Педагогічна конфліктологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Array

Опис курсу

Для студентів Ш курсу факультету іноземних мов

Навчальний курс спрямований на формування у них системи знань, умінь вирішення педагогічних конфліктів у навчальних закладах. Оволодіння цим курсом сприяє розвитку у майбутніх учителів системи знань й розуміння природи конфлікту у навчально-виховному процесі, а також умінь застосування конструктивних способів його розв’язання у різних педагогічних ситуаціях. Опанування його змісту посилює у студентів відчуття відповідальності за конструктивне вирішення педагогічних конфліктів; знижує рівень боязні можливих у професійній діяльності вчителя конфліктних ситуацій; формує у них готовність до аналізу конфлікту та самостійного прийняття рішень у процесі його розв’язання. Теоретичні положення курсу визначаються практичною спрямованістю, слугують орієнтирами для аналізу реальних конфліктних ситуацій, а також набуття досвіду вибору й застосування доцільного способу їхнього вирішення. Формування студентами власних поглядів, умінь й навичок у процесі вивчення курсу «Педагогічна конфліктологія» відбувається шляхом аналізу педагогічних ситуацій під керівництвом викладача, участі у різних формах навчально-пізнавальної діяльності (індивідуальній, парній, груповій, колективній), виконання ділових, сюжетно-рольових ігор, вправ та імітування педагогічних ситуацій.

Рекомендована література

 1. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства: Посібник/ За ред.. Шведа Ю.Р. –Львів: Фонд «Україна-Європа», 2001.
 2. Гірник А.М. Основи конфліктології. –К.: ВП НАОУ, 2001.
 3. Гришина Н.В. Психология конфликта. –СПб.: Питер, 2000.
 4. Дмитриев А.В. Конфликтология. –М.: Гардарики, 2000.
 5. Конфликтология / Под ред.. А.С. Кармина. –СПб.: Лань, 1999.
 6. Конфликтология: ученик для вузов / Под ред. В.П. Ратникова, В.П. Голуб, Г.С. Лукашкова и др.. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
 7. Ликсон Ч. Конфлікт. – СПб.: Питер Паблишинг, 1997.
 8. Пірен М. Основи конфліктології: Навчальний посібник. – К., 1997.
 9. Рудакова И.А. Конфликтология для педагогов / И.А. Рудакова, С.В. Жильцова, Е.А. Филиппенко. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005.
 10. Русинка І. І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління Конфліктами. Навчальний посібник. –Київ, 2007.
 11. Рыбакова М.М. Конфлікт и взаимодействие в педагогическом процессе. – М.: Просвещение, 1991.
 12. Скотт Д.Г. Конфликты, пути их преодоления. – К.: ВНЕШТОРГИЗДАТ, 1991.
 13. Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций. М.: Педагогическое общество России,

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму