Соціально-педагогічна діяльність в закладах освіти (231 Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Кафедра: social pedagogy and social work

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
58Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Корнят В. С.ФПС-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ФПС-31Пиріг У. Я.

Опис курсу

Вивчення навчальної дисципліни «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти» відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра 6.010106 «Соціальна педагогіка».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є професійний портрет соціального педагога, вимоги до його рівня знань та умінь; статус соціального педагога, його основні функціональні обов’язки у закладах освіти; нормативно-правове забезпечення діяльності соціального педагога, організація його «робочого столу»; планування, ведення  документації та звітності; налагодження взаємодії з учасниками навчально-виховного процесу та іншими суб’єктами соціально-педагогічної діяльності.

Міждисциплінарні звʼязки: педагогіка, історія педагогіки, педагогіка сімейного виховання, методи соціально-виховної роботи, основи сценарної роботи соціального педагога, загальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Функціональне поле діяльності соціального педагога в закладах освіти.

Змістовий модуль 2. Особливості діяльності соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі.

Змістовий модуль 3. Діяльність соціального педагога у спеціалізованих освітніх установах. 

Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Метою викладання навчальної дисципліни є: розкриття специфіки роботи соціального педагога в різних типах загальноосвітніх навчальних.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • охарактеризувати зміст та форми роботи соціального педагога загальноосвітніх навчальних закладах різного типу;
 • надати інформацію шодо нормативно-правового забезпечення соціально-педагогічної діяльності фахівців у закладах системи освіти;
 • ознайомити студентів з посадовими обов’язками соціального педагога в закладах освіти;
 • охарактеризувати особливості роботи соціального педагога з різними цільовими групами в загальноосвітніх навчальних закладах.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • типологію закладів системи освіти;
 • основні функції соціального педагога в закладах освіти;
 • посадову інструкцію соціального педагога закладу освіти;
 • інструментарій соціально-педагогічної діагностики, прогностики та корекції соціального педагога;
 • форми, методи, прийоми соціально-педагогічної роботи соціального педагога в загальноосвітніх навчальних закладах різного типу/

вміти:

 • визначати соціально-психологічні особливості учнів шляхом спостереження, бесід, опитування експертів, інтерв’ювання, анкетування, тестування, аналізу документів тощо;
 • опрацьовувати емпіричний матеріал, отриманий в результаті соціально-педагогічної діагностики;
 • здійснювати моніторинг у закладі освіти з метою своєчасного вирішення соціально-педагогічних проблем;
 • розробляти заходи для реалізації плану роботи соціального педагога;
 • здійснювати соціально-педагогічну паспортизацію класу, навчального закладу, сім’ї;
 • проводити соціально-педагогічне дослідження мікрорайону закладу освіти;
 • вирішувати соціально-педагогічні проблеми колективу групи, класу навчального закладу;
 • організовувати соціально-педагогічну взаємодію з учнями, які потребують допомоги;
 • вивчати особливості життєдіяльності дітей в умовах сім’ї;
 • виявляти дезадаптованих дітей та надавати їм необхідну допомогу;
 • забезпечувати рівні можливості дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітньому навчальному закладі;
 • здійснювати профорієнтаційну роботу з різними групами учнів;
 • проводити соціально-педагогічні заходи для дітей, учнівської молоді, батьків, педагогічного колективу/

 

Рекомендована література

Базова література

 1. Абетка соціального педагога / укладач В.В. Волканова. − X.: Вид. група «Основа», − (Серія «Соціальному педагогу»). − 2011. – 235 с.
 2. Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби: методичні рекомендації / за наук. ред. В.Г. Панка − Київ, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. − 100 с.
 3. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навч. посіб / О.В. Безпалько − К.: ЦНЛ, 2003. – і 34 с.
 4. Бондар А.Д. Навчально-виховна робота в школах-інтернатах і групах продовженого дня / А.Д. Бондар. Б.С. Кобзар. − К. : Вища школа, 1985. – 303с.
 5. Вайнола Р. X. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : монографія / Ренате Хейкіївна Вайнола ; за ред. С. О. Сисоєвої ; М-во освіти і науки України ; Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова. − Запоріжжя : ХНРБЦ, 2008. − 460 с.
 6. Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми. Методичні матеріали для працівників освіти. Авт.- упор.: Буров С, Дубініна 1., Онишко Ю., Смислова Л., Ясиновська М. − К.: Видавничий дім «КАЛИТА», 2007. − 36 с.
 7. Впровадження програми надання соціальних послуг сім’ям з дітьми раннього та дошкільного віку, які опинилися у складних життєвих обставинах: метод. рекомен. / Холт Інтернешенл. − К. : Р.К. Майстерпринт, 2008. − 196 с.
 8. Діти з особливими потребами в школі : психол.-пед. супровід / [авт.-упоряд.: Романова О. М. та ін.]. − К. : Шкільний світ, 2011. − 127 с.
 9. Докторович М. О. Неповна сім’я. Особливості роботи соціального педагога / М. Докторович. − К. : Шкільний світ, 2010. − 126 с.
 10. Докторович М.О. Система виховної роботи в дитячих будинках та інтернатних установах : навч. посіб. / Докторович М. О. − К. : Ленвіт, − 175 с.
 11. Заверико Н. В. Особливості соціалізації підлітків і молоді в умовах сучасності / Н. В. Заверико // Соціальна педагогіка: теорія і практика. –
  – №1. – С. 30-35.
 12. Зайченко М.В. Інструментарій соціального педагога / М. Зайченко. − К. : Шк. Світ, 2011. − 128 с.
 13. Збірник нормативно-правових актів з питань діяльності спеціалізованих закладів і формувань у сфері соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді / упоряд. Л. Є. Леонтьєва, О. В. Вакуленко − К.: Держ. ін-т розвитку сім’ї та молоді, 2007. − 280 с.
 14. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби системи освіти України / упоряд. В.Г. Панок, І.І. Цушко, А.Г. Обухівська. − К. : Ніка-Центр, 2005. − 436 с.
 15. Зимовець Н.В. Твоє житгя − твій вибір: Навч.-метод. посіб. / Н.В. Зимовець, З.А. Совигракова. Н.О. Лещук. − К.: Навчальна книга, − 190 с.
 16. Зимовець Н.В. Методика освіти «рівний – рівному» : Навч. метод. посіб. / Н.В. Зимовець, Н.О. Лещук. − К. : Навчальна книга, -127 с.
 17. Інформаційно-методичні матеріали та аналіз нормативно-правової бази з питань попередження насильства над дітьми в сім’ї та поза нею / Авт.: Брижик В.О., Журавель Т.В., Кочемировська О.О., Нікітіна О.М., Христова Г. О. / За заг. ред. Журавель Т. В., Христової Г.О. − К. : ТОВККІ.СЛ 2010. − 38 с.
 18. Литвиненко С. А. Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. посібн. для студ. вищ. пед. навч. закладів / Литвиненко С.А. − Одеса : ПНЦАІШ, 2007. − 187 с.
 19. Методи роботи соціального педагога: матеріали творчої групи соціальних педагогів / Г.Бондаренко та ін. – К.: Редакція загальнопед. газет, (Бібліотека «Шкільного світу»), 2012. − 96 с.
 20. Мойсеєнко К. Професійна діяльність соціального педагога: метод. посібник. / К. Мойсеєнко. − К.: Пік. Світ, 2009. − 120с.
 21. Молодіжна державна політика України – хто є хто: інформаційний довідник. – К.: Міністерство молоді та спорту України, 2013. – С. 184.
 22. Молодіжна політика в Україні. Висновки команди міжнародних оглядачів Ради Європи: Департамент підготовки документів та публікацій Ради Європи. – Страсбург. – 193 с.
 23. Настільна книга соціального педагога (нормативно-правове забезпечення діяльності) / упоряд. Ю.А.Луценко, В.Г.Панок − К. : Білоцерківдрук, 2011 − 308с.
 24. Оржеховська В.М. Дитяча бездоглядність та безпритульність. Історія, проблеми, пошуки / В.М. Оржеховська, В.Є. Виноградова-Бондаренко. − К. : АПН України. − 2004. − 177с.
 25. Педагогічно-правова профілактика правопорушень серед учнівської молоді: Науково-метод. зб. статей / За заг. ред В.П. Пастуха. − К. : ІЗМН, 1997. – 248с.
 26. Петрович В. С. Соціальний педагог: посадова інструкція / В.С. Петрович // Педагогічний пошук. − 2001. − № 2. − С. 74-76.
 27. Письмак Л.Л. Організація роботи соціального педагога / Л. Письмак, // упоряд. В.О. Снігульська. − К.: Редакція загально педагогічних газет (Бібліотека «Шкільного світу»), 2014. − 128с.
 28. Поліщук Ю. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об’єднань в Україні / Ю. Поліщук; за ред. Н. Г. Никало. – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – 432 с.
 29. Психолого-педагогічна робота у загальноосвітніх навчальних закладах з профілактики насильства над дітьми: метод. посіб. / Автори-упоряд.: Вовчок Т.В., Степура Н.П., Даниленко І.С. та ін.; За заг. ред. Т.П. Цюман. − К.: ВПЦ «Експрес» − 2009. − 328 с.
 30. Робота соціального педагога з різними типами сімей : матеріали творчої групи соціальних педагогів / упоряд. Ю.Бойко та ін.. − К. : Ред. загальнопед. газет (Бібліотека шкільного світу), 2013. − 12 с.
 31. Рудюк Т. Документація соціального педагога / Т. Рудюк // Соціальний педагог. − 2007. − № − С. 14-16.
 32. Щорс В.В. Універсальний довідник соціального педагога / В. Щорс, А. Полударова. − Київ : Ред. загальнопедагогічних газет, 2014. – 124 с.

Допоміжна література

 1. Абетка класного керівника / Упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газет, 2003. − 128 с.
 2. Анкетування в школі. Про всіх і для всіх / Упоряд.: Гулєвич Т., Омельчук Н. − К : Ред. загальнопед. газ., 2014. − 124с.
 3. Аромштам М. Педагогика толерантности / М Аромштам, С. Федорова // Искусство в школе. − 2006. − № 5. − С. 16-19.
 4. Бондар В.І. Інтеграція дітей з обмеженими психофізичними можливостями в загальноосвітні заклади: за і проти / В.І. Бондар // Дефектологія. − 2003.− № 3. − С. 2-5.
 5. Бондаровська В.М. Діти, як психологічне дзеркало сім’ї та суспільства / В. Бондаровська. − К. : Ред. загальнопед. газ., 2012. – 117 с.
 6. Вавіна Л. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі початкова ланка / Вавіна Л., Засенко В., Колупаєва А. − [б. м.] ; [б. в.], − 152 с.
 7. Виховна робота зі студентською молоддю : навч. посіб. / ред. Т.Ю. Осипова. − Одеса : Фенікс, − 2006. − 286 с.
 8. Волканова В.В. Право знати право: абетка правового виховання / Валентина Волканова. − К. : Шкільний світ, 2012. − 126 с.
 9. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением: Учеб.-метод. пособ. / Под ред. М.И. Рожкова. − М. : ВЛАДОС, − 240 с.
 10. Гончаров В.Л. Батько − особлива посада: роль батька в становленні особистості / В. Гончаров. − К. : Шкільний світ, 2010. − 127 с.
 11. Горбатюк О. Ф. Соціальна адаптація та інтеграція дітей з особливими потребами в загальноосвітню початкову школу / О.Ф. Горбатюк // Розкажіть онуку. − 2008. − № 8. − С. 2-3.
 12. Грива О.А. Соціально-педагогічні основи формування толерантності у дітей та молоді в умовах полікультурного середовища : монографія / Грива О. А. − К. : Вид. ПАРАПАН, 2005. −228 с.
 13. Гурьянова М. П. Сельская школа и социальная педагогика : пособ. для педагогов / Гурьянова М. П. − Минск : Амалфея, 2000. − 448 с.
 14. Дети с ограниченными возможностями : проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании / сост. Н.Д.Соколова, Л.В. Калинникова. − М. : ООО «Аспект», 2005. − 448 с.
 15. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі : початкова ланка / за ред. В. І.Бондаря, В. В. Засенка − К. : [б. в.], 2004. − 152 с.
 16. Диба С. Г. Ціннісно-нормативна основа соціалізуючої діяльності у скаутській організації / С. Г. Диба // Рідна школа. – 2003. – №1. – С. 25-27.
 17. Докторович М.О. Арт-терапія в діяльності психолога та соціального педагога / М. Докторович, Г. Рурик, І. Хозраткулова. − К. : Ред. загальнопед. газ., 2014. − 96 с.
 18. Докторович М.О. Соціально-психологічна робота з проблемними підлітками / М. Докторович, Г. Рурик, І. Хозраткулова. − К. : Ред. загальнопед. газет, 2013. − 125 с.
 19. 3аморуєва В.В. Діти без сім’ї. Підготовка до життя / В.Заморуєва. − К. : Шкільний світ, 2011. − 126 с.
 20. Колесникова О. В. Щодо проблем організації соціально-педагогічної роботи в загальноосвітній школі / О.В. Колесникова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. − 2005. − № 3. − С. 58-68.
 21. Колодійчук Т.П. Я серед людей. Соціально-комунікативні тренінги / Т. Колодійчук, І. Дрина. − К. : Ред. загальноп. газет, 2014. − 121с.
 22. Культура життєвого самовизначення: інтегративний курс для учнів загальноосв. навч. закладів : метод, посіб. : в 3 ч. / [О.В. Безпалько, М.І. Босенко, Р.X. Вайнола та ін.] ; наук. кер. та ред. І.Д. Звєрєвої. − К. : Златограф, 2003. − Ч. 1, Початкова школа. − 288 с.
 23. Луценко Ю. А. Діти-правопорушники: що робити? / Юрій Луценко − К.: Шк. світ, 2010. − 128 с. (Бібліотека «Шкільного світу»).
 24. Матвієнко О. Виховання толерантності починається з учителя / О. Матвієнко // Рідна школа. − 2005. − № 6. − С. 29-32.
 25. Мерзлякова О.Л. Як не потрапити на гачок маніпулятора: програма занять для молоді (метод. посіб.) / Олена Мерзлякова. − К. : Шк.світ, 2010 . – 119 с.
 26. Методика освіти «рівний-рівному» / Лещук Н., Зимівець Н., Авельцева Т. та ін. − К. : Міленіум, 2002. − 132 с.
 27. Некраш Л.М. Вибір професії: як діяти, щоб не помилитися / Л. Некраш, М. Стрільник. − К. : Шкільний світ, 2011. − 126 с.
 28. Никитина Л. Е. Социальный педагог в школе :учеб. пособ. / Никитина Л.Е. − М. : Академ. проект, 2003. − 112 с.
 29. Організаційні і функціональні моделі діяльності психологічної служби з формування позитивного ставлення учнів і студентів до здорового способу життя / Цушко І.І., Лунченко Н.В., Панок В.Г. та ін. − К. : Ніка-Центр, 2011. − 84 с.
 30. Организация социально-педагогической работы в учреждениях образования : учеб.-метод, пособ. / авт.-сост. Т.С. Капелевич. − Минск : Новое знание, 2007. − 346 с.
 31. Основи батьківської компетентності : навч. посіб. / упоряд. Т.Г. Веретенко, І.Д. Звєрєва, Н.Ю. Шевченко ; за заг. ред. І.Д. Звєрєвої. − К. : Науковий світ, 2006. − 156 с.
 32. Панок В. Г. Психологічна служба : навч.-метод. посіб. для студентів і викладачів / В.Г. Панок. − [2-е вид.]. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2013. − 328 с.
 33. Пащенко С. Ю. Соціально-педагогічна проблема самоорганізації дозвілля підлітків / С. Ю. Пащенко // Соціалізація особистості: зб. наук. пр. / за заг. ред. А.Й Капської − К. : Логос, 2004. − Вип. XXII. − С. 44-
 34. Психологічна служба і ПМПК системи освіти (за результатами 2012-2013 навчального року) / [Березіна Н.О., Лунченко Н.В., Обухівська А.Г. та ін.] − К. : Ніка-Центр, 2013. – 60 с.
 35. Психолого-педагогічна робота в закладах соціальної реабілітації (методичний посібник) / за заг. ред. Ю.А.Луценка, Є.Б.Павлової, В.Г.Панка − К.: Видавець: Надтока О.Ф., 2011. − 310с.
 36. Про світ дітей з особливими потребами / Упоряд. В.І. Шнайдер. − Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003.−- 140 с.
 37. Семиченко В.А. Психологія та педагогіка сімейного спілкування: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів. // В.А. Семиченко, В.С. Залуженюк − К.; Веселка. 1998. − 214 с.
 38. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / [Т.Ф. Алєксєєнко, Т.П. Басюк, О.В. Безпалько та ін.] ; за ред. І.Д. Звєрєвої. − К. : Центр учбової літератури, 2008. − 336 с.
 39. Соціальна педагогіка: теорія і технології : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / Т.Ф. Алєксєєнко, Т.П. Басюк, О.В. Безпалько та ін. // За ред. І. Д. Звєрєвої. − К.: Центр навчальної літератури, 2006. − 316 с.
 40. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з обмеженими функціональними можливостями / за ред. А.Й. Капської. − К. : ДЦССМ, 2003. −146 с.
 41. Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах : метод. посіб. / За ред. І.Д. Звєрєвої. − К. : Держсоцслужба, 2006. − 104 с.
 42. Сущик Н.С. Застосування соціально-психологічного тренінгу в діяльності соціального педагога для корекції агресивної поведінки підлітків / Н.С. Сущик // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. − 2003. − №1. − С. 49-58.
 43. Типова посадова інструкція соціального педагога школи // Соціальний педагог. − 2007. − № 9. − С. 5-8.
 44. Трубавіна І. М. Етика соціально-педагогічної роботи з сім’єю / Ірина Миколаївна Трубавіна. − К. : УДЦССМ, 2000. − 94 с.
 45. Трубавіна І. М. Методи вивчення сім’ї / I.М. Трубавіна, Н.А. Бугаєць. − К. : УДЦССМ, 2001. − 76 с.
 46. Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю : навч. посіб. / Ірина Миколаївна Трубавіна. − К. : ДЦССМ, 2002. − 132 с.
 47. Трубавіна І. Д. Зміст та форми просвітницької роботи з батьками : [наук.-метод. матеріали для працівників соц. служб, учителів, соц. пед., студ. педагог, вузів] / Трубавіна І. Д. − К. ; УДЦССМ, 2000. − 88 с.
 48. Формування здорового способу життя молоді в Україні : національна модель «Молодь за здоров’я» / П. Шатц, О. Балакірєва, Н. Комарова та ін. − К. : Укр. ін-т соц. досліджень, 2005. − 130 с.
 49. Шульга В. В. Соціальний педагог у загальноосвітньому навчальному закладі : метод. реком. / Шульга В. В. − К. : Ніка-Центр, 2004. − 124 с.

 Інтернетресурси

 1. www. ebooktime.net.book/
 2. psyh.kiev.ua/
 3. nbuv.gov.ua
 4. rada.gov.ua

Силабус:

Завантажити силабус