Розвиток та забезпечення надання соціальних послуг у громаді (231Б – Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Столярик О. Ю.ФПС-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПС-31Перга А. А.

Опис курсу

Дисципліна «Розвиток та забезпечення надання соціальних послуг в громаді» є нормативною дисципліною зі спеціальності 231 Соціальна робота для освітньої програми «Соціальна педагогіка», яка викладається в _5   семестрі для студентів денної форми навчання (_6 семестрі для студентів заочної форми навчання) в обсязі ___3___ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета нормативної навчальної дисципліни «Розвиток та забезпечення надання соціальних послуг в громаді» полягає у формуванні у студентів теоретичних та практичних знань щодо системи надання соціальних послуг в умовах процесу децентралізації в Україні, її нормативно-правове підґрунтя та механізми реалізації, розуміння переліку та типології базових та специфічних соціальних послуг, структури соціальної служби в громаді, розуміння інструментів оцінки спроможності громад надавати соціальні послуги, знання методів оцінки потреб громади у соціальних послугах та шляхів їх впровадження, здійснення моніторингу та оцінки якості впроваджених соціальних послуг. Студенти, у результаті вивчення дисципліни, повинні розуміти роль державних структур та органів місцевого самоврядування в впровадженні та розвитку соціальних послуг, а також основні його механізми – соціальне замовлення, соціальне партнерство, наснаження груп самоорганізації шляхом соціального діалогу.

Завдання курсу:

 • сформувати  теоретичне та практичне розуміння всебічного аналізу реформування системи надання соціальних послуг та особливостей соціальної політики України;
 • озброїти практичними навиками аналізу нормативно-правових змін в законодавстві щодо надання соціальних послуг в умовах децентралізації на прикладі об’єднаної територіальної громади;
 • сформувати теоретичні знання щодо переліку та типології соціальних послуг, що надаються в громаді та визначення елементів структури соціальної служби, яка здійснює соціальне обслуговування, соціальний захист та надає послуги мешканцям громади;
 • озброїти знаннями щодо шляхів оцінки спроможності громад надавати соціальні послуги, методи збору інформації про потреби ОТГ у соціальних послугах, моделей їх впровадження, інструментів оцінки та моніторингу якості надання соціальних послуг;
 • навчити визначати суб’єктів та споживачів соціальних послуг та шляхів їх реалізації через потенціал громади (соціальне замовлення, соціальне підприємництво, соціальний діалог), наснаження груп самоорганізації громади до надання та розвитку соціальних послуг в громаді.

Обсяг курсу:

90 годин аудиторних занять. Аудиторна робота (64 год): З них 32 години лекцій, 32 години практичних занять та 26 годин cамостійної роботи (для студентів денної форми навчання).

90 годин. Аудиторна робота: них 8 годин лекцій, 10 годин практичних занять та 72 години самостійної роботи (для студентів заочної форми навчання).

Набуті компетентості та програмні результати навчання:

Інтегральна компетентність (ІК):

ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людині громадянина в Україні.

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК13. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети

ЗК14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Фахові компетентності (ФК):

ФК1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного).

ФК2. Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів.

ФК3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення.

ФК4. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.

ФК5. Здатність до виявлення, соціального інспектування і оцінки потреб вразливих категорій громадян, у тому числі, які опинилися в складних життєвих обставинах.

ФК6. Знання і розуміння організації та функціонування системи соціального захисту і соціальних служб.

ФК7. Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці.

ФК8. Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з соціальними об’єктами в польових і лабораторних умовах.

ФК9. Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси клієнтів.

ФК10. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення.

ФК11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.

ФК12. Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту.

ФК13. Здатність до розробки та реалізації соціальних проектів і програм.

ФК14. Здатність до застосування методів менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу.

ФК15. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад.

ФК18. Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері.

ФК20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування професійних і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціальними подіями та явищами.

ПРН3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід.

ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми.

ПРН5. Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки.

ПРН6. Розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів, оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях.

ПРН9. Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги.

ПРН10. Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах.

ПРН11. Використовувати методи профілактики для запобігання можливих відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин.

ПРН12. Визначати зміст співпраці з організаціями-партнерами з соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності.

ПРН13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів.

ПРН14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна допомога.

ПРН16. Застосовувати методи менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу.

ПРН17. Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів соціальної роботи,надавати їм психологічну підтримку й наснажувати клієнтів.

ПРН19. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих обставин.

ПРН20. Виявляти етичні дилеми та суперечності у професійній діяльності та застосовувати засоби супервізії для їх розв’язання.

ПРН21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень.

Ключові слова: Соціальні послуги, соціальне обслуговування, соціальна робота в громаді, кейс-менеджмент, оцінка та моніторинг якості соціальних послуг, соціальний менеджер, соціальна служба

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін «Вступ до спеціальності», «Теорії соціальної роботи», «Деонтологія соціальної роботи», «Основи соціально-правового захисту особистості», «Технології соціальної роботи в Україні та світі».

Навчальні методи: Пояснювально-ілюстративний, дослідницький, пошуковий (евристичний), проблемного викладу навчального матеріалу, інтерактивні та методи активізації навчання (бесіда, мозковий штурм, дискусія, робота в парах/групах тощо), наочні (презентації, демонстрація відеоматеріалів), проектувальні (створення проектів), робота з навчально-методичною літературою.

Академічна доброчесність: Очікується, що завдання самостійної роботи до кожної теми, виконані здобувачами вищої освіти, будуть їх оригінальними міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших здобувачів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Відвідування занять є важливою складовою навчання. У будь-якому випадку здобувачі вищої освіти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання запланованих видів навчальної роботи.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Політика виставлення балів. Засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни перевіряється шляхом усного опитування, підготовки питань семінарських занять, поточного програмованого контролю знань, оцінки умінь аналізувати проблемні ситуації шляхом вирішення практичних завдань. Водночас обов’язково враховуються: присутність на заняттях та активність здобувача вищої освіти під час практичного/семінарського заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими пристроями під час заняття в цілях, не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання. Семестрова підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх запланованих видів навчальної роботи та заліку.

Рекомендована література

Основна навчальна література

 1. Беновська, Л. (2021). Соціальна інфраструктура територіальних громад: інтереси стейкхолдерів. Галицький економічний вісник69(2), 14-23.
 2. Бившева, Л. О., Кондратенко, О. О., Самсоненко, Ю. А., & Харасайло, М. В. (2020). Стратегічні напрями фінансування соціальних послуг в умовах децентралізації. Економічний вісник Донбасу.
 3. Волковинський, С. В. (2020). Сучасні моделі соціальної роботи у територіальній громаді. Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації, 33.
 4. Голденблат, М. (2018). Особливості формування сучасної системи надання соціальних послуг: українські реалії. ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки, (1), 12-14.
 5. Діденко, Н. Г. (2018). Надання якісних соціальних послуг й розвиток соціальної інфраструктури громад в умовах децентралізації. Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах, 86-89.
 6. Дорош, В., & Московчук, А. (2022). Swot-аналіз інструментального базису фінансового забезпечення соціальної сфери територіальних громад. Економічний форум1(2), 134-140.
 7. Дрогомирецька, Л. Ф. (2018). Сталий розвиток сільських територіальних громад: теоретичні аспекти. Збалансоване природокористування, (3), 66-72.
 8. Дударьов, В. В., & Попович, В. М. (2019). Соціальне замовлення як інструмент підвищення ефективності надання соціальних послуг на регіональному рівні. Вісник НТУУ” КПІ” Політологія. Соціологія. Право, (2 (42)), 11-17.
 9. Ємельяненко, Л. М., & Федулова, Л. І. (2021). Децентралізація в сфері соціальної політики в регіонах України. Економіка та держава, (4), 4-11.
 10. Єрескова, Т. В. (2019). Соціальний діалог як ефективна стратегія моніторингу та оцінювання. Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява і практики конструювання. Матеріали ХVI, 140.
 11. Ільчук, Л. І. (2018). Розвиток системи інтегрованих соціальних послуг в умовах децентралізації (на прикладі об’єднаних територіальних громад). Соціально-трудові відносини: теорія та практика, (1), 116-123.
 12. Клос, Л., Худоба, О., & Школяр, М. Я. (2019). Новий погляд на вирішення проблем здоров’я у територіальній громаді: міждисциплінарна команда фахівців. PSC Proceedings, 25.
 13. Ковалевська, А., & Нечипоренко, Я. (2019). Підприємництво на базі громади як особливий вид соціального підприємництва. Молодий вчений, (7 (71)), 134-141.
 14. Ковязіна, К. О. (2018). Актуальний стан системи надання соціальних послуг: що дають реформи?. Стратегічні пріоритети, (3-4), 100-107.
 15. Кокоячук, Ю., & Криницька, І. (2021). Суспільно орієнтоване навчання під час підготовки фахівців соціальної роботи (на прикладі створення asset-карти).
 16. Коркуна, О. І., Коркуна, І. І., & Цільник, О. Я. (2019). Нормативно-правове забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, (2), 16-19.
 17. Кравченко, М. В. (2014). Механізми децентралізації соціальних послуг в Україні. Демократичне врядування, (14).
 18. Кучер, Г. М. (2019). Соціальна робота з вразливими категоріями населення в умовах територіальної громади(Doctoral dissertation, Умань, 2019. 301 с.
 19. Лазарева, А. О., Кулініч, Т. В., & Боднарук, О. В. (2021). Проблематика розробки стратегії діяльності територіальних громад у контексті сталого розвитку. Економіка та держава, (4), 99-104.
 20. Маліновська, О. Я., & Вовк, В. В. (2021). Соціальне підприємництво як елемент вирішення суспільно-економічних питань територіальних громад. П-36 Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях: збір-ник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конфе-ренції. 27-28-травня 2021 р. Маріуполь (Україна).–Маріу-поль-Київ: ПП Халіков РР, 2021.–274 с., 216.
 21. Міщик, Л. І. (2020). Соціальне партнерство як важлива складова соціальної роботи в громаді. Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2020 р., м. Ніжин)/За заг. ред. ОВ Лісовця та СО Борисюк. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 173 с., 43.
 22. Ніколаєнко, Н. Ю. (2021). Отримувачі соціальних послуг в ОТГ: загальна характеристика, фактори вразливості. Схвалено до друку Вченою радою факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (протокол № 10 від 27 квітня 2021 року), 72.
 23. Оксентюк, Р. А. (2020). Формування стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади, на прикладі Скала-Подільської селищної ради. Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування: Колективна монографія, 144-165.
 24. Оліфіровська, С. С., & Вергейчикова, С. В. (2019). Соціальне підприємництво як інноваційний інструмент для розвитку громад. Збірник наукових праць Донбаської національної академії будівництва і архітектури, (1), 98-102.
 25. Ортіна, Г. В., Сокіл, О. Г., Прус, Ю. О., Застрожнікова, І. В., & Єфіменко, Л. М. (2019). Сталий розвиток місцевих громад в умовах децентралізації: монографія.
 26. Петровський, П. М., & Обіход, М. М. (2020). Теоретико-методичні засади публічного управління розвитком соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми в місцевих територіальних громадах. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60)), 68-76.
 27. Протопопова, О. А., & Котова, Л. В. Щодо правового регулювання реформи сфери соціальних послуг в умовах децентралізації (на прикладі Чмирівської ОТГ). Рекомендовано Вченою радою Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (протокол № 8 від 29.05. 2020 р.).
 28. Слозанська, Г. І. (2017). Упровадження посади фахівця із надання соціальних послуг населенню в умовах об’єднаної територіальної громади: труднощі, що виникають. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, (1 (1)), 267-276.
 29. Слозанська, Г. І., & Горішна, Н. М. (2016). Діяльність фахівця із соціальної роботи з надання соціальних послуг населенню у територіальній громаді. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна, (12), 113-118.
 30. Спіріна, Т. П., & Лунь, К. О. (2021). Надання інтегрованих соціальних послуг в Україні: міждисциплінарний підхід. Науковий журнал” Інноваційна педагогіка”, (40), 215-218.
 31. Сухова, К. К. (2021). Сучасні механізми публічного управління з кадрового забезпечення соціальними працівниками об’єднаних територіальних громад. Актуальні дослідження в соціальній сфері, 40-42.
 32. Чернета, С. (2021). Сучасні характеристики молоді як об’єкта та суб’єкта в системі соціальних послуг. Соціальна робота та соціальна освіта, (1 (6)), 192-204.
 33. Шакун, В. Ю., & Москаленко, О. В. (2020). Підвищення якості надання соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з дистанційною участю, Том І, 11 листопада 2020 р.–Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2020.–303 с. У матеріалах конференції висвітлені передові науково-практичні результати досліджень, отримані в галузі публічного управління та адміністрування. Для студентів, 195.
 34. Шубна, О. В., Денисова, Ю. В., Санчич, О. С., & Марильова, А. В. (2020). Новітні методи удосконалення системи надання соціальних послуг в Україні. Экономический вестник Донбасса, (3 (61)), 213-221.

Допоміжна література та інформаційні ресурси

 1. Dorosh, V., Kaminska, I., & Parkhomova, A. (2020, October). Особливості фінансування соціальної сфери об’єднаних територіальних громад волинської області. In Economic forum(Vol. 1, No. 4, pp. 45-56).
 2. Holovko, L. (2022). Роль громадської думки в контексті розробки стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади. Demography and social economy48(2), 95-107.
 3. Horishna, N. (2018). Якість як критерій моніторингу та оцінювання соціальних послуг: можливості чи обмеження?. Social work and education5(4), 19-32.
 4. Obushnyi, S., & Yakovenko, I. (2019). Удосконалення системи фінансування соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій1(3), 37-45.
 5. Palatna, D. (2022). Розвиток соціальної сфери у сучасних територіальних громадах. Social work and education9(1), 26-43.
 6. Petrochko, Z., & Datchenko, N. (2021). Сутність та особливості впровадження соціального замовлення в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, (2 (49)), 155-159.
 7. Рopovych, A. (2018). Адміністрування інтегрованих соціальних послуг на рівні громади. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна робота», (2 (43)), 210-213.
 8. Царьова, Г. М. Створення послуг у громаді. Інноваційна модель супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет вченою радою Інституту управління, психології та безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол від 11 травня 2021 р. № 3), 235.

Інтернет-ресурси:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text

https://www.unicef.org/ukraine/%D1%96stories/social-services

https://decentralization.gov.ua/news/12073

https://www.msp.gov.ua/content/oroganizacii-nadannya-socialnih-poslug.html

https://www.vplyv.org.ua/archives/5940

http://www.hopeandhomes.org.ua/blog/shcho-take-intehrovani-sotsialni-posluhy-poiasniuiemo-na-prykladi/

https://auc.org.ua/novyna/rekomendaciyi-gromadam-shchodo-organizaciyi-nadannya-socialnyh-poslug-v-umovah-voyennogo

https://euprostir.org.ua/practices/143552

Матеріали

Конспекти лекцій, плани семінарських та практичних занять захищені авторським правом на інтелектуальну власність. Матеріали доступні в елктронному курсі Мудл. Для доступу до матеріалів – необхідно звернутися безпосередньо до автора курсу.

Силабус:

Завантажити силабус