Технології активізації і розвитку громади (231М – Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1112Столярик О. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112Столярик О. Ю.

Опис курсу

Курс «Технології активізації і розвитку громади» орієнтований на формування теоретичних знань та розуміння сучасних підходів до планування розвитку громад, місцевого економічного розвитку, сталого розвитку, використання інноваційних інструментів в плануванні та оцінці потреб громади, питанням стратегічного та просторового планування.

Курс розкриває теоретичні аспекти та складові глобалізації в умовах місцевого розвитку та способів використання сучасних інструментів та практик управління розвитком громади, розуміння основних трендів та закономірностей громадського та місцевого розвитку. Зміст курсу присвячений розумінню процесу та технологій активізації участі громадян у суспільному житті власної громади на основі відкритого, рівноправного партнерства між зацікавленими сторонами та спільного прийняття рішень; посилення їхнього впливу на процеси підготовки, ухвалення та виконання рішень, які стосуються різних сфер життєдіяльності суспільства, захист громадянських, особистих, соціальних, культурних, екологічних та інших прав, узгодженої згуртованої діяльності у власних інтересах з урахуванням потреб громади.

Мета курсу –набуття студентами знань з теоретичних та прикладних аспектів сучасних підходів до планування розвитку громад, місцевого соціального, екологічного та економічного розвитку в умовах глобального сталого розвитку, використання інноваційних інструментів в плануванні та оцінці потреб громади, питанням стратегічного та просторового планування, сучасних практиках наснаження участі членів громади у місцевому розвитку, раціонального залучення активів та ресурсів громади задля покращення благополуччя та доброботу.

Завдання курсу:
1. Підвищення знань про процес та технології активізації участі громадян у суспільному житті власної громади на основі відкритого, рівноправного партнерства між зацікавленими сторонами;
2. Сформувати розуміння щодо посилення впливу громади на процеси підготовки, ухвалення та виконання рішень, які стосуються розвитку різних сфер життєдіяльності суспільства;
3. Набути знання щодо захисту громадянських, особистих, соціальних, культурних, екологічних та інших прав, узгодженої згуртованої діяльності у власних інтересах з урахуванням потреб громади;
4. Сформувати навики стратегічного планування розвитку громад, активізації та наснаження участі мешканців громади у соціальному діалозі із ОМС.

Інтегральна компетентність:

ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності, процесу навчання, що передбачає проведення досліджень та застосування певних теорій, методів соціальної роботи, соціально-психологічної реабілітації та науково-дослідної, науково-педагогічної діяльності характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 6. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ЗК 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 9. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 10. Здатність працювати в команді.

Фахові компетентності:

ФК1. Здатність до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук, у тому числі методи математичної статистики та кількісні соціологічні методи, стосовно завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи.

ФК2. Здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення.

ФК3. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати соціальні ситуації.

ФК4. Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи.

ФК5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства.

ФК6. Здатність до оцінки процесу і результату професійної діяльності та якості соціальних послуг.

ФК8. Здатність до спільної діяльності та групової мотивації, фасилітації процесів прийняття групових рішень.

ФК9. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.

ФК10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій

ФК 18. Здатність до розуміння та визначення стратегічних цілей соціального розвитку на рівні громади, регіону, розробки стратегічного плану розвитку громади і сприяння активізації й консолідації зусиль членів громади щодо його реалізації.

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН10. Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї,соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи,планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи.

ПРН11. Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів,здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати командотворення та координувати командну роботу.

ПРН17. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій,аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок.

ПРН18. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи.

ПРН19.Виконувати практики соціально-психологічної реабілітації щодо вразливих груп клієнтів, організовувати надання їм комплексної допомоги, підтримки, інтеграцію у соціум.

ПРН20.Визначати стратегічні цілі соціального розвитку громади, регіону, розробляти план розвитку громади та застосовувати методи і прийоми активізації й консолідації членів громади щодо його реалізації.

ПРН 21.Упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність.

Ключові слова Громада, територіальна громада, соціальна робота, активізація громади, стратегічне планування, наснаження громади, соціальний діалог, залучення до участі, соціальний капітал

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін «Менеджмент соціальної роботи», «Недержавний сектор в соціальній сфері», «Технології соціального проєктування», «Соціальні технології активізації та розвитку громади», «Соціальна, психологічна, педагогічна робота в громаді», «Запровадження інтегрованих соціальних послуг для вразливих категорій населення в ОТГ».

Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу Пояснювально-ілюстративний, дослідницький, пошуковий (евристичний), проблемного викладу навчального матеріалу, інтерактивні та методи активізації навчання (бесіда, мозковий штурм, дискусія, робота в парах/групах тощо), наочні (презентації, демонстрація відеоматеріалів), проектувальні (створення проектів), робота з навчально-методичною літературою. Необхіднe обладнання Мультимедійний проектор, фліп-чарт, маркери, доступ до мережі Інтернет.

Академічна доброчесність: Очікується, що підготовлені студентами-магістрами проєктні заявки будуть продовженням їх практичної роботи і будуть оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, використання без дозволу інформації з проєктів інших учасників курсу становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. Студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів, визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених у курсі.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані за виконання усіх завдань, за підготовлену заявку соціального проєкту і роботу як експерта проєкту, а також за пітч-презентацію ідеї проєкту. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичних занять; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях, не пов’язаних із навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Рекомендована література

Основна навчальна література

 1. Бевз, Г. М. (2019). Формування громадської думки щодо реформ методом «дослідження шляхом участі». Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти». Серія «Cоціальні та поведінкові науки» К.: Вип8, 37.
 2. Безпалько, О. М. (2019). Партиципативна модель управління розвитком об’єднаних територіальних громад. Цифрові трансформації у міжнародному туризмі як чинник економічного, 22.
 3. Біль, М. М., & Гринчишин, І. М. (2019). Людський потенціал територіальної громади в контексті забезпеченні її спроможності. Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій: матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (06 червня 2019 р.). Львів: Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. 162 с., 124.
 4. Бойко, О., & Ісаченко, В. (2021). Соціальна анімація як технологія інтеграції молодді з інвалідністю. Соціальна робота та соціальна освіта, (1 (6)), 147-153.
 5. Боярський, О. О. (2020). Види територіальних громад в яких функціонує людина-член громади. Соціальний Калейдоскоп1(2).
 6. Витрикуш, В. І. (2021). Формування стратегії об’єднаної територіальної громади(Doctoral dissertation).
 7. Дейнеко, О. О. (2021). Об’єднані територіальні громади як нові локальні спільноти в Україні: механізми формування соціальної згуртованості. ВІСНИК, 14.
 8. Дудкіна, О. (2018). Місцеві ініціативи та проекти розвитку територіальних громад: проблеми розробки та реалізації(Doctoral dissertation, Тернопіль: ТНЕУ).
 9. Ємельяненко, Л. М., & Федулова, Л. І. (2021). Децентралізація в сфері соціальної політики в регіонах України. Економіка та держава, (4), 4-11.
 10. Жуковська, А., & Дяків, О. (2022). Вектори та інструменти інклюзивного розвитку територіальних громад. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, (26), 62-71.
 11. Колосовська, І., & Нєма, О. (2018). Удосконалення публічного управління у сфері соціальної роботи на регіональному рівні. Державне управління та місцеве самоврядування, (4), 109-114.
 12. Костюченко, Д. Л. (2018). Роль та значення ОТГ у активізації розвитку сільських територій. Modern transformation in the age of globalization, 122.
 13. Кривдіна, І., & Латишева, В. (2021). Активізація переговорного процесу та комунікативної взаємодії між органами публічної влади та громадськістю на регіональному рівні. Наукові перспективи (Naukovì perspektivi), (5 (11)).
 14. Курносенко, Л. (2019). Соціальна інтеграція об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації: теоретичні підходи. Актуальні проблеми державного управління3(79), 20-25.
 15. Максимчук, М. В., & Кльоба, С. М. (2019). Міжмуніципальне співробітництво як інструмент підвищення інклюзивності розвитку об’єднаних територіальних громад України [Електронний ресурс]. Регіональна економіка, (2), 26-35.
 16. Мартинюк, Я. (2022). Організація волонтерської діяльності в умовах територіальної громади. Humanitas6.
 17. Нечипорук, Л. І. (2021). Соціальна активність молоді в громаді: банк молодіжних ініціатив. Психологія життєвого простору сучасної молоді2021, 17-20.
 18. Попова, А. О. (2016). Соціальна робота з дітьми у місцевих громадах. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, (133), 174-176.
 19. Семигіна, Т. В. (2007). Організація надання соціальних послуг на рівні громади як загальна тенденція розвитку соціальної роботи. Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров’я: як Україні досягти європейського рівня якості послуг, 35-39.
 20. Семигіна, Т. В., & Ярошенко, А. А. (2020). Гендерні аспекти сучасної соціальної роботи: практика й освіта. Paradigms of the modern educational process: opportunities and challenges for society, 78-86.
 21. Слозанська, Г. (2016). Забезпечення доступу до соціальних послуг в умовах об’єднаних територіальних громад. Social Work and Education, 2(2).
 22. Спіріна, Т. П., Лях, Т. Л., & Рогожинська, В. Є. (2020). Принципи міждисциплінарної взаємодії у соціальній роботі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка27(3), 224-228.
 23. Сторонянська, І. З., & Беновська, Л. Я. (2020). Орієнтація на управління активами територіальних громад: теоретичні підходи. Регіональна економіка, (1), 5-13.
 24. Філіппова, В., & Буканов, Г. (2021). Залучення та розширення можливостей місцевих громад у вирішенні питань локального розвитку. ВІСНИК, 169.
 25. Чумак, М. А. (2022). Активізація громади у сфері надання соціальних послуг. Рекомендовано до друку на засіданні кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (протокол № 12 від 24 травня 2022 року). Схвалено до друку Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 111.
 26. Шкільняк, М., Мельник, А., Монастирський, Г., Васіна, А., Іванова, О., & Дудкіна, О. (2022). Управління життєдіяльністю територіальних громад в умовах воєнного стану: виклики й механізми реагування. Вісник Економіки, (2), 197-206.
 27. Янцеловська, Я. В. (2021). Соціальна робота у територіальній громаді: специфіка, основні напрямки та особливості в період(Doctoral dissertation, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

 

Допоміжна література та інформаційні ресурси

 1. Yevtushenko, A., Suslov, M., & Verba, S. (2021). Брендинг території громади–механізм формування локальної ідентичності та фактор конкурентоспроможності. Public Administration and Regional Development, (13), 622-649.
 2. Gruzd, M. (2022). Активізація громадської участі в управлінні розвитком об’єднаних територіальних громад. Scientific Notes of Ostroh Academy National University,” Economics” Series, (25 (53)), 57-65.
 3. Holovka, A. (2020). Соціально-економічні і соціально-політичні чинники згуртованості громад (на прикладі західного прикордоння України). Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках3(1), 148-155.
 4. Holovko, L. (2022). Роль громадської думки в контексті розробки стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади. Demography and social economy48(2), 95-107.
 5. Liakh, T., Spirina, T., & Lekholetova, M. (2022). Методи оцінки територіальною громадою власних потреб. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна робота», (1 (50)), 178-181.
 6. Palatna, D. (2022). Розвиток соціальної сфери у сучасних територіальних громадах. Social work and education, 9(1), 26-43.
 7. Oksenyuk, O. (2022). Налагодження соціального партнерства між закладом середньої освіти і громадою. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна робота», (1 (50)), 207-210.
 8. Tymoshenko, Т. (2021). Концепція розумного управління туризмом в рамках виконання стратегій сталого розвитку територіальних громад. Public Administration and Regional Development, (13), 771-796.
 9. Децентралізація влади. (2016). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ:

 1. https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/722/Spilno_posibnyk_1_planuvannia.pdf
 2. https://uwf.org.ua/mobilizacziya-gromad-dlya-rozshirennya-mozhlivostej-v-luganskij-ta-doneczkij-oblastyah/
 3. https://ua2j.school/media-library/vidkryta-dyskusiia-trendy-v-hromadakh-dosvid-hromads-kykh-radnykiv/

Силабус:

Завантажити силабус