Професійна майстерність організатора освітнього простору

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Калагурка Х. І.ФПО-51, ФПО-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФПО-51доцент Калагурка Х. І.
ФПО-51здоцент Калагурка Х. І.

Опис курсу

Курс «Професійна майстерність організатора освітнього простору» призначено для магістрів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», спеціалізації «Організація освітнього простору: управління та експертиза», кваліфікації магістр освітніх, педагогічних наук, професіонал з управління та експертизи освітнього простору. Курс належить до нормативних дисциплін. Курс спрямований на набуття слухачами компетентностей професійно-педагогічної діяльності, формування  вмінь організації та розвитку освітнього простору.

Дисципліна «Професійна майстерність організатора освітнього простору» є завершальною нормативною дисципліною з спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» для освітньої програми  «Організація освітнього простору: управління та експертиза», яка викладається в ІІ семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Основи професійно-педагогічної діяльності.
 2. Спілкування як соціально-педагогічна проблема.

3.Прикладні аспекти оволодіння педагогічною майстерністю у процесі професійно-педагогічної діяльності.

У першому модулі розглядають головні критерії  та рівні оволодіння професійною майстерністю, значущість професії педагога, педагогічну техніку.

У другому модулі вивчають рівні й стилі педагогічного спілкування, класифікацію невербальних і вербальних засобів комунікації педагога, підготовку до публічного виступу.

У третьому модулі дізнаються про конфлікти у педагогічних ситуаціях, їх типи, причини, знайомляться з нормами педагогічної етики і такту.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Кайдалова Л. Г., Щокіна Н. Б., Вахрушева Т. Ю. Педагогічна майстерність викладача: навчальний посібник. Х.: Вид-во НФаУ, 2009. 140 с.
 2. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності. Львів: Видав. центр Львівсь­кого національного університету імені Івана Франка, 2007. 608 с.
 3. Педагогічна майстерність: підручник. За ред. І. Зязюна.  К., 2004. 422 с.

Додаткова література:

 1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація: підручник. К., 2004.  472 с.
 2. Азаров Ю.П. Тайны педагогического мастерства: учеб. пособие. М., 2003. 432 с.
 3. Бутенко Н.Ю., Приходько А.М., Федоренко Н.І. Комунікативні процеси у навчанні: навч.-метод. посібник. К., 2004. 334 с.
 4. Васянович Г.П. Педагогічна етика. Львів, 2005. 344 с.
 5. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посібник. К., 2006.  276 с.
 6. Гірник А.М. Основи конфліктології. К., 2010. 222 с.
 7. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. Львів, 2001.276 с.
 8. Кушнір Р.О. Великий оратор, або як говорити так, щоб Вам аплодували стоячи. Дрогобич: Коло, 2013. 258 с.
 9. Отич О. М. Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи : підручник Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 208 с.
 10. Розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів: колективна монографія. К., 2015.
 11. Сагач Г.М. Риторика: навч. посібник. К., 2000.  568 с.
 12. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. К., 1981.  319 с.
 13. Хоружа Л.Л. Етичний розвиток педагога: навч. посібник. К., 2012. 208 с.

Інтернет-джерела:

 1. Витоки педагогічної майстерності. http://sources.pnpu.edu.ua/
 2. Заучу все для роботи. http://journal.osnova.com.ua/
 3. Педагогічна майстерня. http://journal.osnova.com.ua/
 4. Школа. http://www.osvitaua.com/shop/red-pp/jl-pp/shj/
 5. Управління школою. http://journal.osnova.com.ua/

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус