Теорія соціальної роботи

Тип: Нормативний

Кафедра: social pedagogy and social work

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Корнят В. С.ФПС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФПС-11Пиріг У. Я.

Опис курсу

Курс «Теорія соціальної роботи» призначено для здобувачів першого бакалаврського рівня першого року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теорія соціальної роботи як практична діяльність, як навчальна дисципліна, як галузь наукових знань.; форми, напрями, зміст соціальної роботи з різними категоріями отримувачів послуг.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1.Сутність соціальної роботи та історія її становлення.

Змістовий модуль 2. Теорії, моделі та концепції соціальної роботи.

Змістовий модуль 3. Практика соціальної роботи

 

Метою викладання навчальної дисципліни є: ознайомлення студентів зі соціальною роботою як особливою сферою діяльності людини, науковою галуззю, навчальною дисципліною; підвищення теоретичного розуміння сутності соціальної роботи, її суспільного значення та форм, методів її реалізації на практиці.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • сприяння підвищенню загальної та педагогічної культури студентів;
 • набуття студентами теоретичних знань, методичних підходів і практичних навичок практичної діяльності у соціальній роботі;
 • засвоєння студентами етичних норм та правил роботи соціального працівника;
 • формування знань про сучасні концепції та перспективи розвитку соціальної роботи;
 • усвідомлення практичних аспектів соціальної роботи (методи, форми, принципи).

Очікувані результати навчання:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 Загальні компетентності

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні,культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 Фахові компетентності спеціальності

ФК1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного).

ФК3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення.

ФК6. Знання і розуміння організації та функціонування системи соціального захисту і соціальних служб.

ФК16. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи.

ФК20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

 Програмні результати навчання (за освітньою програмою)

ПРН1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування професійних завдань спеціальності; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціальними подіями та явищами; орієнтуватися в сучасному культурному просторі, дбати про збереження національної культурної спадщини

ПРН5. Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки.

ПРН8. Критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику країни, соціально-політичні процеси на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.

ПРН14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна допомога.

Рекомендована література

Базова:

 • Безпалько О. В. Соціальна робота в громаді : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / Ольга Володимирівна Безпалько. − К. : ЦНЛ, 2005. −176 с.
 • Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За аг. Рд. Проф.. І.Д. Звєрєвої. – Київ, Симферополь : Універсум, 2012. – 536 с.
 • Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи : навч. посіб. / М. П. Лукашевич, І І. Мигович. − 3-є вид., доп. та перероб. − К. : МАУП, 2013. − 168 с.
 • Семигіна Т. Сучасна соціальна робота: навчальний посібник / Т. Семигіна − Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. − 275 с
 • Соціальна робота в Україні: навч. посіб. / І. Д, Звєрєва, О. В. Безпалько,С. Я. Харченко та ін; За зал ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. — К.: Наук, світ, 2003. — 233 с.

 

Допоміжна:

 • Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть : монографія / за ред. А. Й. Капської. −– К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с.
 • Головатий М. Ф.  Соціальна політика і соціальна робота  :  терм.-понятійн. слов. / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. − К. : МАУП, 2005. − 560 с.
 • Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / За заг. ред. А.Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. — К., 2000. — 260 с.
 • Соціальна робота з дітьми, молоддю, жінками, різними категоріями сімей : аналітичний звіт щодо діяльності центрів соціальних служб для молоді / упор. Р. Г. Драпушко,  С. В. Толстоухова, О. К. Шатохіна, Л. І. Шамрай. − К.  : [б. в.], 1999. − 140 с.

Інтернет-ресурси:

Матеріали

І. Мигович. Теорія і методи соціальної роботи.

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери

Соціальна робота в Україні

Семигіна Т. Сучасна соціальна робота: навчальний посібник

 

Силабус:

Завантажити силабус