Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
212доцент Корнят В. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
212ФПС-51доцент Корнят В. С.

Опис курсу

Дисципліна  «Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень»  є  нормативною (основною)  дисципліною з спеціальності 231 Соціальна робота для освітньої програми «Соціально-психологічна реабілітація» яка викладається в _2 семестрі в обсязі _3__ кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета навчальної дисципліни полягає в психолого-педагогічній орієнтації студентів на фахову наукову діяльність, її зміст, специфіку та важливість у сучасному суспільстві, розуміння основних проблемних питань сфери соціальної роботи та шляхів їх вирішення через процес наукового дослідження.

Рекомендована література

Базова

 1. Методологічні засади педагогічного дослідження: монографія / авт. кол. : Є. М. Хриков, О. В. Адаменко, В. С. Курило та ін. ; за заг. ред. В. С. Курила, Є. М. Хрикова ; Держ. закл. „Луган.нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 248 с.
 2. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 3. Сисоєва С.О. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 360 с.
 4. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / Г.С. Цехмістрова. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 240 с.
 5. Creswell, John W. Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research / John W. Creswell. – 4th ed. – Boston: Pearson Education, 2012. – 650 p.

.

Допоміжна

 1. Вербовський В.В. Як правильно підготувати наукове дослідження: навч. метод. посіб. для студ. і магістрантів / В. В. Вербовський. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 123с.
 2. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень: навч. пос. / В.К. Сидоренко, П.В. Дмитренко – К.: РННЦ “ДІНГТ”, 2000. – 259 с.
 3. Лаппо В. В. Основи педагогічних досліджень: Навчально-методичний посібник / В.В.Лаппо. – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – 284 с.

Інтернет-ресурси:

 1. Електронна бібліотека. – Режим доступу: http://el-biblioteka.at.ua.
 2. Електронна бібліотека. – Режим доступу: http://books.tr200.net.
 3. Електронна бібліотека. – Режим доступу: https://stud.com.ua
 4. Електронна бібліотека – Режим доступу: https://pidruchniki.com.ua
 5. Наукова періодика України (журнали та збірники наукових праць). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc%5FGum/Vlush

Матеріали

 1. Сисоєва С.О. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 360 с.

Силабус:

Завантажити силабус