Філософія освіти (ф-т культури і мистецтв)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Матковський М. Й.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Матковський М. Й.

Опис курсу

Курс розроблений для студентів освітнього рівня магістр факультету культури і мистецтв. Викладання курсу «Філософія освіти» спрямоване на розвиток філософської культури мислення, поглибленого розуміння зміни світоглядних орієнтацій сучасної філософії, закономірностей вироблення нових форм світоспоглядання, усвідомлення особливостей формування нової парадигми гуманізму. Особлива увага приділяється освітології як науковому напрямку, що досліджує освіту як сферу зі складною сегментарною структурою підсистем, які відображають різні напрями життєдіяльності освітньої галузі та її взаємодії з іншими сферами суспільства, що у сукупності забезпечує гармонізацію розвитку суспільства і кожної особистості.

Рекомендована література

Базова
1. Андрущенко В. П., Губерський Л. В., Михальченко М. І. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія : Підручн. для вищ. навч. закл. Вид. 4-те, випр. та доп. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 552 с.
2. Андрущенко В., Бойченко М., Гомілко О. [та ін.]. Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів : монографія. – К. : Пед. думка, 2011. – 320 с.
3. Історія філософії: проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології: Навч.посібник. – Київ, 2016. – 227 с.
4. Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. – К.: Педагогічна думка, 2009. – 520 с.
5. Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум. – К.: Грамота, 2007. – 576 с
6. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти: Навчальний посібник. – К.: Центр «Магістр-S». Творчої спілки вчителів України, 1996. – 256с.
7. Філософія освіти: навч. посіб. (2009) ; [за заг. ред. В. Андрущенка, І. Предборської]. – К. : Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова. – 329 с.
8. Філософія: підручник для студентів вищ.навч.закл. / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко, А. О. Баумейстер, І. С. Добронравова, В. В. Ільїн /за ред. Л. В. Губерський. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Харків : Фоліо, 2018. – 620 с.

Допоміжна
1. Андрущенко В. П. (2011) Основні характеристики європейської університетської освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України // Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів. – К. : Педагогічна думка. – С. 6 – 20.
2. Губернський Л., Андрущенко В. Філософія як теорія та методологія розвитку освіти. – К.: "МП Леся", 2008. – 516 с.
3. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд. О. О. Любар; За ред. В. Г. Кременя. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 766 с.
4. Лутай В.С. (2005) Про синергетичну парадигму “руху на випередження” та входження України в цей рух // Практична філософія. – 2005. – №2 – С. 51–54.
5. Левченко Т.І. Європейська освіта: Конвергенція чи Дивергенція: монографія / Т.І. Левченко– Вінниця: Нова книга, 2007. – 656 с.
6. Михальченко М.І. Філософія освіти і соціокультурна теорія / М.І. Михальченко // Філософія освіти. – 2005. – №1. – С. 38-51.
7. Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів (2011) ; [авт. кол.: В. Андрущенко (керівник), М. Бойченко, Л. Горбунова, В. Лутай та ін.]. – К. : Педагогічна думка. – 320 c.

Інтернет-ресурс
1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua
2. http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2011_2_46
3. Мудраков В. Філософія освіти: msn.khnu.km.ua/mod/page/view.php?id=185028

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус