Mykhailo Matkovsky

Position: Associate Professor, of General Pedagogy and Pedagogy of Higher Education Department

Scientific degree: Candidate of Pedagogical Sciences

Phone (office): (032) 239-47-65

Google Scholar profile: scholar.google.com

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

pedagogy and psychology of higher school;
psychology of personality formation;
social philosophy and philosophy of history;
philosophical and pedagogical heritage of Ivan Franko.

Courses

Publications

Іван Франко: світоглядні засади виховання // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ. Випуск 25 – Дрогобич : Науково-видавничий центр ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – С 171 – 182 (фахове).

Сім’я – осередок формування моральних засад (за художніми творами Івана Франка) // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ. Випуск 24 – Дрогобич : Науково-видавничий центр ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – С. 76 – 88 (фахове).

Праця як засада людської гідності (за художніми творами Івана Франка) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 638-639. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 190 – 195 (фахове).

Державотворча роль молоді в контексті ідей Івана Франка // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 665-666. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 136 – 140 (фахове).

Актуальність ціннісних ідей Івана Франка щодо становлення сучасної української молоді // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2014. – №. 3 – 4 (11 – 12) – С.221 – 226. (ВАК).

Матковський М. Й. АКТУАЛЬНІСТЬ ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕЙ ІВАНА ФРАНКА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ / Матковський Михайло // Вісник Львів. ун-ту. Серія педагогічна, 2019.- Вип. 34 . – С. 127-138. (фахове)

Матковський М. Й. Франківська концепція ролі та місця соціальних інститутів у становленні особистості: контекст сучасних викликів / Матковський Михайло // Освітні обрії: Науково педагогічний журнал. – м. Івано-Франківськ, 2020. – №1(50). – С. 24-28. (фахове)

Actuality of Ivan Franko’s ‘Philosophy of Labor’ in the Context of Modern Youth Formation (Based on the Literary Works by Ivan Franko)// Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies / Ed. by Ihor Nabytovych. – Lublin, 2013. – Vol. VІ. – C.327 – 335. (Закордонна публікація).

Роздуми про sakrum i profanum при читанні твору Івана Франка “Суд Святого Миколая” // Парадигма sacrum і profanum в літературі і культурі. Збірник наукових праць : Матеріали міжнародного науково-практичного семінару. Випуск 4. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 296 – 299.

Культура вербальної взаємодії під час навчального процесу: аналіз художніх творів Івана Франка // Мова. Культура. Взаєморозуміння : Збірник наукових праць. Випуск 1. – Дрогобич : Коло, 2011. – С. 304 – 310.

Виховні ідеї у творчості у творчості Івана Франка та Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції. – Черкаси, 2011. – С. 48 – 59.

Моральний ідеал у творчості Івана Франка та Тараса Шевченка // Збірник праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Випуск 1 – Дрогобич : “Посвіт”, 2011. – С. 60 – 67.

Матковський М.Й. Актуальність ідей Івана Франка в контексті удосконалення системи педагогічної освіти в сучасній Україні / М. Матковьский / Тези доповідей ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ «ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ”. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. – 80 с. – С. 28-31

Biography

01.09.2003 – 30.06.2007 Drohobych State Pedagogical University named after
Ivan Franko, specialty "Pedagogical education", qualification "Bachelor of
pedagogical education, practical psychologist in educational institutions".
Bachelor's degree (VK №32489676).
01.09.2008 – 30.06.2009 Drohobych State Pedagogical University named after
Ivan Franko, specialty "Practical Psychology", qualification "Master of
Pedagogical Education, practical psychologist in the education system, teacher".
Master's degree (VK №37303985).
01.11.2009 – 31.10.2012 Drohobych State Pedagogical University named after
Ivan Franko, postgraduate study in the specialty 09.00.03 – social philosophy and
philosophy of history.
Scientific degree: Candidate of Philosophical Sciences. The title of the dissertation:
"Humanistic ideas of Ivan Franko in the formation of modern Ukrainian youth."
Diploma (DK №030313).

Schedule

Page with teachers schedule not found!