Психодіагностика у соціальній сфері (231 Соціальна робота)

Тип: На вибір студента

Кафедра: social pedagogy and social work

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
38Залік
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Корнят В. С.ФПС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФПС-21Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Вивчення навчальної дисципліни «Психодіагностика у соціальній сфері» відповідно до освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра за спеціальністю 231 Соціальна робота.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості проведення психологічної діагностики осіб різного віку,

Міждисциплінарні зв’язки: з курсами «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Соціальна психологія».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Вступ до психодіагностики.

Змістовий модуль 2. Вікові аспекти психодіагноститки.

Змістовий модуль 3. Проективні методи у психодіагностиці.

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 Метою викладання навчальної дисципліни є:

 • засвоєння студентами теоретичних знань у галузі психодіагностики;
 • формування комплексних практичних умінь і навичок здійснення психодіагностичної діяльності;
 • підвищення рівня професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів.

 Основними  завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

 • ознайомити з основними теоретичними напрямами психологічної діагностики;
 • навчити ставити конкретні цілі діагностичної та підбирати і використовувати відповідні методи;
 • сформувати науковий підхід до вивчення особливостей психічного життя людей різного віку;
 • ознайомити студентів з базовими і науковими поняттями теорії і практики психологічної діагностики;
 • розвивати у студентів психологічні вміння та навички використовувати теоретичні та практичні знання з психології у психодіагностичній соціального педагога, уміння здійснювати психодіагностичні заходи та оцінювати їх ефективність;
 • оволодіти уміннями використовувати різні методи, психотехніки та технології практичної психодіагностики.

Очікувані результати навчання:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

ФК1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного).

ФК4. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.

ФК5. Здатність до виявлення, соціального інспектування і оцінки потреб вразливих категорій громадян, у тому числі, які опинилися в складних життєвих обставинах.

ФК8. Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з соціальними об’єктами в польових і лабораторних умовах.

ФК9. Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси клієнтів.

ФК10. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення..

ФК15. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад.

ФК19. Здатність оцінювати результати та якість професійної діяльності у сфері соціальної роботи.

 

Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми.

ПРН7. Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході розв’язання професійних завдань.

ПРН13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів.

ПРН 24. Здійснювати соціально-педагогічну діяльність на партнерських засадах, налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та громад, створювати умови для розвитку особистості, її здібностей.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Галян І.М. Психодіагностика : навч. посіб. / Ігор Михайлович Галян. – К. : Академвидав, 2009. – 464 с.
 2. Гузенко В.А. Психологічна діагностика : навчально-методичний посібник / В.А. Гузенко, Ю.В. Тудорцева ; Міністерство освіти і науки країни, Одеський національний політехнічний університет. – Одеса : Вадим Вікторович Букаєв, 2013. – 267 с.
 3. Зубрицька-Макота І.В. Психодіагностика : навч.-метод. посібник / І.В. Зубрицька-Макота. – Львів :СПОЛОМ, 2021. – 346 с.
 4. Комінко С.Б. Кращі методи психодіагностики : навч. посіб. / С.Б. Комінко, Г.В. Кучер; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – 408 с.
 5. Корольчук М.С. Психодіагностика : навчальний посібник / В.М. Корольчук, В.І. Осьодло // За заг. ред.. В.М. Корольчука – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 400 с.
 6. Поліщук С.A. Методичний довідник з психодіагностики : навч.-метод посібник / С.A. Поліщук. – Суми, ВТД «Університетська книга», 2009. – 442 с.
 7. Психологу для роботи : діагностичні методики : збірник / [уклад.: М.В Лемак, В.Ю. Петрище]. – вид. 2-ге, виправл. – Ужгород : Олександр Гаркуша, 2012. – 616 с.
 8. Терлецька Л.Г. Вікова психологія і психодіагностика : підручник / Л.Г Терлецька – К. : Видавничий дім «Слово», 2013. – 608 с.
 9. Шамлян К.М. Проективні методи дослідження особистості : підручник / Каріна Шамлян, Марина Кліманська ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 456 с.

Допоміжна:

 1. Маковська О.А. Психодіагностика професійної придатності : навчально-методичний посібник / Олена Анатоліївна Маковська ; Міністерство освіти і науки України, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2015. – 70 с.
 2. Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Ф. Моргунов, І.Г. Тітов. – К. : Видавничий дім «Слово», 2009. – 464 с.
 3. Чернуха Н.М. Діагностика професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів : методичний збірник / Н.М. Чернуха, Т.О. Саврасова-В’юн. – Київ, 2015. – 88 с.
 4. Subashkevych І. Psychological analysis of sociogram and biographical method for investigating parents of children with special educational needs / І. Subashkevych, В. Andreyko // Journal of Education Culture and Society. Vol. 11 No. 2 (2020). Р. 114-120. – Режим доступу до ресурсу: <a https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/1171

Інтернет-ресурси:

 1. Краснова Н.В. Роль діагностики у професійній діяльності соціального педагога / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/NVUu/Ped/2008_15/krasnova.pdf
 2. Парфенович І. Соціальна діагностика (лекції) [Електронний ресурс] / І. Парфенович. Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/category/35/208/114/
 3. Психологічні тести : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. psyfactor.org/lybr101.htm
 4. Психологічні тести : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.psylist.net/praktikum

Матеріали

 

 

Силабус:

Завантажити силабус