Педагогіка (ф-т іноземних мов)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716

Опис курсу

Для студентів IV курсу факультету іноземних мов, спеціальності «англійська мова і література».

Вивчення цього курсу передбачає педагогічну підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”  до роботи у середніх загальноосвітніх закладах різного рівня акредитації, а також до взаємодії з людьми у різноманітних освітніх установах.

Цей курс спрямований на формування у студентів особистісного ставлення до педагогічної діяльності, а також адекватного розуміння процесу педагогічної діяльності, навчання та виховання не як одностороннього, безпосереднього впливу педагога на особистість молодої людини, а як педагогічної взаємодії суб’єктів спільної діяльності. Тематика, зміст програми орієнтовані на формування у студентів базових педагогічних знань, умінь, педагогічного мислення та особистісної педагогічної позиції. Головні теоретичні положення, ідеї курсу розглядаються через призму психологічних механізмів, закономірностей природного розвитку людини, її пізнавальної діяльності, становлення особистісних рис; стають умовою творчого пошуку майбутнім вчителем шляхів, методів, засобів організації педагогічної взаємодії з учнями, здійснення опосередкованого впливу на особистість у цьому процесі. Лекції та практично-семінарські заняття з курсу проходять як взаємодія, діалог викладача й студентів, охоплюють застосування активних й інтерактивних методів навчання (моделювання й аналіз педагогічних ситуацій, вирішення проблем, мозкова атака, кейс-метод, діалог, ситуаційні вправи, ділові й сюжетно-рольові ігри, мікровикладання  тощо).

Рекомендована література

Базова

1. Бондар В.І. Дидактика. – К., Либідь, 2005.

 1. Вишневський О.Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Дрогобич,
 2. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2001.
 3. Галузинський В., Євтух М. Педагогіка: теорія та історія. К., 1995.
 4. Зайченко І.В. Педагогіка. – Чернігів, 2003.
 5. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва: Навч. посібник. – К., 1993.
 6. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності. Львів, 2008.
 7. Ковальчук Орися, Когут Світлана Основи психології та педагогіки: навч. посібник / за заг. ред. Л. Ковальчук. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.
 8. Кузьмінський О., Омеляненко В. Педагогіка. Підручник. К., 2003.
 9. Мойсеюк Н. Педагогіка. – К., 2007.
 10. Педагогика /Под ред. П.И.Пидкасистого.– М.,1998.
 11. Педагогіка для громадянського суспільства / За ред. Т.С. Кошманової. Львів, 2005.
 12. Педагогічна майстерність. За ред. І.Зязюна. К., 2004.
 13. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок. – К., 1995.
 14. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-метод. Посібник. – К., 2003.
 15. Фіцула М. М. Педагогіка. К., 2006.
 16. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посіб. К., 2002.
 17. Ягупов В.В. Педагогіка. Навч. Посібник. К., 2002.

Допоміжна:

 1. Белухин Д.А. Основы личностно ориентированной педагогики.–М.-Воронеж, 1996.
 2. Біляковська О.О. Дидактика середньої школи: Текст лекцій і завдань для самоконтролю та контролю. – Львів, 2011.
 3. Бондар В.П. Дидактика. К.: Либідь, 2005.
 4. Ващенко Г. Виховний ідеал. Полтава, 1994.
 5. Ващенко Г. Загальні методи навчання. К., 1997.
 6. Выготский Л.С. Педагогическая психология.–М., 1991.
 7. Ги Лефрансуа. Прикладная педагогическая психология. – СПб., 2005.
 8. Грабовська С.Л., Равчина Т.В. Конфлікти без насильства.–Львів, 2001.
 9. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения.–М.,1987.
 10. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учеб.работы: Кн. Для учителя. М., 1991.
 11. Заячківська Н. Педагогіка: збірник тестів: навч.-метод. посіб. Львів, 2011.
 12. Їржі Томан. Мистецтво говорити. К., 1989.
 13. Кан-Калык В.А. Учителю о педагогическом общении.–М., 1987.
 14. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. К., 2005.
 15. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. М.-Рига, 1998
 16. Ковальчук Л.О., Ковальчук О.Б. Система освіти зарубіжних країн: Навч. посібник. Львів, 2003.
 17. КовальчукЛ.О. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. Львів, 2005.
 18. Кон И. Психология ранней юности. М., 1989.
 19. Кравець В.П.Історія української школи і педагогіки. Тернопіль , 1994.
 20. Кравець В. Історія класичної та зарубіжної педагогіки  та шкільництва. Тернопіль, 1996.
 21. Мищишин. І. Форми організації навчання у середній школі. Текст лекції. Львів, 2004.
 22. П’ятакова Г.П. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навч. закладів. Львів, 2008.
 23. Психология развития (Серия «хрестоматия по психологии») /Сост. и общая редакция: автор. коллектива сотрудников к-дры психологии развития и дифференц. Психологии СПбГУ. СПб: Питер, 2001.
 24. Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка. Львів, 2002.
 25. Фридман Л.М., Волков К.Н. Психологическая наука – учителю. М., 1985.
 26. Цюра С. Педагогіка особистого досвіду: Практикум для самостійної роботи. Львів, 2006.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму