Психологія зовнішності та іміджу

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Квас О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Квас О. В.

Опис курсу

Курс лекцій «Психологія зовнішності та іміджу» передбачає вивчення психологічних закономірностей і феноменів, що пов’язані з зовнішністю та іміджем людини. Основу програми складають теоретичні і методологічні засади соціальної психології, сучасні практичні напрями вивчення даної предметної області, що забезпечує зв’язок теорії і практики застосування соціально-психологічних знань в галузі психології зовнішності та іміджу та створює можливості для проведення міждисциплінарних досліджень. В змісті лекційних занять розкривається специфіка процесів сприйняття, самосприйняття, самопрезентації, міжособистісної атракції. Детально розглядаються психологічні проблеми особистості, що пов’язані з зовнішністю та методи дослідження і вивчення психологічних проблем зовнішності. В програмі курсу приділено увагу характеристикам різних видів іміджу (групового, персонального, корпоративного, предметного) та технологіям формування іміджу.

Курс «Психологія зовнішності та іміджу» є вибірковою дисципліною, яка викладається в ІІ семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Навчальним планом передбачено 32 години аудиторних занять (16 год. лекцій та 16 год. практичних) і 58 годин самостійної роботи.

Програма навчальної дисципліни складається з 2 змістових модулів:
1.Основні напрями дослідження зовнішності та іміджу.
2. Методи вивчення та дослідження зовнішності.

У першому модулі розглядають предмет дослідження, його міждисциплінарний статус, понятійно-категоріальний апарат, основні напрями дослідження зовнішності та іміджу, психологічні проблеми особистості, пов’язані з зовнішністю та іміджем.

У другому модулі вивчають методи науково-психологічного дослідження, їх сутність, характеристику конкретних методів дослідження зовнішності та іміджу, характеристики різних видів іміджу, методи та технології формування іміджу.

Метою навчального курсу є розвиток навчально-дослідницької діяльності в галузі психології зовнішності та іміджу, формування у студентів вміння аналізувати процеси, механізми і чинники впливу на зовнішність та імідж, навчання основних методів, що дозволяють створювати і використовувати соціально-психологічні технології корекції психологічних проблем зовнішності і формування іміджу.
Завданням навчальної дисципліни є розкриття змісту теоретичних засад психології зовнішності та іміджу, результатів класичних та сучасних досліджень, практичних методів та технологій, які необхідні для аналізу соціально-психологічних закономірностей спілкування та міжособистісної взаємодії.

 

Рекомендована література

Основна (базова) 

 1. Рамси Н. Психология внешности / Н. Рамси, Д. Харкорт; пер. с англ. под ред. А. П. Федорова]. – СПб. : Питер, 2009. – 256 с. – (Серия «Мастера психологии»).
 2. Суэми В. Психология красоты и привлекательности / В. Суэми, А. Фернхем; пер. с англ. под. ред. Е. И. Николаевой. – СПб : Питер, 2009. – 240 с.: ил. – (Серия «Мастера психологи»).
 3. Психологія особистості : словник – довідник / за ред. П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. – К. : Рута, 2001. – 320 с.

 Додаткова література 

 1. Психологія особистості : словник – довідник / за ред. П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. – К. : Рута, 2001. – 320 с.
 2. Холл С., Линдсей Г. Теории личности / Кэлвин С.Холл, Гарднер Линдсей; перев. И.Гриншпуна. – М. : Психотерапия, 2008. – 656 с.
 3. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: основные положения, исследования и применение. – СПб: Питер-Пресс, 2007. – 608 с.
 4. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2003. – с.185-245.https://westudents.com.ua/glavy/79977-219-
 5. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л. Ф. Бурлачук. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 688 с. : ил. – (Серия «Мастера психологи»).
 6. С. Л. Братченко // Психологические проблемы самореализации личности / под ред. А. А. Крылова, Л. А. Коростылевой. – СПб. : СПбУ, 1997. – С. 44-49.
 7. Перлз Ф. Опыты психологии самопознания (практикум по гештальттерапии) / Фредерик Перлз. – перевод с англ. Михаила Папуше Гиль-Эсте. – М., 1993. – 240 с.
 8. Психологічний словник / за ред. В. І. Войтка. – К. : Вища шк., 2002. – 216 с.
 9. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т. М. Титаренко. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.

Інтернет ресурси:

 1. https://pidruchniki.com/17530607/psihologiya/petrovskiy_lichnost_psihologii_paradigma_subektivnosti#641
 2. https://westudents.com.ua/glavy/79980-2112-kontseptsya-osobistost-g-s-kostyuka.htm
 3. https://pidruchniki.com/16280414/psihologiya/rubinshteyn_samosoznanie_lichnosti_zhiznennyy_put#805
 4. https://pidruchniki.com/13761025/psihologiya/rozvitok_psihiki_filogenezi#623
 5. https://pidruchniki.com/18991009/psihologiya/kostyuk_zdibnosti_rozvitok_ditey_navchannya_pratsya_shlyah_rozvitku_zdibnostey#909
 6. http://titarenko_prostir_zhittyevogo_svitu_yogo_tipi

 Зауваги. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Окрім рекомендованих,студенти можуть використовувати також й інші літературні джерела, у яких висвітлені певні навчальні питання.

Силабус:

Завантажити силабус