Освіта для дорослих: підготовка майбутніх тренерів

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

Дисципліна пропонується широкому колу студентів різних спеціальностей, які хочуть бути активними у громадському секторі, активістами, готуються стати педагогами, психологами, соціальними працівниками, підприємцями. Такі тренінгові програми проводяться для лідерів та керівників закордонних фондів, викладачів університетів, бізнес-тренерів, громадських діячів, підприємців, лікарі, працівників державних органів влади та представників місцевого самоврядування.

Мета курсу:

ознайомити із основними принципами та методами навчання дорослих. Програма дисципліни складається із двох частин. Перша знайомить учасників із принципами навчання дорослих. Друга частина створює умови, в яких учасники мають змогу практично вправлятися у плануванні, проведенню та оцінюванні тренінгових блоків та тренінгів, що проведені ними із використанням активних методів.

Завдання курсу:

Протягом вивчення курсу студент зможе сформувати наступні навички:
1. Бути здатним до ефективної підготовки та проведення тренінгових заходів для дорослих з використанням різноманітних методик та засобів.
2. Уміти розробляти курси навчання для дорослих на різні теми та потреби.
3. Організовувати роботу в групах та застосовувати метод “міні-уроків” для більш ефективного навчання.
4. Створювати та використовувати аудіовізуальні засоби та плакати для підвищення ефективності навчальних заходів.
5. Оцінювати ефективність навчальних заходів та використовувати методи евалюації для подальшого покращення якості тренінгів.

Методи та форми навчання:

Теми дисципліни будуть викладатися у формі лекцій, з допомогою активних методів навчання, використовуватимуться освітні технології андрагогіки, задіюватиметься потенціал та досвід учасників. Учасники отримають роздатковий матеріал, який доповнюватиме лекції та доповіді, учасники матимуть можливість ознайомитися із друкованими публікаціями, книгами, тренінгу чи методам, які застосовуються під час занять, приклади конспектів занять, учасники зможуть отримати електронні версії деяких публікацій.

Програма ґрунтується на знаннях про андрагогіку (навчання дорослих) та готує учасників до проведення власних тренінгів, тренінгових блоків.

Рекомендована література

 1. Аніщенко О.В., Прийма CM. Співпраця науково-дослідного інституту і педагогічного університету: нові можливості для розвитку освіти дорослих у регіоні / О.В. Аніщенко, С.М. Прийма // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. — К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. — Вин. 1 (12). — С. 6-17.
 2. Зінченко C.B. Ідеї неперервності навчання у центрі освіти дорослих — Народній школі / С.В. Зінченко // Наукова спадщина Василя Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя: зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 98-річчю від дня народження В. Сухомлинського, 28-29 вересня 2016 р. / уклад. O.E. Жосан. — Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2016. — С. 146-150.
 3. Іноваційні технології навчання в системі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців// Під. заг. ред. В. Г. Логвінова та С. К. Хаджираєвої. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. – 253 с.
 4. Інтерактивні технології навчання : теорія, практика, досвід роботи / Уклад. О.Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.П.Н., 2002. – 136 с.
 5. Каталог провайдерів послуг з освіти дорослих м. Львова та Львівської області / ЗУРЦ; Представництво DVV International в Україні. — Львів: Вид. ФОП Ніколаєнко, 2015. — 60 с.
 6. Концепція освіти дорослих в Україні / Укл.: Лук’янова Л.Б. — Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2011. — 24 с.
 7. Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку//За заг. ред. академіка О. Г. Мороза. – К.: МАУП, 1994. – 196 с.
 8. Лук’янова Л. Неперервна освіта впродовж життя: історичний огляд, сучасні реалії / Л. Лук’янова // Науковий вісник Мелітопольського державногопедагогічного університету. Сер : Педагогіка. — 2015. — № 2. — С. 187-192.
 9. Навчання дорослих. Тренінг для тренерів. Депонований рукопис. Всеукраїнський фонд “Крок за кроком.”, К.: 2001 р.
 10. Ничкало Н.Г. Освіта дорослих в умовах трансформаційних процесів (передмова) // Освіта дорослих — регіональний розвиток: досвід, виклики, стратегії: збірник матеріалів Форуму до Міжнародних Днів освіти дорослих у Запорізькій області (м. Запоріжжя, 6-8 жовтня 2016 р.) [колектив авторів]. — Мелітополь, 2017. — С. 6-13.
 11. Освіта дорослих — невід’ємна складова освіти впродовж життя / Національна доповідь і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст. голови), A.M. Гуржій (заст. голови), О.Я. Савченко (заст. голови)]; за заг. ред. В.Г. Кременя. — К.: Педагогічна думка, 2016. — С. 128-138.
 12. Освіта дорослих: бібліографічний покажчик / упорядник Л.Б. Лук’янова; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Українська Асоціація освіти дорослих. — Київ : TOB «ДКС-Центр», 2016. — 144 с.
 13. Освіта дорослих: енциклопедичний словник / за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка; [упоряд. Н.Г. Протасоватаін.]; НАПН України, НАДУ при Президентові України. — К.: Основа, 2014. — 520 с.
 14. ПриймаС.М. Центри освіти дорослих у контексті переосмислення місії університету/С. Прийма // Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. / за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. — X: Смугаста типографія, 2016. — Вип. 52. — С. 173-186.
 15. Центри освіти дорослих у контексті реалізації Концепції освіти впродовж життя (з досвіду співпраці відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України і Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького) [Електронний ресурс]. — URL: http://ipood.com.ua/novini/centri-osviti-doroslih-u-konteksti-realizaci-koncepci—osviti-vprodovj-jittya/