Деонтологія соціальної роботи (231Б – Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Столярик О. Ю.ФПС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФПС-11

Опис курсу

Дисципліна «Деонтологія соціальної роботи» є нормативною дисципліною зі спеціальності «231 Соціальна робота» для освітньої програми «Соціальна педагогіка», яка викладається в 1 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення нормативної/ дисципліни «Деонтологія соціальної роботи» є формування теоретичних та практичних знань у бакалаврів соціальної роботи щодо місії, цінностей, етичних принципів та стандартів соціальної роботи, розроблених міжнародними школами соціальної роботи та асоціаціями соціальних працівників, які формують категорійний апарат етики соціальної роботи та на якому ґрунтуються технології  локальної практики соціальних працівників та організовуються і здійснюються дослідження у соціальній роботі.

Завдання (цілі) курсу:

 • набуття теоретичних знань щодо етичних концепцій та наукових підходів до розуміння співвідношення місії, ідеалів, цінностей та принципів у соціальній роботі, їх ретроспективний розвиток та становлення;
 • формування теоретичних та практичних знань щодо джерел виникнення конфліктів інтересів та етичних дилем у соціальній роботі та можливих шляхів їх вирішення;
 • розуміння етичних вимог до здійснення досліджень у практиці соціальної роботи та загальних підходів до прийняття професійних рішень;
 • усвідомлення етичних та деонтологічних вимог, що висуваються до професійної діяльності соціальних працівників (в тому числі дистанційної форми роботи) та необхідності реалізації етичних стандартів;
 • розуміння етичних моделей прийняття рішень у практиці соціальної роботи, ролі професійного обов’язку та відповідальності у професійній етиці фахівця соціальної роботи;
 • формування навичок професійного етикету майбутніх соціальних працівників.

Обсяг курсу: 

Денна форма навчання: 90 годин, з них:
64 аудиторних (32 год – лекційні, 32 год – семінарські/практичні),
26 годин самостійна робота студентів.
Заочна форма навчання: 90 годин, з них:
20 год аудиторні (6 год – лекційні, 14 год – семінарські/практичні),
70 год – самостійна робота студентів.

Набуті компетентості та програмні результати навчання:

Інтегральна компетентість:

ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Фахові компетентності:
ФК2. Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів.
ФК7. Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці.
ФК11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.
ФК16. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи.

Програмні результати навчання:
ПРН3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід.
ПРН11. Використовувати методи профілактики для запобігання можливих відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин; володіти методиками збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я людини.
ПРН17. Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку й наснажувати клієнтів.
ПРН18. Налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та громад; використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва інтересів клієнтів.
ПРН20. Виявляти етичні дилеми та суперечності у професійній діяльності та застосовувати засоби супервізії для їх розв’язання.
Ключові слова: Деонтологія соціальної роботи, етика соціальної роботи, принципи соціальної роботи, цінності соціальної роботи, етичні дилеми, клієнти, соціальний працівник, етичні рішення, професійний етикет

Пререквізити: Вивчення навчальної дисципліни ґрунтується на компетентностях, сформованих синхронно у процесі вивчення навчальної дисципліни: «Вступ до спеціальності», достатніх для осмислення змістових характеристик та компонентів соціальної роботи, глобальних та вітчизняних етичних принципів та професійних цінностей соціальної роботи, розуміння природи конфліктів у практиці соціальної роботи, усвідомлення професійного обов’язку у організації діяльності фахівця соціальної роботи.

Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу: Пояснювально-ілюстративний, дослідницький, пошуковий (евристичний), проблемного викладу навчального матеріалу, інтерактивні та методи активізації навчання (бесіда, мозковий штурм, дискусія, робота в парах/групах тощо), наочні (презентації, демонстрація відеоматеріалів), проектувальні (створення проектів), робота з навчально-методичною літературою

Академічна доброчесність: Очікується, що завдання самостійної роботи до кожної теми, виконані здобувачами вищої освіти, будуть їх оригінальними міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших здобувачів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
Відвідування занять є важливою складовою навчання. У будь-якому випадку здобувачі вищої освіти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання запланованих видів навчальної роботи.
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.
Політика виставлення балів. Засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни перевіряється шляхом усного опитування, підготовки питань семінарських занять, поточного програмованого контролю знань, оцінки умінь аналізувати проблемні ситуації шляхом вирішення практичних завдань. Водночас обов’язково враховуються: присутність на заняттях та активність здобувача вищої освіти під час практичного/семінарського заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими пристроями під час заняття в цілях, не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання. Семестрова підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх запланованих видів навчальної роботи та заліку.

Рекомендована література

Базова:

 1. Alwagfi, A. A., Aljawarneh, N. M., & Alomari, K. A. (2020). Work ethics and social responsibility: Actual and aspiration. Journal of Management Research12(1), 26-36.
 2. Frunza, A., & Sandu, A. (2018). Supervision of ethics in social work practice: A reconstruction of ethics expertise. In Ethical Issues in Social Work Practice(pp. 175-209). IGI Global.
 3. Hickey, C. (2018). Research ethics in social research. Teaching Council Webinar Centre for Effective Services.
 4. Hnatchuk, O., Shestakova, K., & Yaremchuk, S. (2022). Використання принципів гуманізму в соціальній роботі.Social work and education9(2), 188-196.
 5. Reamer, F. G. (2018). Social work values and ethics. In Social Work Values and Ethics. Columbia University Press.
 6. Sewpaul, V., & Henrickson, M. (2019). The (r) evolution and decolonization of social work ethics: The Global Social Work Statement of Ethical Principles. International Social Work62(6), 1469-1481.
 7. Sobočan, A. M., Banks, S., Bertotti, T., Strom, K., de Jonge, E., & Weinberg, M. (2020). In Conversation with a Case Story: Perspectives on Professionalism, Identity and Ethics in Social Work. Ethics and Social Welfare14(3), 331-346.
 8. Watson, A. (2019). Collision: An opportunity for growth? Māori social workers’ collision of their personal, professional, and cultural worlds and the values and ethical challenges within this experience’. Journal of Social Work Values and Ethics16(2), 28-39.
 9. Бобовська, А. В., & Федорова, О. В. (2018). Професійно-етичні норми соціальної роботи. Теоретичні і прикладні проблеми психології, (3 (1)), 34-40.
 10. Бобро, А. А. (2018). Зміст та структура професійної етики в соціальній роботі. Молодий вчений, (4 (56)), 472-475.
 11. Євдокимова, І. А., & Бутиліна, О. В. (2019). Професійні та кадрові ризики в соціальній роботі. Грані, (22,№ 2), 23-31.
 12. Зозуляк-Случик, Р., & Радкевич, О. (2017). Деонтологія соціальної роботи як складова професійно-етичної компетенції майбутніх фахівців. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія:” Педагогічні науки”, (3).
 13. Карагодіна, О. Г., Лютий, В. П., & Пожидаєва, О. В. (2019). Етична експертиза наукових досліджень у соціальній роботі: ставлення професійної спільноти. In Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. Умань: ВІЗАВІ(pp. 59-62).
 14. Клос, Л. (2022). Соціальна робота у сфері здоров’я: етика професійної діяльності соціальних працівників. Наука і техніка сьогодні, (11 (11)).
 15. Клочко, О. О. (2019). Етичні стандарти соціальної роботи. Молодий вчений, (4 (2)), 257-261.
 16. Краснова, Н. П. (2021). Педагогічна етика як складова професійної етики фахівця з соціальної роботи. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, (1 (339) Ч. 1), 177-190.
 17. Лаврецький, Р. В., & Лоза, А. С. (2017). Етичні дилеми в соціальній роботі. Молодий вчений, (12), 81-86.
 18. Петрухан-Щербакова, Л. (2018). Основні положення професійної етики соціального працівника у спадщині Мері Елен Річмонд (1861-1928 рр.). Освітологічний дискурс, 51-60.
 19. Семигіна, Т. (2019). Нові глобальні етичні принципи соціальної роботи. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму, (1), 70-85.
 20. Семигіна, Т. (2020). Глобальні стандарти підготовки соціальних працівників як ідеалістичне бачення розвитку освіти із соціальної роботи. Publishing house «European Scientific Platform», 75-84.
 21. Семигіна, Т. В. (2021). Глобальні стандарти підготовки соціальних працівників як ідеалістичне бачення розвитку освіти із соціальної роботи. Репрезентація освітніх досягнень, мас-медіа та роль філології у сучасній системі наук, 75-84.
 22. Собочан, А. М., Тереза, Б., & Стром-Готфрід, К. (2019). Етичні міркування у дослідженнях із соціальної роботи. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму, (1), 86-101.

Допоміжна:

 1. Ашиток, Н. І. (2018). Соціокультурний підхід до вивчення соціальної роботи. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія27(1), 106-109.
 2. Децюк, Т. М., Хижняк, Ю. М., & Боровик, А. В. (2017). Формування професійних етичних принципів та цінностей майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія, (2 (10)), 022-028.
 3. Дмітрієв, А., Дєльцов, В., Зєлєнков, М., & Дарендорф, Р. (2015). Філософія конфлікту в процесі соціальної роботи. Актуальні проблеми філософії та соціології, 166.
 4. Жевакіна, Н. В. (2014). Особливості виникнення та перебігу конфліктів в соціальній роботі. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, (4), 31-37.
 5. Зозуляк-Случик, Р. (2017). Теоретико-методологічний аналіз процесу формування професійної етики майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, (9), 42-52.
 6. Зозуляк-Случик, Р. (2018) Основні моральні категорії соціальної роботи. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи, 10-13.
 7. Зозуляк-Случик, Р. В. (2019). Особливості формування професійної етики майбутніх фахівців соціальної роботи в університетах: дидактичні аспекти. Наукові записки кафедри педагогіки1(44), 106-118.
 8. Євдокимова, І. А., & Бутиліна, О. В. (2019). Професійні та кадрові ризики в соціальній роботі. Грані, (22,№ 2), 23-31.
 9. Калаур, С. М. (2018). Система професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів у професійній діяльності(Doctoral dissertation, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).
 10. Карагодіна, O., Пожидаєва, O., & Семигіна, T. (2020). Практика соціальної роботи в умовах карантинних обмежувальних заходів: швидка оцінка та уроки. Social work and education, 7(4), 452-465.
 11. Смагіна, T. (2021). Деонтологічний складник оцінювально-аналітичної компетентністі педагога. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, (2 (49)), 198-202.
 12. Спіріна, Т. П. (2014). Формування етичних засад професійної діяльності майбутніх соціальних працівників. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: педагогічні науки, (13), 108-114.
 13. Стрельбицька, С. М. (2019). Формування базових компетентностей майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки(Doctoral dissertation, Одеса).

Інтернет-ресурси:

https://www.youtube.com/watch?v=tLN830PgX2A

https://www.youtube.com/watch?v=S9q_zOUjExs

https://www.youtube.com/watch?v=zAIWagHQkeE

https://www.youtube.com/watch?v=dzzjL8Ju5A4

Силабус:

Завантажити силабус