Майстерність педагогічної діяльності (фізичний ф-т)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент, доцент Федина В. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732доцент, доцент Федина В. С.

Опис курсу

Курс “Педагогіка” призначений для формування студентами знань, умінь та навичок організації
навчального процесу; набуття студентами умінь аналізу навчально-виховних ситуацій та прийняття
педагогічно правильних рішень; формування розуміння педагогічної майстерності як сукупності
особистісних рис та професійних знань, умінь та навичок, що забезпечують здійснення фахової
педагогічної діяльності.

Рекомендована література

1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. – К.: Лібра, 1996. – C. 163-180, 193-197.
2. Амонашвили Ш. О. Єдність мети // Педагогiчна майстернiсть: Хрестоматія / Упоряд.: I. А. Зязюн, Н.Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко та iн.; За ред. I. А. Зязюна. – К.: Вища шк., 2006. – C. 13-15.
3. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення // Педагогiчна майстернiсть: Хрестоматія / Упоряд.: I. А. Зязюн, Н.Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко та iн.; За ред. I. А. Зязюна. – К.: Вища шк., 2006. – C. 116-123.
4. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки – Дрогобич, 2003.
5. Волкова Н. П. Педагогіка. – К.: Видавн. центр “Академія”, 2002.
6. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посібник –
7. Грабовська С.Л., Равчина Т.В. Конфлікти без насильства – Львів, 2001.
8. Дубасенюк О. Практикум з педагогіки – К., 2004.
9. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В.
Клименко, В.О. Соловієнко. За заг. ред. С.Д. Максименка. — К.: Форум, 2000. – 543 с.
10. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч. посібник – К., 1997.К., 2006.
11. П’ятакова Г. П., Заячківська Н. М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у
вищій школі: Навч.-метод. посіб. – Львів, 2003.
12. Падалка О. С. та ін. Педагогічні технології: Навч. посібн. – К., 1995.
13. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навч. посібник – К., 2004.

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус