Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей

Тип: Нормативний

Кафедра: social pedagogy and social work

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
742доцент Корнят В. С.ФПС-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
742ФПС-41Пиріг У. Я.

Опис курсу

Курс «Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей» викладається для здобувачів першого бакалаврського рівня четвертого року денної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: зміст, форми та методи роботи соціального педагога з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують соціального супроводу, соціально-педагогічної підтримки.

Рекомендована література

Базова

 1. Зберегти сім’ю. Соціальна робота із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах / автори-упорядники: Мороз О. М., Постолюк Г. І., Семігіна Т. В., Шипіленко О. С. – К. : ЕКМО, 2008, – 160 с.
 2. Капська А. Й., Пєша І. В. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей. Навч.посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 232 с.
 3. Корнят В.С., Бородій Д.І. Робота шкільного психолога з батьками: навчально-методичний посібник. – Львів, «Растр-7», 2021. – 285 с.
 4. Петрочко Ж. В. Дитина у складних життєвих обставинах: соціально-педагогічне забезпечення прав : монографія / Ж. В. Петрочко. – Рівне : видавець О. Зень, 2010. – 368 с.
 5. Трубавіна І. М. Соціальний супровід неблагополучної сім’ї. Науково-методичні матеріали. – К. : ДЦСССМ, 2003. – 86 с.
 6. Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з сім’єю в Україні : теорія і методика : [моногр.] / І.М. Трубавіна. – Харків : Нове слово, 2007. – 395 с.
 7. Соціальна робота з сім’ями: теорії, моделі, ефективні практики: колективна монографія. Волинський національний університет імені Лесі Українки. / За редакцією В. Петровича, С. Чернети. Луцьк: ФОП Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021, 342 с.
 • Допоміжна
 1. Абетка соціального педагога / укладач В.В. Волканова. − X. : Вид. група «Основа». (Серія «Соціальному педагогу»). 2011. − 235 с.
 2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. Навчальний посібник / О.В. Безпалько. – К., 2009. – 208 с.
 3. Буленко Т. В. Соціально-психологічні основи функціонування сучасної студентської сім’ї // Науковий вісник ВДУ / Т.В. Буленко. – Луцьк : Вежа, 1998. – № 9. – 50 с.
 4. Соціально-педагогічний патронаж сім’ї. URL : https://allref.com.ua/uk/skachaty/Social-no-pedagogichniiy_patronaj_sim%E2%80%99yi
 5. Соціально-педагогічна робота з сім’ями вимушених переселенців: стан та перспективи. URL https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/inline-images/2018-10/2018-10-07-1
 6. Сучасна сім’я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії: матеріали Всекураїнської науковопрактичної конференції [редкол. : Л.Л.Хоружа, Г.М.Лактіонова, О.В.Безпалько та ін.]. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – 192 с.
 7. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації : [навч.-метод. комплекс] / авт.-упоряд. : О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, Ж. В. Петрочко та ін. ; [за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко]. – К. : Фенікс, 2007. – 528 с.

Інтернет-ресурси:

 1. Електронна бібліотека. – Режим доступу: http://el-biblioteka.at.ua.
 2. Електронна бібліотека. – Режим доступу: http://books.tr200.net.
 3. Електронна бібліотека. – Режим доступу: https://stud.com.ua
 4. Електронна бібліотека – Режим доступу: https://pidruchniki.com.ua

Наукова періодика України (журнали та збірники наукових праць). – Режим доступу:   http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc%5FGum/Vlush

Силабус:

Завантажити силабус