Основи науково-педагогічних досліджень (ф-т педагогічної освіти)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
324доцент Горук Н. М.ФПЛ-21, ФПЛ-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
324ФПЛ-21доцент Горук Н. М.
ФПЛ-22доцент Горук Н. М.

Опис курсу

Курс «Основи науково-педагогічних досліджень» спрямований на ознайомлення студентів  з  основами теорії пізнання та особливостями організації наукової роботи.  В процесі вивчення курсу майбутні фахівці опанують загальними відомостями про методологічні основи, провідні закономірності, проблеми й протиріччя розвитку педагогічної науки; організацію й планування науково-дослідної роботи; основні види, принципи, етапи, методи здійснення науково-педагогічного дослідження та способи презентації його результатів.

Рекомендована література

Базова

 1. Білоусова Т.П., Маркітантов Ю. О. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.П. Білоусова, Ю.О. Маркітантов.— Кам’янець-Подільський, 2004. — 120с.
 2. Вербовський В.В. Як правильно підготувати наукове дослідження: навч. метод. посіб. для студ. і магістрантів / В. В. Вербовський. — Луганськ : Альма-матер, 2007. — 123с.
 3. Лузан П.Г. Основи науково-педагогічних досліджень / П.Г. Лузан, І.В. Сопівник, С.В. Виговська. – К., 2012. – 219 с.
 4. Методологічні засади педагогічного дослідження: монографія / авт. кол. : Є. М. Хриков, О. В. Адаменко, В. С. Курило та ін. ; за заг. ред. В. С. Курила, Є. М. Хрикова ; Держ. закл. „Луган.нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 248 с.
 5. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
 6. Сисоєва С.О. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 360 с.
 7. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / Г.С. Цехмістрова – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 240 с.

Допоміжна:

 1. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям / С.У. Гончаренко. – Київ – Вінниця : ДОВ „Вінниця”, 2008. –  278 с.
 2. Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень: навч. посіб. / Г.Т.Кловак – Чернігів: Чернігівський держ. центр науково-технічної і економічної інформації, 2003. – 260 с.
 3. Наукова проблема та обґрунтування теми дослідження. Гіпотези у наукових дослідженнях [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.info-library.com.ua/books-text- 8409.html – Назва з екрана.
 4. Образцов П.И.  Методы  и  методология  психолого-педагогического исследования / П.И. Образцов. – СПб.: Питер, 2004. – 268 с.
 5. Про критерії  оцінювання  педагогічних  досліджень [Електронний ресурс] / С.У. Гончаренко. – Режим доступу: http://ukped.com/skarbnichka/781.html. – Назва з екрана.
 6. Рудницька О.П. Основи педагогічних досліджень : навчально-методичний посібник / О.П. Рудницька, А.Г. Болгарський, Т.Ю. Свистельнікова. – К., 1998. – 193 с.
 7. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень: навч. пос. / В.К. Сидоренко, П.В. Дмитренко – К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. – 259 с.
 8. Фіцула М. М. Педагогіка : посібник / М. М. Фіцула. – К. :Видав. Центр „Академія”, 2000. –544 с.
 9. Щербань П. М. Прикладна педагогіка : навч.-метод. посіб. / П. М. Щербань. – К. : Вища шк., 2002. – 215 с.
 10. http://osvita.ua/vnz/reports/sociology/12308
 11. http://www.info-library.com.ua/books-text-8409.html
 12. Creswell, John W. Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research / John W. Creswell.— 4th ed. – Boston: Pearson Education, 2012. – 650 p.