Вступ до спеціальності (231 Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Кафедра: social pedagogy and social work

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Корнят В. С.ФПС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФПС-11Пиріг У. Я.

Опис курсу

Курс «Вступ до спеціальності» викладається для здобувачів першого бакалаврського рівня першого року денної та заочної форми навчання.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: практична спрямованість підготовки соціального працівника/соціального педагога на забезпечення соціальної, психологічної та педагогічної допомоги дітям, молоді у вирішенні проблем життєдіяльності у складних соціальних умовах.

Мета та цілі дисципліни:  забезпечити успішну професійну адаптацію майбутніх соціальних працівників, соціальних  педагогів на основі вивчення ними основних функцій соціального працівника/педагога, вимог до його особистості, організації трудової діяльності. Зазначена мета зумовила структуру і зміст навчальної програми, в якій основну увагу приділено характеристиці змістовних функцій сучасного соціального працівника/соціального педагога, розгляду загальних питань діяльності соціального працівника/соціального педагога в різних сферах праці та життя людей.

Очікувані результати навчання^

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

ЗК5. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 

Фахові компетентності спеціальності

ФК1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного).

ФК4. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.

ФК6. Знання і розуміння організації та функціонування системи соціального захисту і соціальних служб.

ФК18. Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері.

 

Програмні результати навчання (за освітньою програмою)

ПРН5. Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки.

ПРН15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки

ПРН21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень.

Рекомендована література

Базова

 1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. Навчальний посібник / О.В. Безпалько. – К., 2009. – 208 с.
 2. Карпенко О.Г. Вступ до спеціальності «Соціальна робота». Навчально – методичний посібник / О.Г. Карпенко. – К., 2009. – 242 с.
 3. Міщик Л.І. Вступ до спеціальності «Соціальна педагогіка». Навчальний посібник  / Л.І. Міщик, О.П. Демченко. – К., 2013. – 328 с.
 4. Семигіна Т.В.  Мигович І. І. Вступ до соціальної роботи. Навчальний посібник  / Т.В. Семигіна. – К., 2005. – 303 с.

Допоміжна

 1. Дудкевич Т.В. Практична психологія: Вступ у спеціальність. Навчальний посібник / Т.В.Дудкевич, О.В.Савицька.  – К., 2007. – 256 с.
 2. Збірник нормативно – правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України. / Упоряд. В.Г. Панок, І.І. Цушко, А.Г. Обухівська – К., 2008. – 256 с.
 3. Подоляк Л.Г., Психологія вищої школи: Практикум.  Навчальний посібник / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К., 2008. – 336 с.
 4. Семигіна Т. В. Розвиток у сучасній соціальній роботі підходів, орієнтованих на сильні сторони клієнтів. Paradigms of the Modern Educational Process: Opportunities and Challenges for Society. Dallas, 2019. P. 96–105.
 5. Семигіна Т. В., Карагодіна О. Г., Дворяк С. В. Цифровий формат досліджень із соціальної роботи: рефлексії практичного досвіду. Науковий 221 вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. 2020. Вип. 3 (132). С. 89–97. DOI: https://doi.org/10.24195/2617-6688-2020-3-10.

Інтернет-ресурси:

 1. Електронна бібліотека. – Режим доступу: http://el-biblioteka.at.ua.
 2. Електронна бібліотека. – Режим доступу: http://books.tr200.net.
 3. Електронна бібліотека. – Режим доступу: https://stud.com.ua
 4. Електронна бібліотека – Режим доступу: https://pidruchniki.com.ua
 5. Наукова періодика України (журнали та збірники наукових праць). – Режим доступу:   http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc%5FGum/Vlush

Силабус:

Завантажити силабус