Корнят Віра Степанівна

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: vira.kornyat@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси

професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів, забезпечення наступності та неперервності фахової підготовки, інноваційні підходи до організації освітнього процесу

 

Курси

Публікації

Статті, надруковані у журналах, що індексуються уміжнародних базах даних (Scopus, WebofScience)^
Vira Korniat, Iryna Subashkevych. Using media-psychological technologies to form tolerant attitude towardschildren with disabilities in pedagogical specialists in the process of their professional training in Ukraine // SPECIALUSIS UGDYMAS/ SPECIAL EDUCATION, No 1 (41), 2020.

Vira Korniat. Social and Professional Skills of Adolescents with Autism Spectrum Disorders / Kateryna Ostrovska, Ihor Ostrovskii, Vira Korniat // SPECIALUSIS UGDYMAS / SPECIAL EDUCATION − Šiauliai, 2018. − № 1 (38) − P. 61 – 105.

Монографія, навчально-методичні посібники:

 1. Корнят В.С. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів: формування діагностичних умінь : монографія / В С. Корнят ; за ред. С.О.Сисоєої. – Львів : Растр-7, 2017. – 258 с.
 2. Робота практичного психолога з батьками : навчальний посібник / Д.І. Бородій, В.С. Корнят ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка – Львів «Растр-7», 2015 – 330 с.
 3. Корнят В.С. Тестові технології оцінювання знань студентів у педагогічних коледжах : методичні рекомендації щодо розробки педагогічних тестів / А.М. Богданова, В.С. Корнят, О.М. Цимбала. – Львів : Растр-7, 2013. – 44 с.

Статті у фахових виданнях України та зарубіжних виданнях:

Корнят В.С. Використання інтерактивних методів навчання у початковій школі: теоретичний аспект / В.С. Корнят, О.П. Рибак // Інноваційна педагогіка : науковий журнал – Одеса, 2020. – Випуск 21. – Том 3. – С. 188 – 193.

Korniat Vira, Subashkevych Iryna, Loboda Viktoriya. Using youtube video resources to form a tolerant attitude towards children with special educational needs / Vira Korniat, Iryna Subashkevych, Viktoriya Loboda // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць. – Київ «Едельвейс», 2020. − 3. – С. 78 – 86

Kорнят В.С. Мотивація та умови розвитку педагогічної майстерності в процесі професійної підготовки / В.С. Корнят, О.М. Сагач, І.Я. Дідух та ін. // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Випуск 3 (123). – Київ, 2020. – С. 131 – 137.

Корнят В.С. Практична складова у професійній підготовці фахівців соціальної сфери / В.С. Корнят // Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postępu Naukowego: kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, 21 lutego 2020 r. – Т. 2. − Warszawa, Polska: Europejska platforma naukowa. − С. 126 – 130.

Корнят В.С. Формування моральних норм та уявлень про них у дітей дошкільного віку як педагогічна та психологічна проблема / В.С. Корнят, О. В. Жеребецька // Інноваційна педагогіка : науковий журнал – Одеса, 2019. – Випуск 11. – Том 3. – С. 175 – 179.

Корнят В. Професійне навчання осіб з особливими освітніми потребами: проблеми та перспективи змін / В. Корнят, К. Островська, І. Островський, С. Слободян // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць. – Київ «Едельвейс», 2019. Випуск 1 (58). – С. 30 – 35.

Корнят В.С. Статеве виховання школярів як складова діяльності соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу / В.С. Корнят // Педагогічний процес: теорія і практика: теорія і практика : збірник наукових праць. – Київ «Едельвейс», 2018. – Випуск 4 (63). – С. 91 – 96.

Корнят В.С. Нормативно-правові основи організації соціальним педагогом статевого виховання дітей та молоді / В.С. Корнят, A. В. Марчук // Інноваційна педагогіка : науковий журнал – Одеса, 2019. – Випуск 13. – Том 2. – С. 125 – 128.

 1. Корнят В.С. Неперевність у системі професійної підготовки соціальних педагогів / В. С. Корнят // Освітологічний дискурс : електронне фахове видання України – Київ, 2018, №3 – 4 (22 – 23). – С. 185 – 197.
 2. 2. Корнят В. С. Статеве виховання школярів як складова діяльності соціального педагога в школі / В.С. Корнят // Педагогічний процес: теорія і практика – Київ : Едельвейя, 2018. – Випуск 4. С. 91 – 96. (Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).

 3. Корнят В.С. Структура діагностичних умінь соціальних педагогів / В. С. Корнят // Освітологічний дискурс : електронне фахове видання України – Київ, 2014, №3 (7). – С. 125 – 134.
 4. Корнят В.С. Форми та методи формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки / В. С. Корнят // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць. – Київ : Едельвейс, 2014. – Випуск 3. – С. 83 – 86.
 5. Корнят В.С. Відбір змісту формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів / В. С. Корнят // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал. – Київ : Едельвейс, 2014. − Випуск 3-4. – С. 51 – 56.
 6. Корнят В.С. Сучасний стан сформованості діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів / В. С. Корнят // Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал. – Львів, 2013. − №3. – С.173 – 181.
 7. Корнят В.С. Методологічні аспекти організації професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів в умовах педагогічного коледжу до роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю / Корнят В. С. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2011. − С. 111 – 117.
 8. Корнят В.С. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів в сучасних умовах / В. С.Корнят // Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка.– Івано-Франківськ, 2011. – Випуск ХХХІХ − С.65 – 68.
 9. Корнят В.С. Тeстoвий кoнтрoль у підвищенні прoфeсійнoї підгoтовки майбутніх соціальних педагогів / В.С. Корнят // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць.  – Київ «Едельвейс», 2012. – Випуск 2. – С. 61 – 69.
 10. Корнят В.С. Інформатизація професійної підготовки соціальних педагогів у педагогічних коледжах / В. С. Корнят / Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – Випуск 3-4. – С.61−67.
 11. Корнят В.С. Соціально-педагогічна практика як складова професійного становлення соціального педагога / В. С. Корнят // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. праць – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. – Випуск №11. − С.130 – 34.
 12. Корнят В.С. Критерии сформированности диагностических умений социального педагога / В. С.Корнят // Дискуссия : Политематический журнал научных публикаций. – Екатеринбург : Издательский дом «Ажур», 2013. – С.151 – 155.

Наукові публікації у інших виданнях:

 1. Корнят В.С. Професійна підготовка соціальних педагогів до використання методів арт-терапії у роботі з різними категоріями клієнтів // Творча багато вимірність простору арт-терапії : тези доповідей науково-практичного семінару. – Львів – Растр-7, 2016. – С.19 – 23.
 2. Корнят В. С. Роль самостоятельной работы в процессе профессиональной подготовки будущих социальных педагогов / В. С. Корнят // Исследование традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития в экономике, проектном менеджменте, образовании, юриспруденции, языкознании, культурологии, экологии, зоологии, химии, биологии, медицине, философии, социологии, истории, растенениеводстве : сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции – Санкт-Петербург : Изд-во «КультИнформПресс», 2014. – С. 69 – 70.
 3. Корнят В. С. Удосконалення процесу професійної підготовки соціальних педагогів у педагогічних коледжах / В. С. Корнят // Четвертий педагогічний конгрес : збірник наукових праць. – Львів : Сполом, 2014. – С.219 – 226.
 4. Корнят В. С. Педагогічна практика у формуванні діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів / В. С. Корнят // Педагогічна практика як складова фахового формування студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка»: досвід, реалії перспективи : тези доповідей круглого столу. – Львів : Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.29 – 31.
 5. Корнят В. С. Особливості застосування тестового контролю в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у педагогічних коледжах / В. С. Корнят // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції. − Київ, 2013. – С.168 – 174.
 6. Корнят В. С. Проблема професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у педагогічній теорії / В. С. Корнят // Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. − К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. − С.233 – 241.
 7. Корнят В. С. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім’єю / В. С. Корнят, М. Павленко // Гуманітарні аспекти формування особистості : збірник статей VІ Всеукраїнської наукової конференції – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – С.142 – 148.
 8. Корнят В. С. Педагогічна практика як умова формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів / В. С. Корнят // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : тези доповідей ІІ Міжнародної практичної конференції – Хмельницький : ХІТС Університету «Україна», 2012. – С.142 – 145.
 9. Корнят В. С. Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів / В. С. Корнят // Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті: збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2011. – С.136 – 144.
 10. Корнят В. С. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки / В. С. Корнят // Гуманітарні аспекти формування особистості: Збірник наукових праць – Львів, ЛДУ БЖД, 2011. − С.95 – 101.

Лінк на Googl scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=tYHYDjMAAAAJ&hl=uk

Біографія

Освіта

 

2016

 

 

 

2015

 

 

курси підвищення кваліфікації “Інформаційні технології в освіті” в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка (свідоцтво ІТ 01467243/080009-18 від 09 лютого 2016 року)

 

наукове стажування у Західно-Фінляндському коледжі (м. Гуйтінен, Фінляндія)

+ інтенсивний курс вивчення англійської мови (у Західно-Фінляндському коледжі, м. Гуйтінен, Фінляндія)

 

2015

2014

захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки в педагогічних коледжах»), спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійно освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка

курси підвищення кваліфікації в  Центрі доуніверситетської та сертифікаційної освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка (свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 00932/14 від 07 лютого 2014 року)

2012 – 2015 аспірант кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка
1998 – 2000 Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет післядипломного навчання науково-педагогічних працівників, спеціальність «Психологія»
1991 – 1994 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна)
1987 – 1991 Львівське педагогічне училище №1, спеціальність «Дошкільне виховання»

Досвід роботи

з вересня 2016 доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка;

викладач фахових дисциплін соціальної педагогіки Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом)

2001 – 2016 викладач фахових дисциплін соціальної педагогіки Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка
2013 – 2016 старший викладач кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом)
1994 – 2001 методист дошкільного навчального закладу №130 м. Львова

Нагороди

Отримала численні сертифікати, які отримала під час участі у наукових конференціях (2014, 2015, 2016, 2017 роки), наукових семінарах (2016 р) в Україна та за рубежем , на яких ділилася практичним досвідом та науковим доробком.

Розклад