Основи педагогічної комунікації (012 Дошкільна освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
58Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Кость С. П.ФПД-31, ФПД-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564ФПД-31доцент Кость С. П.
ФПД-32доцент Кость С. П.

Опис курсу

Дисципліна «Основи педагогічної комунікації» є вибірковою дисципліною, що складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Курс «Основи педагогічної комунікації» є складовою частиною гуманітарних дисциплін, передбачає розвиток комунікативної компетентності майбутніх педагогів, підвищення рівня їх етичної взаємодії з учнями, формування комунікативної спрямованості у студентів, курс покликаний допомагати становленню сучасного педагога, який розвивається і формується в умовах сучасного освітнього простору. «Основи педагогічної комунікації» – самостійний навчальний предмет, що базується на філологічних курсах «Сучасної української мови», «Практикум з української мови», «Історія української культури» і має на меті систематизувати й узагальнити знання студентів з української орфоепії, морфології, синтаксису, стилістики української мови, розв’язувати педагогічні завдання, моделювати педагогічні комунікативні ситуації майбутнього працівника освітньої сфери.

Метою викладання навчальної дисципліни є:

оволодіння системою комунікативних знань, умінь, що забезпечують реалізацію функцій, покладених на педагога в цілому, здійснення майбутніми фахівцями професійно-педагогічної комунікації на високому якісному рівні, можливість самореалізації й самовдосконалення студентів через вербальні, невербальні засоби комунікації з погляду  педагогічної діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • надання студентам знань теоретичних положень професійно-педагогічної комунікації;
 • практичне оволодіння технікою керівництва педагогічною комунікацією;
 • оволодіння ефективними шляхами впливу на співрозмовника, суб’єкта комунікації;
 • розвиток комунікативних компетенцій, необхідних у професійному спілкуванні педагогів.

Рекомендована література

Базова

 1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / за заг. ред О. Сербенської : навч. посібн. 3-тє вид., доп. І переробл. Львів : Апріорі, 2019. 304 c.
 2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики . К., 2004. 342с.
 3. Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч. посібник.К.: Академвидав, 2011. 256 с.
 4. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. К. : ВЦ “Академія”, 2006. 256 c.
 5. Комунікативні технології інформаційного суспільства : монографія / за наук. ред. А. І. Гусєва. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. 142 c.
 6. Крохмальна Г. І. Педагогічна комунікація як навчальна дисципліна: аналітичні та прагматичні виміри. Актуальні проблеми педагогічної освіти : колективна монографія / [Олійник М.І., Мачинська Н.І., Войтович А.Ю. та ін], за ред. Н. Мачинської. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С.112-125.
 7. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посібник. Київ : «Академвидав», 2010.
 8. Стахів М. Український комунікативний етикет: Навчально-методичний посібник. К.: Знання, 2008. 245 с.
 9. Манакін В.М. Мова і міжкультурна комунікація. К. : Академія, 2012, 288.
 10. Бацевич Ф.С. Словник термінів міжкультурної комунікації. К. : Довіра, 2007, 205.
 11. Меєр Ерін. Культурна карта. Бар’єри міжкультурного спілкування в бізнесі / пер.з анл. Ольга Дубчак. К.: Наш Формат, 2020, 224.

Допоміжна

 1. Абрамович С.Д. Мовленнєва комунікація: Підручник. К.: Центр навч. л-ри, 2004.
 2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. Львів ,1990.
 3. Вацлавик П. Психология межличностных коммуникаций. – СПб., 2000.
 4. Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет // Чмут Т., Чайка Г. Етика ділового спілкування. – К., 2002. – С. 107-117.
 5. Крохмальна Галина Українська мова професійного спрямування : навчально-методичний посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 180 с.
 6. Крохмальна Г.І. Педагогічна комунікація в умовах інформаційно-освітнього простору школи. Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2019р., Мукачево / Ред.кол.: Т.Д. Щербан (гол.ред.) та інш. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2019. С. 245-247.
 7. Кость С., Крохмальна Г. Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти: теоретичний аспект. Актуальнi питання гуманiтарних наук : Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка. Вип. 30, Т. 3, 2020. С. 80-84.
 8. Лалл Джеймс. Медіа, комунікації, культура. Глобальний підхід: Пер. з англ.- К.: «К.І.С.», 2002.
 9. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навч. Київ : Знання, 2006.
 10. Русанівський В. М. Культура української мови/ В. М. Русанівський. К.:Либідь, 1990. 306 с.
 11. Сагач Г. М. Риторика: Навч. посібник для студ. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Вид. дім «Ін Юре», 2000.
 12. Чмут Т. К. Шляхи розвитку культури спілкування студентів вищих навчальних закладів: навчальний посібник. К.: Основа, 2002. – 380c.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус