Запровадження інтегрованих соціальних послуг вразливим категоріям населення в ОТГ(231М – Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Столярик О. Ю.ФПС-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПС-51Столярик О. Ю.

Опис курсу

Дисципліна «Запровадження інтегрованих соціальних послуг вразливим категоріям населення в ОТГ» є нормативною дисципліною зі спеціальності 231 Соціальна робота для ОПП «Соціально-психологічна реабілітація», яка викладається у І семестрі (І-ІІ семестрах для студентів заочної форми навчання) в обсязі __3__ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс «Запровадження інтегрованих соціальних послуг вразливим категоріям населення в ОТГ» орієнтований на формування теоретичних знань та розуміння особливостей впровадження моделі інтегрованих соціальних послуг для вразливих категорій населення в умовах територіальної громади.

Курс розкриває теоретичні аспекти та складові моделі інтегрованих соціальних послуг: інтегроване управління, інтегровані процеси та технології; розглядає громаду як об’єкт впровадження соціальної підтримки для вразливих та незахищених верств населення; аналізує інструменти оцінки потреб громади та індекси забезпечення необхідними соціальними послугами категорії клієнтів, що мають ознаки вразливості, формує навики організації міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії у процесі надання соціальних послуг.

Мета курсу – є набуття студентами знань з теоретичних та прикладних аспектів запровадження моделі інтегрованих соціальних послуг на рівні ОТГ та особливостей, принципів їх реалізації шляхом розуміння системи інтеграції управління, інтегрованої стратегії, процесів та технологій надання вразливим категоріям населення.

Завдання курсу:
1. Підвищення знань про роль громад у розвитку соціальних послуг та розуміння особливостей й переваг організації системи соціальної підтримки вразливих верст населення в ОТГ через впровадження моделі інтегрованих соціальних послуг;
2. Сформувати розуміння щодо основних функцій, повноважень та відповідальності ОТГ з питань соціального захисту, організації та надання соціальних послуг, забезпечення прав людини на рівні громади;
3. Навчити визначити основні вразливі групи населення, які потребують послуг та підтримки та ознайомити із методикою здійснення оцінки потреб населення ОТГ у соціальних послугах та визначати ресурси громади, механізми їх інтеграції для формування моделі інтегрованих соціальних послуг.

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять (для студентів денної форми навчання)
14 години аудиторних занять. З них 8 годин лекцій, 4 години практичних занять (для студентів заочної форми навчання)

Компетентності та програмні результати навчання (за освітньою програмою)

Інтегральна компетентність:
ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності, процесу навчання, що передбачає проведення досліджень та застосування певних теорій, методів соціальної роботи, соціально-психологічної реабілітації та науково-дослідної, науково-педагогічної діяльності характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 6. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 9. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК 10. Здатність працювати в команді.

Фахові компетентності:
ФК1. Здатність до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук, у тому числі методи математичної статистики та кількісні соціологічні методи, стосовно завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи.
ФК2. Здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення.
ФК3. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати соціальні ситуації.
ФК4. Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи.
ФК5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства.
ФК6. Здатність до оцінки процесу і результату професійної діяльності та якості соціальних послуг.
ФК8. Здатність до спільної діяльності та групової мотивації, фасилітації процесів прийняття групових рішень.
ФК9. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.
ФК10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій
ФК 18. Здатність до розуміння та визначення стратегічних цілей соціального розвитку на рівні громади, регіону, розробки стратегічного плану розвитку громади і сприяння активізації й консолідації зусиль членів громади щодо його реалізації.

Програмні результати навчання:
ПРН 1. Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
ПРН10. Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї,соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи,планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи.
ПРН11. Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів,здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати командотворення та координувати командну роботу.
ПРН17. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій,аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок.
ПРН18. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи.
ПРН19.Виконувати практики соціально-психологічної реабілітації щодо вразливих груп клієнтів, організовувати надання їм комплексної допомоги, підтримки, інтеграцію у соціум.
ПРН20.Визначати стратегічні цілі соціального розвитку громади, регіону, розробляти план розвитку громади та застосовувати методи і прийоми активізації й консолідації членів громади щодо його реалізації.
ПРН 21.Упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність.

Ключові слова Громада, територіальна громада, соціальна робота, педагогічна робота, психологічна робота, надання соціальних послуг, активізація громади.

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін «Менеджмент соціальної роботи», «Недержавний сектор в соціальній сфері», «Технології соціального проєктування», «Соціальні технології активізації та розвитку громади».

Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу Пояснювально-ілюстративний, дослідницький, пошуковий (евристичний), проблемного викладу навчального матеріалу, інтерактивні та методи активізації навчання (бесіда, мозковий штурм, дискусія, робота в парах/групах тощо), наочні (презентації, демонстрація відеоматеріалів), проектувальні (створення проектів), робота з навчально-методичною літературою.

Необхідні обладнання Мультимедійний проектор, фліп-чарт, маркери, доступ до мережі Інтернет.

Академічна доброчесність: Очікується, що підготовлені студентами-магістрами проєктні заявки будуть продовженням їх практичної роботи і будуть оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, використання без дозволу інформації з проєктів інших учасників курсу становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. Студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів, визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених у курсі.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані за виконання усіх завдань, за підготовлену заявку соціального проєкту і роботу як експерта проєкту, а також за пітч-презентацію ідеї проєкту. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичних занять; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях, не пов’язаних із навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Рекомендована література

Основна навчальна література

 1. Волковинський, С. В. (2020). Сучасні моделі соціальної роботи у територіальній громаді. Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації, 33.
 2. Горемикіна, Ю. В. (2020). Інноваційні практики соціальної роботи з вразливими групами населення в Україні. Демографія та соціальна економіка3(41), 91-113.
 3. Діденко, Н., Полярна, В., Рябець, В., Тищенкова, І., Васильєва, Н., & Требик, Л. (2020). Електронні соціальні послуги: оцінка готовності населення (на прикладі запорізької області). Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2020 р., м. Ніжин)/За заг. ред. ОВ Лісовця та СО Борисюк. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 173 с., 52.
 4. Ємельяненко, Л. М., & Федулова, Л. І. (2021). Децентралізація в сфері соціальної політики в регіонах України. Економіка та держава, (4), 4-11.
 5. Заблоцький, А. Р. (2021). Підготовка майбутніх працівників соціальної сфери до роботи в альтернативних формах державної опіки над дітьми(Doctoral dissertation).
 6. Караман, О. Л., & Юрків, Я. І. (2019). Вразливі категорії населення як об’єкт соціальної роботи в громаді. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, (6 (329) Ч. 1), 5-15.
 7. Кияниця З. П., Петрочко Ж. В. Сучасні орієнтири та ключові технології. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посіб. у 2-х ч.; Ч. І. Київ : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. 256 с.
 8. Клос, Л., Худоба, О., & Школяр, М. Я. (2019). Новий погляд на вирішення проблем здоров’я у територіальній громаді: міждисциплінарна команда фахівців. PSC Proceedings, 25.
 9. Курносенко, Л. (2019). Соціальна інтеграція об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації: теоретичні підходи. Актуальні проблеми державного управління3(79), 20-25.
 10. Кучер, Г. М. (2018). Інновації соціальної роботи в громаді із сім’ями, що опинилися в складних життєвих обставинах. Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки, (82 (2)), 207-212.
 11. Кучер, Г. М. (2019). Соціальна робота з вразливими категоріями населення в умовах територіальної громади(Doctoral dissertation, Умань, 2019. 301 с. URL: https://nauka. udpu. edu. ua/wpcontent/uploads/2019/03/
 12. Ніколаєнко, Н. Ю. (2021). Отримувачі соціальних послуг в ОТГ: загальна характеристика, фактори вразливості. Схвалено до друку Вченою радою факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (протокол № 10 від 27 квітня 2021 року), 72.
 13. Попова, А. О. (2016). Соціальна робота з дітьми у місцевих громадах. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, (133), 174-176.
 14. Семигіна, Т. (2005). Соціальні послуги на рівні громади: український досвід і перспективи. 134
 15. Семигіна, Т. В. (2007). Організація надання соціальних послуг на рівні громади як загальна тенденція розвитку соціальної роботи. Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров’я: як Україні досягти європейського рівня якості послуг, 35-39.
 16. Слозанcька, Г. І. (2016). Діяльність фахівця із соціальної роботи з надання соціальних послуг населенню у територіальній громаді. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». К.: Університет «Україна», (12). 113-118.
 17. Слозанська, Г. (2016). Забезпечення доступу до соціальних послуг в умовах об’єднаних територіальних громад. Social Work and Education, 2(2).
 18. Слозанська, Г. І., & Горішна, Н. М. (2016). Діяльність фахівця із соціальної роботи з надання соціальних послуг населенню у територіальній громаді. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна, (12), 113-118.
 19. Слозанська, Г. (2017). Категорії клієнтів фахівця із соціальної роботи в об’єднаній територіальній громаді. Молодь і ринок, (2), 68-73.
 20. Слозанська, Г. І. (2017). Категорії клієнтів фахівця із соціальної роботи в об’єднаній територіальній громаді. Щомісячний науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Молодь і ринок». м. Дрогобич, № 2 (145), 68-74.
 21. Слозанська, Г. І. (2016). Діяльність фахівця із соціальної роботи з надання соціальних послуг населенню у територіальній громаді. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», (12), 113-119.
 22. Спіріна, Т. П. (2021). Оцінка потреб вразливих груп населення у контексті розвитку територіальних громад в Україні. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 104-106.
 23. Спіріна, Т. П., Лях, Т. Л., & Рогожинська, В. Є. (2020). Принципи міждисциплінарної взаємодії у соціальній роботі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка27(3), 224-228.
 24. Файдюк, О. (2021). Особливості надання психологічної підтримки учасницям бойових дій в умовах територіальної громади. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 27-29 травня 2021 року, 146-150.
 25. Хоменко, І. В., Горкавчук, О. О., & Харченко, Т. О. (2021). Удосконалення системи соціальних послуг в умовах децентралізації державної влади. Правові та соціально-економічні аспекти стратегічного розвитку регіону та територіальних громад. Збірник, 551-558.
 26. Чернета, С. (2021). Сучасні характеристики молоді як об’єкта та суб’єкта в системі соціальних послуг. Соціальна робота та соціальна освіта, (1 (6)), 192-204.
 27. Чумак, М. А. (2022). Активізація громади у сфері надання соціальних послуг. Рекомендовано до друку на засіданні кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (протокол № 12 від 24 травня 2022 року). Схвалено до друку Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 111.
 28. Шубна, О. В., Денисова, Ю. В., Санчич, О. С., & Марильова, А. В. (2020). Новітні методи удосконалення системи надання соціальних послуг в Україні. Экономический вестник Донбасса, (3 (61)), 213-221.
 29. Янцеловська, Я. В. (2021). Соціальна робота у територіальній громаді: специфіка, основні напрямки та особливості в період(Doctoral dissertation, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

 

Допоміжна література та інформаційні ресурси

 1. Alieksieienko, T. (2018). Освітньо-профілактична робота соціального працівника у територіальній громаді: досвід та перспективи. Social work and education, 5(4), 8-18.
 2. Liakh, T., Spirina, T., & Klishevych, N. (2022). Соціальна профілактика сімейного неблагополуччя в територіальній громаді. Social work and education, 9(2), 245-255.
 3. Liakh, T., Spirina, T., & Lekholetova, M. (2022). Методи оцінки територіальною громадою власних потреб. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна робота», (1 (50)), 178-181.
 4. Palatna, D. (2022). Розвиток соціальної сфери у сучасних територіальних громадах. Social work and education, 9(1), 26-43.
 5. Slozanska, H. (2018). Чи готові майбутні соціальні працівники першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зво україни до надання інтегрованих соціальних послуг у територіальній громаді?. Social work and education, 5(4), 84-103.
 6. Децентралізація влади. (2016). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/

 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ:

 1. https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/723/Spilno_posibnyk_2_casemanagement.pdf
 2. https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/722/Spilno_posibnyk_1_planuvannia.pdf
 3. https://www.unicef.org/ukraine/media/9741/file/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_3.pdf
 4. https://www.unicef.org/ukraine/%D1%96stories/social-services
 5. https://www.youtube.com/watch?v=SMEz4hsS0V4
 6. https://www.youtube.com/watch?v=ipz11bjEhO4

Матеріали

Конспекти лекцій, плани семінарських та практичних занять захищені авторським правом на інтелектуальну власність. Матеріали доступні в елктронному курсі Мудл. Для доступу до матеріалів – необхідно звернутися безпосередньо до автора курсу.

Силабус:

Завантажити силабус