Психологія особистості

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Квас О. В.ФПШ-51, ФПШ-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПШ-51Матковський М. Й.
ФПШ-51зМатковський М. Й.

Опис курсу

Метою вивчення розкриття психологічних особливостей становлення, розвитку та саморозвитку
особистості, узагальнення знання про окремі психічні якості в інтегральне поняття особистості;
забезпечення на цій основі розширення соціально-психологічної й аутопсихологічної
компетентностей у сфері психології особистості. Ознайомлення слухачів з психологічними
особливостями діяльності студентів і викладачів в навчальному процесі в ЗВО. Дати знання, уміння,
комунікативні навички з психології, які допомогли б майбутнім фахівцям з управління та експертизи
освітнього простору результативно використовувати властивості психічних процесів, розвивати
індивідуальні особливості суб’єктів освітнього простору, грамотно спілкуватись тощо.

Основні завдання курсу – вивчення дисципліни «Психологія особистості» є ознайомлення з
основними психологічними підходами і концепціями щодо сутності та структури
особистості; аналіз умов становлення, функціонування і розвитку особистості; висвітлення
можливостей застосування набутих знань у подальшій професійній діяльності; ознайомлення
з методиками діагностики індивідуально-психологічних якостей особистості; розкриття
процедур особистісного самопізнання та саморозвитку.

Рекомендована література

Базова:

1. Копець Л.В. Психологія особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.В.Копець.
– К. :Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 460 с.
2. Психологія особистості : словник – довідник / за ред. П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. –
К. : Рута, 2001. – 320 с.
3. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.
Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2003. – с.185-245.
4. Холл С., Линдсей Г. Теории личности / Кэлвин С.Холл, Гарднер Линдсей; перев.
И.Гриншпуна. – М. : Психотерапия, 2008. – 656 с.
5. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: основные положения, исследования и применение.
– СПб: Питер-Пресс, 2007. – 608 с.
6. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.
Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2003. – с.185-245. https://westudents.com.ua/glavy/79977-219-

Допоміжна:

1. Бех І. Д. Категорія становлення в контексті розвитку “Образу-Я” особистості / І. Д. Бех //
Педагогіка і психологія. – 1992. – № 3. – С. 9-21.
2. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л. Ф. Бурлачук. –
3-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 688 с. : ил. – (Серия «Мастера психологи»).
3. Выготский Л. С. Психология / Л. С. Выготский. – 5-е изд., испр. – М.: ЭКСМО-Пресс,
2002. – 1008 с.
4. Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції : навч. посіб. / О. Є. Гуменюк. – Тернопіль :
Економічна думка, 2004. – 310 с.
5. Миронова М. Р. Личностный рост и его критерии / М. Р. Миронова, С. Л. Братченко //
Психологические проблемы самореализации личности / под ред. А. А. Крылова, Л. А.
Коростылевой. – СПб. : СПбУ, 1997. – С. 44-49.
6. Оллпорт Г. В. Личность в психологии / Гордон Уиллард Оллпорт. – М.: КСП+; СПб.:
ЮВЕНТА, 1998. – 345 с.
7. Перлз Ф. Опыты психологии самопознания (практикум по гештальттерапии) / Фредерик
Перлз. – перевод с англ. Михаила Папуше Гиль-Эсте. – М., 1993. – 240 с.
8. Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъективности / В. А. Петровский. –
Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 512 с.
9. Психологічний словник / за ред. В. І. Войтка. – К. : Вища шк., 2002. – 216 с.
10. Психологія особистості : словник-довідник / за ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. –
К. : Рута, 2001. – 320 с.
11. Реан А. А. Психология изучения личности : учеб. пособие / А. А. Реан. – СПб. : Изд-во
Михайлова В.А., 1999. – 288 с.
12. Семиченко В. А. Психологія особистості / В. А. Семиченко. – К. : Видавець Ешке О.М.,
2001. – 427 с. Рос. мовою.
13. Татенко В. А. Психология в субъектном измерении / В. А. Татенко. – К. : Вид. центр
“Просвіта”, 1996. – 404 с.
14. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т. М.
Титаренко. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.

Інтернет ресурси:

1. https://pidruchniki.com/17530607/psihologiya/petrovskiy_lichnost_psihologii_paradigma_subektivnosti#641
2. https://westudents.com.ua/glavy/79980-2112-kontseptsya-osobistost-g-s-kostyuka.htm
3. https://pidruchniki.com/16280414/psihologiya/rubinshteyn_samosoznanie_lichnosti_zhiznennyy_put#805
4. https://pidruchniki.com/13761025/psihologiya/rozvitok_psihiki_filogenezi#623
5.
https://pidruchniki.com/18991009/psihologiya/kostyuk_zdibnosti_rozvitok_ditey_navchannya_pratsya_shlyah_rozvitku_zdibnoste
y#909
6. titarenko_prostir_zhittyevogo_svitu_yogo_tipi

Силабус:

Завантажити силабус