Риторика та культура мовлення педагога (012 Дошкільна освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Кость С. П.ФПД-31, ФПД-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564ФПД-31доцент Кость С. П.
ФПД-32доцент Кость С. П.

Опис курсу

Розроблений курс має сприяти підготовці майбутніх висококваліфікованих педагогів ЗДО, які мають професійно володіти знаннями науки та мистецтва усної міжособистісної комунікації, майстерністю і культурою публічного мовлення. Засвоєні знання, сформовані компетентності допоможуть забезпечити професіоналізм основної фахової діяльності на рівні сучасних вимог тощо.

Мета курсу зумовлена  потребою формувати уміння  і навички досконалого володіння українською  літературною мовою у професійній сфері, підвищити рівень комунікативної компетентності майбутніх фахівців-педагогів.

Основні завдання курсу:

ознайомити здобувачів вищої освіти з сучасним термінологічним апаратом риторики;

ознайомити здобувачів вищої освіти із методологічними засадами риторичної майстерності;

вироблення навичок аналізу монологічного і діалогічного мовлення;

освоєння культури мовлення;

формування у здобувачів вищої освіти мовленнєвої компетенції, що охоплює систему мовленнєвих умінь (вести діалог, творити усні й писемні монологічні та діалогічні висловлювання різних видів, типів і жанрів);

Рекомендована література

1.Андерсон К. Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів / Кріс Андерсон / пер. з англ.. Олександра Асташова. – 4-те вид. – К : Наш формат, 2019. – 256 с.

  1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Н.Д. Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 232 с.
  2. Борг Д. мистецтво говорити. Таємниці ефективного спілкування / пер.з англ..Н. Лазаревич. – харків : Вид-вл «Ранок» : Фабула, 2019. – 304 с.
  3. Зверева Н. Я говорю – меня слушают: Уроки практической риторики / Нина Зверева. – 2-е узд. – М.: Альпина паблишерз, 2011. – 234 с.

5.Калюжка Н, Самойленко Н. Сторітеллінг як один із методів підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзивного класу / Н. Калюжка, Н. Самойленко // Збірник наукових праць. Випуск 26 (1–2019) Частина 1. С. 92-98

6.Навчально-методичний посібник «Storytelling (Історії, які навчають) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/navcalno-metodicnij-posibnik-storytelling-istorii-aki-navcaut-205089.html

  1. Кушнір Р. Великий оратор. – Дрогобич, 2013. – 256 с.
  2. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика : навч. посіб. / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 311 с.

9.Пасинок В.Г. Основи культури мовлення. Навч.посіб. – К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. – 184 с.

10.Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей) : монографія / Ірина Фаріон. – Вид. 3-тє, допов. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 331 c. : табл.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Силабус:

Завантажити силабус