Педагогіка вищої школи (для аспірантів усіх наукових спеціальностей Університету)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Герцюк Д. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116доцент Герцюк Д. Д.

Опис курсу

Курс «Педагогіка вищої школи» є вибірковою дисципліною для здобувачів  усіх спеціальностей третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,  яка викладається в четвертому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс спрямований на формування у майбутніх викладачів адекватного розуміння освітнього процесу як організації взаємодії суб’єктів спільної діяльності – викладача і студента, в процесі якої здійснюється  взаємовплив один на одного. Тематика, зміст курсу орієнтовані на оволодіння знаннями, уміннями організації освітнього процесу у закладі вищої освіти у напрямі професійного та особистісного розвитку молодої людини.

Метою вибіркової дисципліни «Педагогіка вищої школи» є формування системи теоретичних знань і практичних умінь організації освітнього процесу, професійної спрямованості й особистісної концепції викладацької діяльності у закладі вищої освіти, що дасть змогу аналізувати педагогічні ситуації й приймати педагогічно доцільні рішення.

Цілі курсу – розвиток у студентів позитивної мотивації професійної діяльності викладача та системи знань, умінь організації освітнього процесу відповідно до концептуального бачення власної викладацької діяльності.

 

Рекомендована література

1.        Дидактика вищої школи: навч. посібник / О. О. Біляковська, І.Я. Мищишин, С.Б. Цюра. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.

2.       Вітвицька В.В. Основи педагогіки вищої школи. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

3.      Барановська Л.В. Педагогіка та психологія вищої: школи: навч. посб. / Л.В.Барановська. – К.: НАУ, 2015. – 240 с.

4.       Дроздова  І.П. Навчальний посібник із курсу «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти». – Харків: ХНАМГ, 2008.

5.       Зайченко І.В., Теслюк В.М., Каленський А.А.  Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : підручник / За ред. проф. І.В. Зайченка. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 484 с. https://lira-k.com.ua/preview/12231.pdf

6.       Кнодель Л.В. Педагогіка вищої школи: Посіб. для магістрів. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008.

7.       Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. – К.: Знання, 2005.  http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html

8.       Навчальний посібник з дисципліни «Педагогіка вищої школи» / Уклад. А.В. Лисенко – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 102с. http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/5297/1/posibnukfinalredaktor.pdf

9.        Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

10.    Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] : підручник / В. П. Головенкін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 290 с. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29032/3/Higher_School_Pedagogy_2019.pdf

11.    Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін../ За ред. З.Н. Курлянд. – К.: Знання, 2005.

12.Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / О.І. Федоренко, В.О. Тюріна, С.П. Гіренко, С.М. Бойко, М.О. Котелюх, П.Д. Червоний, О.В. Медведєва; за заг. ред. О.І. Федоренко. Харків : ФОП Бровін О.В., 2020. https://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/9689/Pedahohika%20vyshchoi%20shkoly_KhNUVS_2020_tityl%2Bzmist.pdf?sequence=3&isAllowed=y

12.    Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. – К.; Академвидав, 2006.

 

Нормативно-правова база

1. Закон  України «Про  освіту» http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/110-zakon-ukrayiny-pro-osvitu

2. Закон України «Про вищу освіту» http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu

3. Закон України  «Про наукову і науково-технічну діяльність» http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/112-zakon-ukrayiny-pro-naukovu-i-naukovo-tehnichnu-dijalnist

4. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. Київ, 2020 . 71 с.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf

5. Постанова Кабінету Міністрів України  від 25 червня 2020 року № 519  «Про внесення змін  додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1341 “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”

 

Інтернет- ресурси

1. Європейський простір  вищої освіти у 2020 році. Звіт про імплементацію Болонського процесу

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c90aaf32-4fce-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-uk/format-PDF/source-196061336?fbclid=IwAR1MhbElaFMieGaB6RSC45KB-J_gxiagTJh9H4A2Rmde4Na4OEDMruTzvKE

2. Національна академія педагогічних наук України. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. Розвиток вищої освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір (рекомендаційний бібліографічний список) https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/Higher_education-2.pdf

 

Матеріали

Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу  Педагогіки вищої школи 

Силабус: Педагогіка вищої школи

Завантажити силабус