змогу студентам оволодіти здатністю розв’язувати педагогічні задачі; організовувати й проводити ділові ігри; моделювати фрагменти лекційних, семінарських і практичних занять, виховних заходів.

Рекомендована література

Література основна:

 1. Антонова О. Навчально-методичний посібник “Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти” / Олена Антонова – Київ: Генеза, 2019. – 96 с.
 2. Вашуленко М.С. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу “Українська мова” у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу: навчально-методичний посібник / М.С.Вашуленко. – К.: Видавничий дім “Освіта”, 2019. – 192 с.
 3. Гільберг Т.Г. Навчально-методичний посібник. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу “Я досліджую світ” у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу / Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ніна Павич. – Київ: Генеза, 2019. – 256 с. 1-2 класи
 4. Гільберг Т.Г. Навчально-методичний посібник. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу “Я досліджую світ” у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу / Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Зоя Хитра, Ніна Павич. -Київ: Генеза, 2020. – 240 с. 
 5. Гущина Н.І. Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник. / Н.І.Гущина. – К.: Видавничий дім “Освіта”, 2020. – 112 с.
 6. Масол Л.М. Навчально-методичний посібник “Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу “Мистецтво” у 1-2 класах на засадах компетентнісного підходу” / Людмила Масол. – Київ: Генеза, 2019. – 208 с.: іл.1-2 кл.
 7. Масол Л.М. Навчально-методичний посібник “Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу “Мистецтво” у 3-4 класах на засадах компетентнісного підходу” / Людмила Масол. – Київ: Генеза, 2020. – 160 с.: іл.
 8. Саган О. В. Методика навчання інформатики в початкових класах : навч.-метод. посібник / автор та укладач О. В. Саган. – Друге видання. – Херсон : Вид-во ТОВ «Борисфен-про», 2020. – 146 с.
 9. Скворцова С.О. Нова українська школа: методика навчання математики у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів: навчально-методичний посібник. / Світлана Скворцова, Оксана Онопрієнко. – Харків: Видавництво “Ранок”, 2019. – 352 с.
 10. Скворцова С.О. Нова українська школа: методика навчання математики у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів: навчально-методичний посібник. / Світлана Скворцова, Оксана Онопрієнко. – Харків: Видавництво “Ранок”, 2020. – 320 с.

Література допоміжна:

 1. Вашуленко О.В. Формування у молодших школярів умінь створювати власні висловлювання на уроках літературного читання. Київ: Педагогічна думка, 2020. — 71с.
 2. Волошенюк О.В. Методика формування умінь з медіаграмотності на заняттях з інтегрованого курсу «Мистецтво» в НУШ. Навчально-методичний посібник. / О. В. Волошенюк, О.В. Чорний — Київ: Академія української преси, Центр Вільної Преси, 2020. — 54. с.
 3. Кірик М. Нова українська школа: організація діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник. / М.Кірик, Л.Данилова. – Львів: Світ, 2019. – 136с.
 4. Котик Т.М. Нова українська школа: теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи: навчально-методичний посібник для вчителів початкової школи. Тернопіль, Астон, 2020. – 192с.
 5. Ларіонова Н. Електронні освітні ігрові ресурси в освітньому процесі початкової школи: науково методичний посібник. Харків : Друкарня Мадрид, 2020. 96 с.
 6. Нова українська школа: організація взаємодії з батьками учнів початкової школи: навчально-методичний посібник. / Т.М.Бабко, О.В.Банах, А.В.Вознюк, Г.А.Коломоєць. Л.Г.Кудрик, О.М.Мельник. – К.: Видавничий дім “Освіта”, 2020. – 208 с.
 7. Нова українська школа: порадник вихователю групи продовженого дня у закладах загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник / Г.І.Дмитрів [та інші]. – Львів: Світ, 2019. – 224 с.
 8. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н.М. Бібік. – Київ: Література ЛТД, 2019. – 208 с.
 9. Онопрієнко О. В. Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів: методичний посібник/ Онопрієнко О. В. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – 72 с
 10. Пометун О.І. Нова українська школа: розвиток критичного мислення учнів початкової школи: навчально-методичний посібник. / О.І.Пометун. – К.: Видавничий дім “Освіта”, 2020. – 192 с.
 11. Прищепа О. Ю. Формування і розвиток навичок письма молодших школярів на засадах диференційованого підходу: методичний посібник/ Прищепа О. Ю.- Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2020. – 72 с.
 12. Рібцун Ю.В. Учні початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення: навчання та розвиток: навчально-методичний посібник. / Юлія Рібцун. – Львів: Світ, 2020. – 264 с.: іл.
 13. Старагіна І.П. Нова українська школа: методика формування умінь з медіаграмотності на заняттях з предметів мовно-літературної галузі в початковій школі . Навчально-методичний посібник . / І . П . Старагіна / За редакцією О.В. Волошенюк, В .Ф . Іванова — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2020 . — 58 с.
 14. Старагіна І.П. Нова українська школа: розвиток читацької компетентності в учнів початкової школи в системі інтегрованого навчання: навчально-методичний посібник. / Старагіна І.П., Терещенко В.М., Панченков А.О. – Харків: Соняшник, 2020. – 176 с., іл.
 15. Фідкевич О.Л. Навчально-методичний посібник “Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти” / Олена Фідкевич, Наталія Бакуліна. – Київ: Генеза, 2019. – 64 с.
 16. Фідкевич О.Л. Навчально-методичний посібник “Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти” для педагогічних працівників. / Олена Фідкевич, Наталія Богданець-Білоскаленко. – Київ: Генеза, 2020. – 96 с.
 17. Цимбалару А.Д. Нова українська школа: освітній простір учня початкової школи: навчально-методичний посібник. / А.Д.Цимбалару. – К.: Видавничий дім “Освіта”, 2020. – 160 с.

Матеріали

Робоча програма

Методичні матеріали до самостійної роботи студентів

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус