Столярик (Stoliaryk) Ольга (Olha) Юріївна

Посада: асистент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Електронна пошта: olha.stolyaryk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Social work, social policy, community work

Курси

Публікації

Наукові пубікації

Статті у періодичних наукових виданнях, що індексуються міжнародною наукометричною базою Web of Science:

 1. Semigina T., Stoliaryk O. “It was a Shock to the Whole Family”: Challenges of Ukrainian Families Raising a Child with Autism. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika. 2022. №24. P. 8-23. URL: https://doi.org/10.15388/STEPP.2022.34

 

Статті у періодичних наукових виданнях, що індексуються міжнародною наукометричною базою Scopus:

 1. Stoliaryk O., Semigina, T.  “Does Change Last?”: Evaluating the Strengths-Based Intervention for Families Raising Children with Autism. The New Educational Review. 2022. Vol. 69, 209-220. bit.ly/3g9LC9H 

 

Статті у наукових фахових виданнях України категорії «Б»:

 1. Столярик О., Семигіна Т. Якість життя сімей, які виховують дітей з аутизмом: концепція та чинники. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». №18. С. 60-63.
 2. Столярик О. Cтратегії соціальної підтримки сімей, які виховують дітей з аутизмом. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 2020. № 2 (131). С. 45-51. URL: https://doi.org/10.24195/2617-6688-2020-2-6
 3. Столярик, О. Доступність послуг для сімей, що виховують дітей з аутизмом як мета соціальної роботи. Social work & Education. 2020. №7 (3) С. 289-303. URL: https://doi.org/10.25128/2520-6230.20.3.4.
 4. Столярик О., Семигіна Т., Зубчик О. Сімейна соціальна робота: реалії України. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. № 4 (133). С. 38-46. URL: https://doi.org/10.24195/2617-6688-2020-4-5
 5. Столярик О. Вплив інтервенції на основі сильних сторін на мобільність сімей, які виховують дітей з аутизмом. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 2021. № 3 (131). С. 47-59. URL: https://doi.org/10.24195/2617-6688-2021-3-13
 6. Столярик О. Якість подружнього життя у сім’ях, де виховуються діти з аутизмом. Ввічливість. Humanitas.. 2022. №3. С. 78–84.  https://doi.org/10.32782/humanitas/2022.3.11
 7. Столярик О., Семигіна Т. Підхід, орієнтований на сильні сторони: огляд основних принципів.  Ввічливість. Humanitas. 2022. №4. С. 52–60.  https://doi.org/10.32782/humanitas/2022.4.8
 8. Столярик О., Семигіна Т. Орієнтація на оптимізм та щастя: психологічні основи розвитку сильних сторін клієнтів соціальної роботи. Соціальна робота та соціальна освіта. 2022. Вип. 2(9). С. 143-157. https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(9).2022.267333

Монографія:

Столярик О., Семигіна Т. Соціальна робота із сім’ями, які виховують дітей з аутизмом: інтервенція з розвитку сильних сторін [Монографія]. Таллінн: Teadmus. 2022. 188 с. https://bit.ly/3LIVtPb

Розділ у зарубіжній монографії:

 1. Stoliaryk, O., Semigina, T. Helping families caring for children with autism: what could social workers do?. Pedagogical сoncept and its features, social work and linguology: collective scientific monograph / ed. by B. Shneider. 1st ed. Dallas: Primedia eLaunch LLC, 2020. 14-25. URL: https://doi.org/10.36074/pcaifswal.ed-1.02

 

Розділи у вітчизняних монографіях:

 1. Столярик О., Семигіна Т. Сімейноцентричний підхід до підтримки сімей, які виховують дітей з ментальними порушеннями. Репрезентація освітніх  досягнень,  мас-медіа  та  роль філології у сучасній системі наук: колективна монографія (2-е   вид.). Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. URL: https://doi.org/10.36074/rodmmrfssn.ed-2.05\
 2. Столярик О., Семигіна Т. Ен Гартман. Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття – до сьогодення: колект. моногр. / Т. Семигіна, Н. Коляда, О. Кравченко та ін. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Київ: ЦП «Компринт», 2022. С. 31-48. https://www.researchgate.net/profile/Tetyana-Semigina/publication/360463331_EN_GARTMAN/links/6278b38c3a23744a726ef979/EN-GARTMAN.pdf

 

Статті в інших наукових виданнях країн ЄС:

 1. Столярик О. Оцінка якості життя сімей, що виховують дітей з аутизмом, як nінструмент соціальної роботи. Path of science. 2020. № 6(6). P. 5001-5007. URL: http://dx.doi.org/10.22178/pos.55-5

 

Статті в інших наукових виданнях України:

 1. Столярик О. Стигматизація осіб з розладами спектру аутизму та членів їхніх родин як феномен та процес (огляд літератури). Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2019. №3. С.44-57. URL: http://doi.org/10.33287/11212

 

Тези доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях:

 1. Столярик О. Качество жизни семьи, воспитывающей ребенка с аутизмом сквозь линзы экологического подхода в социальной работе. Проблемы социально-ориентированного инновационного развития белорусского общества и профсоюзы: м-лы XXIII межд. науч.- практ. конф., Гомель, 7 февраля 2020 г. Минск: ИПЧУП «ДОНАРИТ», 2020. С. 175-177.
 2. Столярик О. Інтервенції соціальної роботи у межах сімейно-орієнтованої практики. Освіта і наука в мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІ міжнар. наук. конф. (ч. ІІ), м. Дніпро, 27-28 березня 2020 р. Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. С. 98-100.
 3. Столярик О., Семигіна Т. Наснаження у інтервенціях соціальної роботи із сім’ями, які виховують дитину з аутизмом. Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність: матеріали ІІ міжнар. наук. конф., м. Дніпро, 26 – 27 червня 2020 р. Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. С.43-45.
 4. Столярик О., Семигіна Т. Сімейно-орієнтована модель підтримки родин, що виховують дітей з аутизмом. Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postępu Naukowego: kolekcjа prac   naukowych   «ΛΌГOΣ»   z   materiałami Międzynarodowej  naukowo-praktycznej  konferencji,  21  lutego 2020  r.  Warszawa, Polska: Europejska  platforma naukowa, 2020. T.1. S. 60-61. URL: https://doi.org/10.36074/21.02.2020.v2.21
 5. Столярик О., Семигіна, Т. Підхід, орієнтований на сильні сторони клієнтів, у соціальній роботі з сім’ями, які виховують дітей з аутизмом. Les tendances actuelles de la mondialisation de la science mondiale: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux  de  la  conférence  scientifique  et  pratique internationale, 3avril,  2020. Monaco, Principauté  de Monaco: Plateforme scientifique européenne, 2020. Vol.3. P. 10-13. URL: https://doi.org/10.36074/03.04.2020.v3.02
 6. Столярик О., Семигіна Т. Адаптивна соціалізація сімей, які виховують дітей з аутизмом. Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Stuttgart, 5 Juni 2020. Stuttgart: Europäische Wissenschaftsplattform, 2020. B. 2. Р. 140-142. URL: https://doi.org/10.36074/05.06.2020.v2.57

 

Тези доповідей на вітчизняних науково-практичних конференціях:

 1. Столярик О. Гандикапізм та дизабілізм як механізми стигми. Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: м-ли Всеукр.наук.-практ. конф., м. Умань, 11 жовтня 2019 р. Умань: ВІЗАВІ, 2019. С. 137-140.
 2. Столярик О. Соціальна підтримка адаптивного потенціалу сімей, які виховують дітей з аутизмом. Забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізаційних трансформацій: зб. матеріалів ІІІ конф. молодих науковців, м. Київ, 29 травня 2020 р. Київ: АПСВТ, 2020. С. 69-71.
 3. Столярик О., Семигіна Т. Допомога сім’ям, які виховують дітей з аутизмом: врахування соціокультурного тла. Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: м-ли VII міжнар. наук-практ. конф., м. Київ, 12-13 листопада 2020 р. Київ: КОМПРИНТ, 2020. С.109-111.
 4. Столярик О. Підхід, орієнтований на сильні сторони як інструмент соціальної роботи з сім’ями. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології: м-ли V міжнар. наук-практ. конф., м.Київ, 12-13 березня 2021 р. Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. С.182-185.
 5. Столярик О. Вплив асоційованої стигми на формування резилієнсу сімей, які виховують дітей з аутизмом. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. Вип. 6. С.85-88.
 6. Столярик О. Самовідчуття добробуту як складова якості життя сім’ї. Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів: м-ли Першої (І) наук-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, м. Львів, 18-19 березня 2021 р. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. С. 244-247.
 7. Столярик О. Прийняття сім’єю діагнозу «аутизм» у дитини як соціальна проблема. Забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізаційних трансформацій: зб. матеріалів IV конф. молодих науковців, м. Київ, 28 травня 2021 р. Київ: АПСВТ, 2021. С. 48-50.
 8. Столярик О. Підтримувальні практики у соціальній роботі із сім’ями, що виховують дитину з аутизмом. Дитина у тривожному середовищі: розвивальні та відновлювальні практики: зб. тез, м. Київ, 31 травня – 1 червня 2021 р. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. С. 81-84.
 9. Столярик О. Підхід, заснований на правах людини, у соціальній роботі в громаді. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. Вип. 7.  С.141-143.

 

Біографія

Народилася 13.02.1988 р., м. Косів, Івано-Франківської області.

З 1995 – 2006 рр. навчалася у СЗШ №1 м. Львова.

З 2006 – 2010 рр. – Педагогічний коледж ЛНУ імені Івана Франка, диплом за спеціальністю “Соціальна педагогіка”.

З 2010 – 2011 рр. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, де здобула повну вищу освіту за двома спеціальностями:

 • Магістр соціальної педагогіки, викладач соціально-педагогічних дисциплиплін;
 • Практичний психолог.\

З 2019 – 2021 рр. – навчалася в аспірантурі Академії праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ)

З 2021 -2022 рр. – аспірантура Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль)

У 2022 рр. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії із соціальної роботи (Спеціальність 231 – Соціальна робота).

Учасниця численних круглих столів, конференцій, форумів, наукових симпозиумів тощо.

Освіта

PhD in social work (доктор філософії з соціальної роботи)

Членство у ГО:

Членкиня Асоціації громадських радників України

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факультету педагогічної освіти

Підвищення кваліфікації та міжнародні стажування:

Львівський національний університет імені Івана Франка, навчальна програма «Вдосконалення викладацької майстерності» (27 січня 2022 – 04 червня 2022, 6 кредитів ЄКТС, 180 год). Сертифікат СВ  №0437 – 2022

International foundation educators and scholars.

International skills development on the theme “Online learning as a non-traditional on the modern education on the example on the example on the Moodle platform” (Workload of the international skills development is 1,5 ECTS credits, 45 hours, certificate ES №2111/2020, 9-16-th of November, Lublin, Republic of Poland)

International foundation educators and scholars

International skills development on the theme “The remote and mixed forms of studying for the masters and postgraduate students” (Workload of the international skills development is 1,5 ECTS credits, 45 hours, certificate ES №2111/2020, 9-26-th of October, Lublin, Republic of Poland)

02.11.2022 – 05.11.2022 р. – науковий візит до Інституту Міжнародних досліджень Карлового університету (Прага, Республіка Чехія) у рамках спільного дослідницького проєкту «Інтеграція українських дітей-біженців та ВПО у порівняльній перспективі: Чехія-Україна»

 

Проекти

Розклад