Теорія соціальної роботи

Тип: Нормативний

Кафедра: social pedagogy and social work

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Корнят В. С.ФПС-21
3

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФПС-21Пиріг У. Я.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Теорія соціальної роботи», складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 231 «Соціальна робота».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: зміст соціальної роботи з різними категоріями отримувачів послуг.

Міждисциплінарні звʼязки: педагогіка, історія педагогіки, педагогіка сімейного виховання, методи соціально-виховної роботи, основи сценарної роботи соціального педагога.

Метою викладання навчальної дисципліни є: ознайомлення студентів зі соціальною роботою як особливої сфери діяльності людини, наукової галузі, навчальної дисципліни; підвищення теоретичного розуміння сутності соціальної роботи та її суспільного значення.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • охарактеризувати зміст та форми роботи соціального педагога загальноосвітніх навчальних закладах різного типу;
 • надати інформацію шодо нормативно-правового забезпечення соціально-педагогічної діяльності фахівців у закладах системи освіти;
 • ознайомити студентів з посадовими обов’язками соціального педагога в закладах освіти;
 • охарактеризувати особливості роботи соціального педагога з різними цільовими групами в загальноосвітніх навчальних закладах

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • типологію закладів системи освіти;
 • основні функції соціального педагога в закладах освіти;
 • посадову інструкцію соціального педагога закладу освіти;
 • інструментарій соціально-педагогічної діагностики, прогностики та корекції соціального педагога;
 • форми, методи, прийоми соціально-педагогічної роботи соціального педагога в загальноосвітніх навчальних закладах різного типу/

вміти:

 • визначати соціально-психологічні особливості учнів шляхом спостереження, бесід, опитування експертів, інтерв’ювання, анкетування, тестування, аналізу документів тощо;
 • опрацьовувати емпіричний матеріал, отриманий в результаті соціально-педагогічної діагностики;
 • здійснювати моніторинг у закладі освіти з метою своєчасного вирішення соціально-педагогічних проблем;
 • розробляти заходи для реалізації плану роботи соціального педагога;
 • здійснювати соціально-педагогічну паспортизацію класу, навчального закладу, сім’ї;
 • проводити соціально-педагогічне дослідження мікрорайону закладу освіти;
 • вирішувати соціально-педагогічні проблеми колективу групи, класу навчального закладу;
 • організовувати соціально-педагогічну взаємодію з учнями, які потребують допомоги;
 • вивчати особливості життєдіяльності дітей в умовах сім’ї;
 • виявляти дезадаптованих дітей та надавати їм необхідну допомогу;
 • забезпечувати рівні можливості дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітньому навчальному закладі;
 • здійснювати профорієнтаційну роботу з різними групами учнів;
 • проводити соціально-педагогічні заходи для дітей, учнівської молоді, батьків, педагогічного колективу.

Рекомендована література

Основна

 1. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тися­чоліть – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с.
 2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навч. посіб / О.В. Безпалько − К.: ЦНЛ, 2003. − 134 с.
 3. Безпалько О. В. Соціальна робота в громаді : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / Ольга Володимирівна Безпалько. − К. : ЦНЛ, 2005. −176 с.
 4. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи : навч. посіб. / М. П. Лукашевич, І І. Мигович. − 3-є вид., доп. та перероб. − К. : МАУП, 2013. − 168 с.
 5. Соціальна робота в Україні: навч. посіб. / І. Д, Звєрєва, О. В. Безпалько,С. Я. Харченко та ін; За зал ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. — К.: Наук, світ, 2003. — 233 с.

 

Допоміжна:

 1. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть : монографія / за ред. А. Й. Капської. − К. : УДЦССМ, 2001. − 344 с.
 2. Головатий М. Ф.  Соціальна політика і соціальна робота  :  терм.-понятійн. слов. / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. − К. : МАУП, 2005. − 560 с.
 3. Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / За заг. ред. А.Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. — К., 2000. — 260 с.
 4. Соціальна робота з дітьми, молоддю, жінками, різними категоріями сімей : аналітичний звіт щодо діяльності центрів соціальних служб для молоді / упор. Р. Г. Драпушко,  С. В. Толстоухова, О. К. Шатохіна, Л. І. Шамрай. − К.  : [б. в.], 1999. − 140 с.
 5. zakon.rada.gov.ua

Матеріали

І. Мигович. Теорія і методи соціальної роботи.

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери

Соціальна робота в Україні

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Семінар/практ заняття+критерії оцінювання

Завантажити силабус