Соціальні технології розвитку громади (231Б – Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
714Столярик О. Ю.ФПС-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
714ФПС-41

Опис курсу

Дисципліна «Соціальні технології розвитку громади» є нормативною дисципліною зі спеціальності 231 Соціальна робота для освітньої програми «Соціальна педагогіка», яка викладається в 7 семестрі в обсязі 3  кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета нормативної навчальної дисципліни «Соціальні технології розвитку громади» полягає у формуванні у студентів теоретичних знань та практичних навиків з впровадження соціальних технологій розвитку та активізації територіальних громад різного типу, розуміння ролі участі громади у процесі формування соціального капіталу та в контексті концепції сталого розвитку, визначення механізмів наснаження та підтримки ініціатив громади та розвитку співпраці мешканців з органами місцевого самоврядування, представниками влади та бізнесу у рамках втілення соціальних ініціатив та підвищення рівня якості життя громади, розвитку її спроможності.

Завдання курсу:

 • оволодіння теоретичними знаннями щодо наукових підходів до розуміння поняття «громада», типи громади, її ознаки, умови розвитку та розуміння теорій та моделей соціальної роботи в громаді;
 • озброєння теоретичними знаннями та практичними навиками з впровадження та застосування соціальних технологій розвитку територіальних громад різного типу;
 • розуміння ролі участі громади у процесі формування соціального капіталу та підвищення рівня життя громади, розвитку спроможності громади, її здатності задовольняти потреби своїх членів;
 • вивчення методики оцінки та пріоритизації потреб різних соціальних груп громади;
 • знання етапів розвитку та активізації громад, умов налагодження міжсекторальної взаємодії та партнерства у питаннях соціального розвитку громади;
 • мотивування членів громади до участі, активності, ініціативності та змін з метою покращення якості життя громади.

Обсяг курсу:

90 годин аудиторних занять. З них 14 годин лекцій, 14 годин  практичних занять та 62 годин самостійної роботи (для студентів денної форми навчання).

90 годин. З них 8 годин лекцій, 12 годин практичних занять та 70 годин самостійної роботи (для студентів заочної форми навчання).

 

Набуті компетентності та програмні результати навчання:

Інтегральна компетентність (ІК):

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людиниі громадянина в Україні.

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК12. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК13. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільноїмети

ЗК14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Фахові компетентності (ФК):

ФК1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного).

ФК2. Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів.

ФК3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення.

ФК4. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.

ФК5. Здатність до виявлення, соціального інспектування і оцінки потреб вразливих категорій громадян, у тому числі, які опинилися в складних життєвих обставинах.

ФК6. Знання і розуміння організації та функціонування системи соціального захисту і соціальних служб.

ФК8. Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з соціальними об’єктами в польових і лабораторних умовах.

ФК9. Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси клієнтів.

ФК10. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення.

ФК11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.

ФК12. Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту.

ФК13. Здатність до розробки та реалізації соціальних проектіві програм.

ФК15. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад.

ФК20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

         Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування професійних і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціальними подіями та явищами.

ПРН3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід.

ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми.

ПРН5. Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки.

ПРН6. Розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів, оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях.

ПРН8. Критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику країни, соціально-політичні процеси на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.

ПРН9. Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги.

ПРН10. Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах.

ПРН11. Використовувати методи профілактики для запобігання можливих відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин.

ПРН12. Визначати зміст співпраці з організаціями-партнерами з соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності.

ПРН13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів.

ПРН14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна допомога.

ПРН15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки.

ПРН17. Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів соціальної роботи,надавати їм психологічну підтримку й наснажувати клієнтів.

ПРН18. Налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та громад;використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва інтересів клієнтів.

ПРН19. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих обставин.

ПРН21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень.

ПРН22. Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.

ПРН23. Конструювати процес та результат соціальної роботи в межах поставлених завдань, використовувати кількісні та якісні показники, коригувати план роботи відповідно до результатів оцінки

Ключові слова: Соціальні технології, активізація громади, розвиток, наснаження, соціальна робота в громаді, участь громади, лідерство, соціальний капітал, місцеве самоврядування

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін «Вступ до спеціальності», «Теорії соціальної роботи», «Деонтологія соціальної роботи», «Технології соціальної роботи в Україні та світі».

Навчальні методи:

Пояснювально-ілюстративний, дослідницький, пошуковий (евристичний), проблемного викладу навчального матеріалу, інтерактивні та методи активізації навчання (бесіда, мозковий штурм, дискусія, робота в парах/групах тощо), наочні (презентації, демонстрація відеоматеріалів), проектувальні (створення проектів), робота з навчально-методичною літературою.

Академічна доброчесність: Очікується, що завдання самостійної роботи до кожної теми, виконані здобувачами вищої освіти, будуть їх оригінальними міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших здобувачів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.

Відвідування занять є важливою складовою навчання. У будь-якому випадку здобувачі вищої освіти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання запланованих видів навчальної роботи та двох колоквіумів.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Політика виставлення балів. Засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни перевіряється шляхом усного опитування, поточного програмованого контролю знань, оцінки умінь аналізувати проблемні ситуації шляхом вирішення практичних завдань. Водночас обов’язково враховуються: присутність на заняттях та активність здобувача вищої освіти під час семінарського заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях, не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання. Семестрова підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх запланованих видів навчальної роботи та заліку.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Рекомендована література

Основна навчальна література

 1. Бевз, Г. М. (2019). Формування громадської думки щодо реформ методом «дослідження шляхом участі». Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти». Серія «Cоціальні та поведінкові науки» К.: Вип8, 37.
 2. Безпалько, О. М. (2005). Соціальна робота в громаді : навчальний посібник. Київ: ЦНЛ, 176 с.
 3. Безпалько, О. М. (2019). Партиципативна модель управління розвитком об’єднаних територіальних громад. Цифрові трансформації у міжнародному туризмі як чинник економічного, 22.
 4. Біль, М. М., & Гринчишин, І. М. (2019). Людський потенціал територіальної громади в контексті забезпеченні її спроможності. Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій: матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (06 червня 2019 р.). Львів: Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. 162 с., 124.
 5. Боярський, О. О. (2020). Види територіальних громад в яких функціонує людина-член громади. Соціальний Калейдоскоп1(2).
 6. Витрикуш, В. І. (2021). Формування стратегії об’єднаної територіальної громади(Doctoral dissertation).
 7. Волковинський, С. В. (2020). Сучасні моделі соціальної роботи у територіальній громаді. Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації, 33.
 8. Дейнеко, О. О. (2021). Об’єднані територіальні громади як нові локальні спільноти в Україні: механізми формування соціальної згуртованості. ВІСНИК, 14.
 9. Дудкіна, О. (2018). Місцеві ініціативи та проекти розвитку територіальних громад: проблеми розробки та реалізації(Doctoral dissertation, Тернопіль: ТНЕУ).
 10. Жуковська, А., & Дяків, О. (2022). Вектори та інструменти інклюзивного розвитку територіальних громад. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, (26), 62-71.
 11. Караман, О. Л., & Юрків, Я. І. (2019). Вразливі категорії населення як об’єкт соціальної роботи в громаді. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, (6 (329) Ч. 1), 5-15.
 12. Костюченко, Д. Л. (2018). Роль та значення ОТГ у активізації розвитку сільських територій. Modern transformation in the age of globalization, 122.
 13. Кривдіна, І., & Латишева, В. (2021). Активізація переговорного процесу та комунікативної взаємодії між органами публічної влади та громадськістю на регіональному рівні. Наукові перспективи (Naukovì perspektivi), (5 (11)).
 14. Курносенко, Л. (2019). Соціальна інтеграція об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації: теоретичні підходи. Актуальні проблеми державного управління3(79), 20-25.
 15. Максимчук, М. В., & Кльоба, С. М. (2019). Міжмуніципальне співробітництво як інструмент підвищення інклюзивності розвитку об’єднаних територіальних громад України [Електронний ресурс]. Регіональна економіка, (2), 26-35.
 16. Мартинюк, Я. (2022). Організація волонтерської діяльності в умовах територіальної громади. Humanitas6.
 17. Нечипорук, Л. І. (2021). Соціальна активність молоді в громаді: банк молодіжних ініціатив. Психологія життєвого простору сучасної молоді2021, 17-20.
 18. Пейн, М. (2000). Сучасна теорія соціальної роботи. К. : Б.В., 456.
 19. Семигіна, Т. В. (2004). Робота в громаді: практика й політика. К. : Вид. дім «КМ Академія», 180.
 20. Семигіна, Т. В. (2006). Модель соціального планування на місцевому рівні. Наукові записки НаУКМА, 59, 61-67.
 21. Семигіна, Т. В., & Лиховид, Д. О. (2015). Як перетворити населення на спільноту? (Соціально-технологічні аспекти розвитку територіальної громади). Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки, (174), 81-85.
 22. Семигіна, Т. В., & Ярошенко, А. А. (2020). Гендерні аспекти сучасної соціальної роботи: практика й освіта. Paradigms of the modern educational process: opportunities and challenges for society, 78-86.
 23. Слозанська, Г. (2016). Забезпечення доступу до соціальних послуг в умовах об’єднаних територіальних громад. Social Work and Education, 2(2).
 24. Слозанська, Г. І. (2016). Діяльність фахівця із соціальної роботи з надання соціальних послуг населенню у територіальній громаді. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», (12), 113-119.
 25. Слозанська, Г. І. (2016). Організація громади як метод соціальної роботи у громаді. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія:” Педагогічні науки”, (16).
 26. Слозанська, Г. І. (2017). Категорії клієнтів фахівця із соціальної роботи в об’єднаній територіальній громаді. Щомісячний науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Молодь і ринок». м. Дрогобич, № 2 (145), 68-74.
 27. Спіріна, Т. П. (2021). Оцінка потреб вразливих груп населення у контексті розвитку територіальних громад в Україні. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 104-106.
 28. Спіріна, Т. П., Лях, Т. Л., & Рогожинська, В. Є. (2020). Принципи міждисциплінарної взаємодії у соціальній роботі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка27(3), 224-228.
 29. Сторонянська, І. З., & Беновська, Л. Я. (2020). Орієнтація на управління активами територіальних громад: теоретичні підходи. Регіональна економіка, (1), 5-13.
 30. Філіппова, В., & Буканов, Г. (2021). Залучення та розширення можливостей місцевих громад у вирішенні питань локального розвитку. ВІСНИК, 169.
 31. Шкільняк, М., Мельник, А., Монастирський, Г., Васіна, А., Іванова, О., & Дудкіна, О. (2022). Управління життєдіяльністю територіальних громад в умовах воєнного стану: виклики й механізми реагування. Вісник Економіки, (2), 197-206.
 32. Янцеловська, Я. В. (2021). Соціальна робота у територіальній громаді: специфіка, основні напрямки та особливості в період(Doctoral dissertation, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

 

Допоміжна література та інформаційні ресурси

 1. Децентралізація влади. (2016). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/.
 2. Жиленко, Р. (2012). Дослідження шляхом участі як підхід у соціальній роботі в громаді. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, (25), 72-74.
 3. Коляда, Н., Кравченко, О., Кучер, Г. (2018). Соціальна робота з дітьми шкільного віку в громаді: практичний досвід. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2 (43)), 126-132.
 4. Кравченко, O., Кучер, Г. (2021). Соціальна робота на рівні громади в умовах пандемії. University Scientific Notes, (4 (82)), 22-31.
 5. Кучер, Г., Кравченко, O. (2019). Інклюзивний соціально-реабілітаційний туризм як складова соціальної роботи у громаді (на прикладі м. Умань). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2 (45)), 109-114.
 6. Лях, T., Спірінa, T., Клішевич, Н. (2022). Соціальна профілактика сімейного неблагополуччя в територіальній громаді. Social work and education, 9(2), 245-255.
 7. Лях, T., Спіріна, T., Лехолетова, M. (2022). Методи оцінки територіальною громадою власних потреб. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1 (50)), 178-181.
 8. Палатна, Д. (2022). Розвиток соціальної сфери у сучасних територіальних громадах. Social work and education, 9(1), 26-43.
 9. Попова, А. О. (2016). Зародження соціальної роботи з дітьми в місцевих громадах США. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, (1), 41-49.

 

Інформаційні ресурси:

https://decentralization.gov.ua/

https://gromada.org.ua/

https://gromada.info/

https://paralegals.org.ua/

Матеріали

Конспекти лекцій, плани семінарських та практичних занять захищені авторським правом на інтелектуальну власність. Матеріали доступні в елктронному курсі Мудл. Для доступу до матеріалів – необхідно звернутися безпосередньо до автора курсу.

Силабус:

Завантажити силабус