Olha Stoliaryk

Position: Lecturer, social pedagogy and social work Department

Scientific degree: Candidate of Sociological Sciences

Email: olha.stolyaryk@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

ORCID profile: orcid.org

Scopus profile: www.scopus.com

Web of Science (Publons) profile: www.webofscience.com

Academia.edu profile: independent.academia.edu

ResearchGate profile: www.researchgate.net

Research interests

Social work, social policy, community work

Courses

Publications

Articles in periodical scientific publications indexed by the international scientometric database Web of Science:

 1. Semigina T., Stoliaryk O. “It was a Shock to the Whole Family”: Challenges of Ukrainian Families Raising a Child with Autism. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika. 2022. No. 24. P. 8-23. URL: https://doi.org/10.15388/STEPP.2022.34
 2. Stoliaryk O. and Semigina T. (2022) “Piloting a Strengths-Based Intervention to Enhance the Quality of Life of Families Raising Children With Autism”, Social Welfare: Interdisciplinary Approach, 12, pp. 36-55. doi: 10.15388/SW.2022.12.13.

Articles in periodical scientific publications indexed by the international scientometric database Scopus:

 1. Stoliaryk O., Semigina, T. “Does Change Last?”: Evaluating the Strengths-Based Intervention for Families Raising Children with Autism. The New Educational Review. 2022. Vol. 69, 209-220. bit.ly/3g9LC9H

Monograph:

 1. Stolyaryk O., Semyhina T. Sotsialʹna robota iz simʺyamy, yaki vykhovuyutʹ ditey z autyzmom: interventsiya z rozvytku sylʹnykh storin [Monohrafiya]. Tallinn: Teadmus. 2022. 188 s. https://bit.ly/3LIVtPb

Articles in scientific professional publications of category “B” of Ukraine:

 1. Stolyaryk O., Semyhina T. Yakistʹ zhyttya simey, yaki vykhovuyutʹ ditey z autyzmom: kontseptsiya ta chynnyky. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Khmelʹnytsʹkoho instytutu sotsialʹnykh tekhnolohiy Universytetu «Ukrayina». 2020. №18. S. 60-63.
 2.  Stolyaryk O. Ctratehiyi sotsialʹnoyi pidtrymky simey, yaki vykhovuyutʹ ditey z autyzmom. Naukovyy visnyk Pivdennoukrayinsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushynsʹkoho. 2020. № 2 (131). S. 45-51. URL: https://doi.org/10.24195/2617-6688-2020-2-6
 3. Stolyaryk, O. Dostupnistʹ posluh dlya simey, shcho vykhovuyutʹ ditey z autyzmom yak meta sotsialʹnoyi roboty. Social work & Education. 2020. №7 (3) S. 289-303. URL: https://doi.org/10.25128/2520-6230.20.3.4.
 4. Stolyaryk O., Semyhina T., Zubchyk O. Simeyna sotsialʹna robota: realiyi Ukrayiny. Naukovyy visnyk Pivdennoukrayinsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushynsʹkoho. 2020. № 4 (133). S. 38-46. URL: https://doi.org/10.24195/2617-6688-2020-4-5
 5. Stolyaryk O. Vplyv interventsiyi na osnovi sylʹnykh storin na mobilʹnistʹ simey, yaki vykhovuyutʹ ditey z autyzmom. Naukovyy visnyk Pivdennoukrayinsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushynsʹkoho. 2021. № 3 (131). S. 47-59. URL: https://doi.org/10.24195/2617-6688-2021-3-13
 6. Stolyaryk O. Yakistʹ podruzhnʹoho zhyttya u simʺyakh, de vykhovuyutʹsya dity z autyzmom. Vvichlyvistʹ. Humanitas, (3). 2022. S. 78–84. https://doi.org/10.32782/humanitas/2022.3.11
 7. Stolyaryk, O., Semyhina, T. (2022). Pidkhid, oriyentovanyy na sylʹni storony: ohlyad osnovnykh pryntsypiv. Vvichlyvistʹ. Humanitas, 4, 59–67. https://doi.org/10.32782/humanitas/2022.4.8
 8. Stolyaryk, O., Semyhina, T. (2022). Oriyentatsiya na optymizm ta shchastya: psykholohichni osnovy rozvytku sylʹnykh storin kliyentiv sotsialʹnoyi roboty. Sotsialʹna robota ta sotsialʹna osvita, 2, 143-157. https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(9).2022.267333
 9. Semigina, T., Stoliaryk, O. (2022). Vykorystannya tekhnik mayndfulnes u sotsialʹniy roboti: refleksiya dosvidu [The use of mindfulness techniques in social work: reflection of experience].Vvichlyvist. Humanitas, 5, 67–75, https://doi.org/10.32782/humanitas/2022.5.9 
 10. Semigina, T., Stoliaryk, O. (2022). Asymmetry of demand and supply on the labor market in the field of social work [Asymetriya popytu ta propozytsiyi na rynku pratsi u sferi sotsialʹnoyi roboty]. Vvichlyvist. Humanitas, 6, 50–59,  https://doi.org/10.32782/humanitas/2022.6.7

Sections in collective monographs:

 1. Stoliaryk, O., Semigina, T. Helping families caring for children with autism: what could social workers do?. Pedagogical soncept and its features, social work and linguology: collective scientific monograph / ed. by B. Shneider. 1st ed. Dallas: Primedia eLaunch LLC, 2020. P. 14-25. URL: https://doi.org/10.36074/pcaifswal.ed-1.02
 2. Stolyaryk O., Semyhina T. Simeynotsentrychnyy pidkhid do pidtrymky simey, yaki vykhovuyutʹ ditey z mentalʹnymy porushennyamy. Reprezentatsiya osvitnikh dosyahnenʹ, mas-media ta rolʹ filolohiyi u suchasniy systemi nauk: kolektyvna monohrafiya (2-e vyd.). Vinnytsya: Yevropeysʹka naukova platforma, 2021. URL: https://doi.org/10.36074/rodmmrfssn.ed-2.05
 3. Stolyaryk O., Semyhina T. En Hartman. Zhinky v istoriyi profesiynoyi sotsialʹnoyi roboty: vid KHIKH stolittya – do sʹohodennya: kolekt. monohr. / T. Semyhina, N. Kolyada, O. Kravchenko ta in. ; MON Ukrayiny, Umansʹkyy derzh. ped. un-t imeni Pavla Tychyny. Kyyiv: TSP «Komprynt», 2022. S. 31-48.

Publications in other scientific publications:

 1. Stolyaryk O. Otsinka yakosti zhyttya simey, shcho vykhovuyutʹ ditey z autyzmom, yak ninstrument sotsialʹnoyi roboty. Path of science. 2020. № 6(6). P. 5001-5007. URL: http://dx.doi.org/10.22178/pos.55-5
 2. Stolyaryk O. Styhmatyzatsiya osib z rozladamy spektru autyzmu ta chleniv yikhnikh rodyn yak fenomen ta protses (ohlyad literatury). Visnyk Akademiyi pratsi, sotsialʹnykh vidnosyn i turyzmu. 2019. №3. S.44-57. URL: http://doi.org/10.33287/11212
 3. Stolyaryk O. Interventsiyi sotsialʹnoyi roboty u mezhakh simeyno-oriyentovanoyi praktyky. Osvita i nauka v minlyvomu sviti: problemy ta perspektyvy rozvytku: materialy II mizhnar. nauk. konf. (ch. II), m. Dnipro, 27-28 bereznya 2020 r. Dnipro: SPD «Okhotnik», 2020. S. 98-100.
 4. Stolyaryk O., Semyhina T. Nasnazhennya u interventsiyakh sotsialʹnoyi roboty iz simʺyamy, yaki vykhovuyutʹ dytynu z autyzmom. Sotsialʹno-humanitarni doslidzhennya ta innovatsiyna osvitnya diyalʹnistʹ: materialy II mizhnar. nauk. konf., m. Dnipro, 26 – 27 chervnya 2020 r. Dnipro: SPD «Okhotnik», 2020. S.43-45.
 5. Stolyaryk O., Semyhina T. Simeyno-oriyentovana modelʹ pidtrymky rodyn, shcho vykhovuyutʹ ditey z autyzmom. Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postępu Naukowego: kolekcja prac naukowych «LÓHOS» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, 21 lutego 2020 r. Warszawa, Polska: Europejska platforma naukowa, 2020. T.1. S. 60-61. URL: https://doi.org/10.36074/21.02.2020.v2.21
 6.  Stolyaryk O., Semyhina, T. Pidkhid, oriyentovanyy na sylʹni storony kliyentiv, u sotsialʹniy roboti z simʺyamy, yaki vykhovuyutʹ ditey z autyzmom. Les tendances actuelles de la mondialisation de la science mondiale: collection de papiers scientifiques «LÓHOS» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale, 3avril, 2020. Monaco, Principauté de Monaco: Plateforme scientifique européenne, 2020. Vol.3. P. 10-13. URL: https://doi.or
 7. Stolyaryk O., Semyhina T. Blahopoluchchya simey yak osnova dlya planuvannya interventsiy. Nauka, osvita ta suspilʹstvo v XXI stolitti: naukovi ideyi ta mekhanizmy realizatsiyi: zbirnyk tez mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Kropyvnytsʹkyy, 19 lystopada 2022 r.): u 2 ch. Kropyvnytsʹkyy: TSFEND, 2022. CH. 1. 63 s.
 8. Stolyaryk O., Semyhina T. Vykorystannya pidkhodu, oriyentovanoho na sylʹni storony, u roboti z vymushenymy pereselentsyamy. Materialy Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu «Tsilisnyy pidkhid u psykholohiyi ta sotsialʹniy roboti: teoriya ta praktyka» (24 lyutoho 2023 roku): zbirnyk tez. Kropyvnytsʹkyy: TSDU. 2023. S. 194-198.

Biography

I was born on February 13, 1988, in the city of Kosiv, Ivano-Frankivsk region.

From 1995 to 2006, she studied at Lviv Secondary School No. 1.

From 2006 to 2010 – Ivan Franko LNU Pedagogical College, diploma in the specialty “Social Pedagogy”.

From 2010 to 2011 – Ivan Franko State Pedagogical University of Drohobyth, where she obtained a full higher education in two majors:

Master of social pedagogy, teacher of social and pedagogical disciplines;
Practical psychologist.

From 2019 to 2021 – studied at the postgraduate school of the Academy of Labor, Social Relations and Tourism (Kyiv)

From 2021 to 2022 – postgraduate studies at the Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk (Ternopil)

In 2022, she defended her thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Social Work (Specialty 231 – Social Work).

Participant of numerous round tables, conferences, forums, scientific symposia, etc.

Education

PhD in social work

Membership in the NGO:

Member of the Association of Public Advisors of Ukraine

Head of the Scientific Society of students, postgraduates, doctoral students and young scientists of the Faculty of Pedagogical Education

Advanced training and international internships:

Ivan Franko National University of Lviv, educational program “Improving teaching skills” (January 27, 2022 – June 4, 2022, 6 ECTS credits, 180 hours). SV certificate #0437 – 2022

International foundation educators and scholars.

International skills development on the theme “Online learning as a non-traditional on the modern education on the example on the example on the Moodle platform” (Workload of the international skills development is 1,5 ECTS credits, 45 hours, certificate ES №2111/2020, 9-16-th of November, Lublin, Republic of Poland)

International foundation educators and scholars

International skills development on the theme “The remote and mixed forms of studying for the masters and postgraduate students” (Workload of the international skills development is 1,5 ECTS credits, 45 hours, certificate ES №2111/2020, 9-26-th of October, Lublin, Republic of Poland)

02.11.2022 – 05.11.2022 – scientific visit to the Institute of International Studies of Charles University (Prague, Czech Republic) within the framework of the joint research project “Integration of Ukrainian refugee children and IDPs in a comparative perspective: Czechia-Ukraine”

Projects

Schedule

Page with teachers schedule not found!