Формальна та неформальна дистанційна освіта. Інформаційні технології освітнього простору (011 “Освітні, педагогічні науки”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік
9Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Крива М. В.ФПО-51, ФПО-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФПО-51доцент Крива М. В.
ФПО-51здоцент Крива М. В.

Опис курсу

Мета курсу: формування професійної компетентності студентів з проблем організації дистанційної освіти та використання сучасних інформаційних технологій для організації освітнього простору.

Основними завданнями є оволодіння студентами основами знань про сутність, характеристику дистанційної освіти; основні принципи проєктування системи дистанційного навчання; структуру дистанційного навчального курсу; основні концепції використання сучасних інформаційних технологій у освітньому просторі; функціональні можливості використання інформаційних технологій в освітньому процесі.

 

 

Рекомендована література

Базова:

 1. Андрєєв О.О., Бугайчук К.Л., Каліненко Н.О., Колгатін О.Г., Кухаренко В.М., Люлькун Н.А., Ляхоцька Л.Л., Сиротенко Н.Г., Твердохлєбова Н.Є.. Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання. За ред. О.О Андрєєва, В.М. Кухаренка. ХНАДУ, Харків:«Міськдрук», 2013. 212 с.
 2. Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Гайдур Г.І., Ільїн О.О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів: навч. посібн. Київ: ДУТ, 2014. 140 с. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_786_40131752.pdf. (дата звернення 25.08.2019).
 3. Гуревич Р.С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід : навч. посібн. / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко; за ред. Гуревича Р. С. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2012. 348 с.
 4. Костікова І.І. Електронна педагогіка : монографія. Х.: «Смугаста типографія», 2015. 160 с.
 5. Морзе Н.В., Глазунова О.Г., Мокрієв М.В. Методика створення електронного навчального курсу (на базі платформи дистанційного навчання Moodle 3): навч. посібник. – К.: 2016. – 240 с.

Допоміжна:

 1. Бессалова Т.В. Можливості та перспективи розвитку дистанційної освіти в Україні. Гілея: науковий вісник. Київ, 2012. Вип. 60. С. 597 – 600.
 2. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч. посібн. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 240 с.
 3. Булах І. Є., Мруга М. Р. Створюємо якісний тест: навч. посіб. Київ: Майстер-клас, 2006. 160 с. URL: https://testcentr.org.ua/books/stvoryuyemo-yakisnyy-test.pdf. (дата звернення 25.08.2019).
 4. Гончарова О. М. Типізація засобів сучасних інформаційно-комунікативних технологій за видами інформаційної діяльності. URL: http://studentam.net.ua/content/view/7699/97/. (дата звернення 25.08.2019).
 5. Дзямулич Н. Використання хмарних сервісів – новий етап у розвитку освітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2014. № 10 (Ч. 1). 64 с.
 6. Закон України «Про освіту» від 5.09 2017 року № № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text . (дата звернення 25.08.2022).
 7. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : монографія. Авт. кол. В. В. Лапінський, А. Ю. Пилипчук, М. П. Шишкіна та ін.; за наук. ред. проф. В. Ю. Бикова. Київ: Педагогічна думка, 2010. – 160 с.
 8. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : термінологічний словник. Львів : Вид-во “СПОЛОМ”, 2009. 260 с.
 9. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. URL: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html. (дата звернення 25.08.2019).
 10. Олійник В. В. Відкрита післядипломна педагогічна освіта і дистанційне навчання в запитаннях і відповідях: наук.-метод. посіб. НАПН України, Ун-т менедж. освіти. Київ. : «А.С.К» 2013. 312 с.
 11. Положення про дистанційне навчання (затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України 25.04.2013 № 466). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0703-13. (дата звернення 25.08.2019).
 12. Ставицька І. Моделі дистанційного навчання. URL: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1151 (дата звернення 25.08.2019).
 13. Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання: навч. посібн. Авт. колектив: А. В. Гета, В. М. Заіка, В. В. Коваленко та ін.; за заг. ред. Ю. Г. Носенко. Полтава: ПУЕТ, 2018. 261 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/711366/1/СУЧАСНІ%20ЗАСОБИ%20ІКТ%20ПІДТРИМКИ%20ІНКЛЮЗИВНОГО%20НАВЧАННЯ.pdf. (дата звернення 25.08.2019).
 14. 14. Wedeł-Domaradzka А., Raczyńska А.. Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. 70 s. URL: https://spmaliszewo.szkolna.net/public/pliki/plik/poradnikjakprowadzic-1585168186.pdf. (дата звернення 25.08.2019).

Інформаційні ресурси:

 1. https://classroom.google.com/
 2. https://www.coursera.org/
 3. https://www.ed-era.com/
 4. https://learningapps.org/
 5. https://mon.gov.ua/ua/news/mon-rozrobleno-poryadok-viznannya-rezultativ-navchannya-zdobutih-shlyahom-neformalnoyi-taabo-informalnoyi-osviti-v-sistemi-formalnoyi-osviti
 6. https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5d6/fce/f89/5d6fcef894444942610577.pdf
 7. https://prometheus.org.ua/courses-catalog/

 

Матеріали

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус