Педагогіка партнерства у роботі з батьками

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Крива М. В.ФПШ-41, ФПШ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764ФПШ-41доцент Крива М. В.

Опис курсу

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Педагогіка партнерства у роботі з батьками » складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціальності: 013 Початкова освіта.

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка партнерства у роботі з батьками» є формування у майбутніх вчителів початкових класів професійних компетентностей щодо особливостей організації педагогіки партнерства (взаємодія учень-учитель-батьки), вдосконалення педагогічних здібностей у студентів у роботі з батьками.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогіка партнерства у роботі з батьками» є:

 • ознайомлення із аспектами ролі та місця сім’ї в організації освітнього
  простору;
 • встановлення педагогічних основ педагогіки партнерства у роботі з
  батьками;
 • оволодіння методами, формами, прийомами, засобами та технологіями
  освітнього процесу для налагодження роботи вчителя з батькамина базі педагогіки
  партнерства;
 • проектування освітньо-просвітницької роботи з батьками учнів початкових
  класів для реалізації всебічного гармонійного розвитку дітей;
 • базування педагогіки партнерства на елементах етики та культури
  професійного спілкування.

Рекомендована література

Основна 

 1. Батьківські збори : шляхи до партнерства та співпраці : методичний посібник для вчителів початкових класів / уклад. : О. В. Пагава, Я. О. Чернишова. Харків “Друкарня Мадрид”, 2018. 96 с.
 2. Батьки та школа онлайн / офлайн. Як запобігти непорозумінням і конфліктам  / упоряд. В.О. Маренич. Харків, : ВГ Основа, 2022. 144 с.
 3. Вєтрова С. Є.  Батьки і початкова школа: Партнерство заради дитини. Х.: Вид-во “Ранок”, 2009.  160 с.
 4. Вовчук І. С., Петік Ю. О. Батьківський всеобуч. Матеріали для роботи з бать­ками учнів 1–4 класів. Ч. 1.Х. : Вид. група “Основа”, 2011.128 c.  (Б-ка журн. “Початкове навчання та ви­ховання”; Вип. 3 (87)).
 5. Калько І.В. Педагогіка партнерства як умова реалізації завдань розвитку особистості в контексті Нової української школи.  Загальна педагогіка та історія педагогіки. Випуск 21. Т. 1. 2020. С. 33-35.URL:http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/21/part_1/8.pdf (дата звернення 30.07.2021).
 6. Класний керівник і батьки: забезпечення партнерства і співпраці: збірка матеріалів з досвіду роботи./ Укл. А. І. Тюпа. Миколаїв: ОІППО, 2012. 64 с.
 7. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] : Міжнародний документ від 20.11.1989. URL:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text (дата звернення 30.07.2021).
 8. Лященко М. Взаємодія батьків та педагогів – необхідна умова для виховання нового покоління / М. Лященко // Рідна школа. 2011. № 11. С. 71-74. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2011_11_20 (дата звернення 30.07.2021).
 9. Наказ “Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти” URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0659-00#Text (дата звернення 30.07.2021).
 10. Нова українська школа: організація взаємодії з батьками учнів початкової школи: навч.- метод. посіб./  Т. М. Бабко, О. В. Банах, А. В. Вознюк, Г. А. Коломієць, Л. Г. Кубрик, О. М. Мельник. К. : Видавничий дім “Освіта”, 2020. 208 с. URL: https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya pedpraytsivnykiv/MetodBabko.pdf?fbclid=IwAR1oJWWHbo4wtdvE_4j6PWxnEFxtQnHihL1TDOcRZhwE1H00fX_lliA7hg (дата звернення 30.07.2021).
 11. Організація роботи з батьками. Упорядники: Юзефик Л.О., Купина Н.М. Тернопіль: Астон, 2002. 168 с.
 12. Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі. Довідник для батьків. Досвід Канади: посіб. К.: Паливода А.В., 2012. 50 с. URL: http://ussf.kiev.ua/data/Canada/Canada/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC.pdf (дата звернення 30.07.2021).
 13. Форми і методи роботи класного керівника з батьками учнів / Н.В. Бугайчук . Черкаси : КНЗ “ЧОІПОПП ЧОР”, 2017.  40 с.
 14. Червінська І. Теоретико-методичні засади виховної роботи в початковій школі / І. Червінська, С. Довбенко. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2012. 515 с. URL: http://194.44.152.155/elib/local/533.pdf (дата звернення 30.07.2021).Додаткова 
 15. Баранова Н. П. Тренінги для вчителів з педагогічної майстерності. Харків : Основа, 2012. 159 с.
 16. Башинська Т. Взаємодія учителя та учня в навчально- виховному процесі .Початкова школа.  2004. №12.С. 55–57.
 17. Бех Д.І. Особистісно орієнтоване виховання. К.: ІЗМН, 1998.204 с. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/420694.pdf  (дата звернення 30.07.2021).
 18. Воронцова Т.В. Вчимося жити разом. Посібник для вчителя з розвитку соціальних навичок у курсі “Основи здоров’я” (початкова школа) / Воронцова Т.В. Пономаренко В.С. К.: Видавництво “Алатон”, 2016. 232 с. URL: https://www.kremenetslyceum.com.ua/wp-content/uploads/2017-VZHR-Posibnik-Osnovna-vchitelya-Ukr.pdf (дата звернення 30.07.2021).
 19. Громадсько-активні школи: управління та механізми розвитку: практичний посібник / О. М. Онаць, Н. М. Островерхова, Л. М. Попович, М. Г. Шевцов К.: КОНВІ ПРІНТ, 2019. с. 96. URL:  https://lib.iitta.gov.ua/718247/1/19_04.pdf (дата звернення 30.07.2021).
 20. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2004. 352 с.
 21.  Замашкіна О. Д. Педагогіка сімейного виховання: навчальний посібник. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2026. 400 с.
 22. Костів В. Родинна педагогіка: У 3-х т. Том II. Основи родинного виховання. Івано-Франківськ, 2006. 288 с. С. 227-240. URL: http://194.44.152.155/elib/local/sk707233.pdf (дата звернення 30.07.2021).
 23. Кравчинська Т. С. Педагогіка партнерства: основні ідеї, принципи та сутність [Електронний ресурс]. Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи: Зб. ст. Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф., 6 квітня 2017 р. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2017. – С. 85–88. URL:: http://conf-hano.at.ua/load/zbirniki/elektronnij_zbirnik_ materialiv/4-1-0-680 (дата звернення дата звернення 30.07.2021).
 24. Кузмінський А. І. Педагогіка родинного виховання : Навч. посіб. К. : Знання, 2006. 324 с. URL: http://194.44.152.155/elib/local/sk712820.pdf (дата звернення 30.07.2021).
 25. Мотилько, Т. Л.   Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей [Текст]/ Т. Л. Мотилько, Н. С. Леонова; упоряд. Т. Шаповал. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 128 с. – (Б-ка “Шкільного світу”).
 26. Основи педагогічної майстерності (для студентів спеці­альності 012 Дошкільна освіта) : навч.-метод. посібник / упоряд. Наталія Мачинська, Анна Федорович, Наталія Яремчук. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 286 с. (С. 154-166)
 27. Педагогічний словник для молодих батьків /АПН України. Ін-т пробл. виховання, Держ. центр соц. служб для молоді; авт. кол.: Т.Ф. Алексєєнко, Л.В. Артемова, Н.І. Баглаєва. К.: ДЦССМ, 2002. 348 с.
 28. Пихтіна Н. П. Основи педагогічної техніки [текст]. навч. посіб К.: “Центр учбової літератури”, 2013. – 316 с. (С. 248-253).
 29. Постовий В. Г. Сім’я і школа: проблеми виховання дітей : [навч. посіб.]. М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. 356 с.

Матеріали

Методичні вказівки до семінарського заняття з курсу Педагогіка партнерства у роботі з батьками

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус