Професійна орієнтація та методика профорієнтаційної роботи (231 Соціальна робота)

Тип: На вибір студента

Кафедра: social pedagogy and social work

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Корнят В. С.ФПС-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
664ФПС-31Перга А. А.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості організації та проведення професійної орієнтації дітей та молоді в умовах загальноосвітніх закладах різних типів і рівнів, а також у інших соціальних установах.

Міждисциплінарні звʼязки: методи соціально-виховної роботи, основи сценарної роботи соціального педагога, технології соціально-педагогічної роботи, соціально-педагогічна робота в закладах освіти, соціально-педагогічне консультування..

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Професійна орієнтація особистості: мета, завдання і шляхи вирішення.

Змістовий модуль 2. Основні форми та методи профорієнтаційної роботи.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є: ознайомити студентів з теоретичними засадами профорієнтаційної роботи, її основними закономірностями та особливостями, структурою, формами та методами здійснення.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • ознайомити студентів зі структурою, закономірностями та особливостями профорієнтаційної роботи в державі;
 • вивчити нормативно-правові основи здійснення профорієнтаційних заходів;
 • показати місце профорієнтаційної роботи у структурі професійної діяльності соціального педагога;
 • навчити використовувати методи профорієнтаційної роботи в залежності від напрямів та завдань.

Очікувані результати навчання:

Загальні компетентності:

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Фахові компетентності:

ФК1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного).

ФК9. Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси клієнтів.

ФК10. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення.

ФК11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.

ФК21. Здатність здійснювати соціально-педагогічну діяльність у закладах освіти різного типу на засадах партнерської взаємодії, створювати умови для гармонійного розвитку особистості, її здібностей, організації її дозвілля.

ФК22. Здатність налагоджувати співпрацю закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні особистості, сприяти її адаптації до умов соціального середовища.

Рекомендована література

Базова література

 1. Гладкова В.М. Профорієнтація : навчальний посібник / В.М. Гладкова. – Львів : Новий світ, 2007. – 156 с.
 2. Довідник професій / Упор. Д.О. Закатнов, Н.В. Жемера, М.П. Тименко. – К., 1999.
 3. Концепція державної системи профорійної орієнтації населення: Постанова Кабінету Міністрів України. 27 січня 1994 р., №45.
 4. Мельник О.В. Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання : науково-методичний посібник для вчителів / О.В. Мельник, І.Л. Уличний ; за ред.. О.В. Мельника ; Академія педагогічних наук України, Інститут проблем виховання. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 126 с.
 5. Основи профорієнтації. Навч.-метод. посіб. для студентів психолого-педагогічних спеціальностей університету. – Львів: ЛДУ. – 1999.
 6. Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається. Затверджено Міністерством юстиції України 3 липня 1996 р., № 198/734.
 7. Янцур М.С. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи. Курс лекцій. Навчальний посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 464 с.

Допоміжна література

 1. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення у контексті подолання кризи ринку праці : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (1 грудня 2015 року, м. Київ) [укладачі : Л.М. Карпенко та ін] ; Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 355 с.
 2. Докукіна О.М. Педагогічна підготовка батьків до професійного самовизначення дітей старшого шкільного віку : методичні рекомендації / О.М. Докукіна, Т.В. Кравченко, К.М. Павицька ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут проблем виховання. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 51 с.
 3. Повалій Л.В. Професійне самовизначення старшокласників : методичні рекомендації / Л.В. Повалій, І.М. Мачуська ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут проблем виховання. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 51 с.
 4. Професійнаорієнтація : підручник / [Є.В. Єгорова … [та ін.] ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 239 с.
 5. Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти : посібник / [Є.В. Єгорова … [та ін.] ; за редакцією О.М. Ігнатович] ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 227 с.
 6. Психологія профорієнтації у системі педагогічної освіти : монографія / [Є.В. Єгорова … [та ін.] ; за редакцією О.М. Ігнатович] ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 247 с.
 7. Синявський В.В. Професіограми і психограми професій педагогічного спрямування : методичний посібник / [В.В. Синявський] ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 83 с.
 8. Тодорова М.М. Основи управління профорієнтаційною роботою в загальноосвітніх навчальних закладах : навчальний посібник / М.М. Тодорова, Н.В. Філатова ; Міністерство освіти і науки України, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса : Фенікс, 2014. – 246 с.

Інтернетресурси

 1. www. ebooktime.net.book/
 2. psyh.kiev.ua/
 3. nbuv.gov.ua
 4. rada.gov.ua

Матеріали

Перелік тем для рефератів

Перелік питань для заліку


Діагностичний питальник “Людина – машина”

Опитувальник професійної готовності

Вивчення професійно важливих якостей персоналу

Силабус:

Завантажити силабус