Соціальна, педагогічна, психологічна робота в громаді (231М – Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Столярик О. Ю.ФПС-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПС-51Столярик О. Ю.

Опис курсу

Дисципліна «Соціальна, педагогічна і психологічна робота в громаді» є нормативною дисципліною зі спеціальності 231 Соціальна робота для ОПП «Соціально-психологічна реабілітація», яка викладається у І семестрі (І-ІІ семестрах для студентів заочної форми навчання) в обсязі __3__ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Курс «Соціальна, педагогічна і психологічна робота в громаді» орієнтована на формування теоретичного та методичного інструментарію для організації та здійснення соціальної, педагогічної та психологічної роботи з різними категоріями клієнтів в умовах територіальної громади. Курс розкриває теоретичні засади соціальної, педагогічної та психологічної роботи в громаді; розглядає громаду як об’єкт роботи соціального працівника; аналізує моделі та методи роботи соціального працівника в громаді та надає їх змістову характеристику; визначає завдання і стратегії діяльності соціального працівника в громаді; розкриває особливості соціальної роботи у місцевих громадах; розкриває психологічний сенс громади в системі соціально-психологічних категорій.

Оволодіння цим курсом повинно виробляти уміння відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань у сфері соціальної, педагогічної і психологічної роботи в громаді.

Мета курсу – є набуття студентами знань з теоретичних та прикладних аспектів соціальної, педагогічної та психологічної роботи на рівні громади.

Завдання:
1. Ознайомлення студентів із ретроспективою розвитку соціальної, психологічної та педагогічної роботи в громаді в зарубіжному та вітчизняному науковому дискурсі.
2. Опанування студентами знаннями про основні наукові підходи до організації роботи з громадою та базові, міждисциплінарні моделі соціальної роботи на рівні громади.
3. Ознайомлення студентів з міждисциплінарним багатоаспектним різнорівневим аналізом методів соціальної роботи на рівні громади.
4. Формування професійних компетенцій щодо повного циклу ведення випадку в роботі з громадою на основі сталого системного підходу та соціально-педагогічних і психологічних знань.

Інтегральна компетентність:

ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності, процесу навчання, що передбачає проведення досліджень та застосування певних теорій, методів соціальної роботи, соціально-психологічної реабілітації та науково-дослідної, науково-педагогічної діяльності характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 6. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ЗК 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 9. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 10. Здатність працювати в команді.

Фахові компетентності:

ФК1. Здатність до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук, у тому числі методи математичної статистики та кількісні соціологічні методи, стосовно завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи.

ФК2. Здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення.

ФК3. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати соціальні ситуації.

ФК4. Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи.

ФК5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства.

ФК6. Здатність до оцінки процесу і результату професійної діяльності та якості соціальних послуг.

ФК8. Здатність до спільної діяльності та групової мотивації, фасилітації процесів прийняття групових рішень.

ФК9. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.

ФК10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій

ФК 18. Здатність до розуміння та визначення стратегічних цілей соціального розвитку на рівні громади, регіону, розробки стратегічного плану розвитку громади і сприяння активізації й консолідації зусиль членів громади щодо його реалізації.

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН10. Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї,соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи,планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи.

ПРН11. Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів,здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу.

ПРН17. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій,аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок.

ПРН18. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи.

ПРН19.Виконувати практики соціально-психологічної реабілітації щодо вразливих груп клієнтів, організовувати надання їм комплексної допомоги, підтримки, інтеграцію у соціум.

ПРН20.Визначати стратегічні цілі соціального розвитку громади, регіону, розробляти план розвитку громади та застосовувати методи і прийоми активізації й консолідації членів громади щодо його реалізації.

ПРН 21.Упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність.

Ключові слова Громада, територіальна громада, соціальна робота, педагогічна робота, психологічна робота, надання соціальних послуг, активізація громади.

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін «Менеджмент соціальної роботи», «Недержавний сектор в соціальній сфері», «Технології соціального проєктування», «Соціальні технології активізації та розвитку громади».

Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу Пояснювально-ілюстративний, дослідницький, пошуковий (евристичний), проблемного викладу навчального матеріалу, інтерактивні та методи активізації навчання (бесіда, мозковий штурм, дискусія, робота в парах/групах тощо), наочні (презентації, демонстрація відеоматеріалів), проектувальні (створення проектів), робота з навчально-методичною літературою.

Академічна доброчесність: Очікується, що підготовлені студентами-магістрами проєктні заявки будуть продовженням їх практичної роботи і будуть оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, використання без дозволу інформації з проєктів інших учасників курсу становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. Студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів, визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених у курсі.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані за виконання усіх завдань, за підготовлену заявку соціального проєкту і роботу як експерта проєкту, а також за пітч-презентацію ідеї проєкту. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичних занять; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях, не пов’язаних із навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Рекомендована література

Основна навчальна література

 1. Безпалько О. В. Соціальна робота в громаді : навчальний посібник. Київ : ЦНЛ, 2005. 176 с.
 2. Волковинський, С. В. (2020). Сучасні моделі соціальної роботи у територіальній громаді. Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації, 33.
 3. Караман, О. Л., & Юрків, Я. І. (2019). Вразливі категорії населення як об’єкт соціальної роботи в громаді. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, (6 (329) Ч. 1), 5-15.
 4. Кияниця З. П., Петрочко Ж. В. Сучасні орієнтири та ключові технології. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посіб. у 2-х ч.; Ч. І. Київ : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. 256 с.
 5. Kolyada, N., Kravchenko, О., & Kucher, H. (2018). Соціальна робота з дітьми шкільного віку в громаді: практичний досвід. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна робота», (2 (43)), 126-132.
 6. Kucher, G., & Kravchenko, O. (2019). Інклюзивний соціально-реабілітаційний туризм як складова соціальної роботи у громаді (на прикладі м. Умань). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна робота», (2 (45)), 109-114.
 7. Кучер, Г. М. (2018). Інновації соціальної роботи в громаді із сім’ями, що опинилися в складних життєвих обставинах. Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки, (82 (2)), 207-212.
 8. Кучер, Г. М. (2019). Соціальна робота з вразливими категоріями населення в умовах територіальної громади(Doctoral dissertation, Умань, 2019. 301 с. URL: https://nauka. udpu. edu. ua/wpcontent/uploads/2019/03/Дисертацiя-Кучер. pdf (Дата звернення: 20.11. 2021.)).
 9. Пейн, М. (2000). Сучасна теорія соціальної роботи. К. : Б.В., 456.
 10. Попова, А. О. (2016). Соціальна робота з дітьми у місцевих громадах. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, (133), 174-176.
 11. Семигіна, Т. (2015). Міжнародна соціальна робота: глобальні пріоритети соціального розвитку і нове визначення соціальної роботи. Вісник АПСВ. (1), 6- 11.
 12. Семигіна, Т. (2005). Соціальні послуги на рівні громади: український досвід і перспективи. 134
 13. Семигіна, Т. В. (2004). Робота в громаді: практика й політика. К. : Вид. дім «КМ Академія», 180.
 14. Семигіна, Т. В. (2006). Модель соціального планування на місцевому рівні. Наукові записки НаУКМА, 59, 61-67.
 15. Семигіна, Т. В. (2007). Організація надання соціальних послуг на рівні громади як загальна тенденція розвитку соціальної роботи. Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров’я: як Україні досягти європейського рівня якості послуг, 35-39.
 16. Семигіна, Т. В., & Лиховид, Д. О. (2015). Як перетворити населення на спільноту? (Соціально-технологічні аспекти розвитку територіальної громади). Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки, (174), 81-85.
 17. Семигіна, Т. (2018). Розвиток власних теорій соціальної роботи: глобальні тенденції // Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (15 – 16 березня 2018 року, Київ) / За ред. Ю.М. Швалба. Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. С. 90-194. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://psy.univ.kiev.ua/ua/scientificpublications/rozvyvalnyi-potentsial-suchasnoisotsialnoi-roboty-metodolohii-ta-tekhnolohii
 18. Семигіна, Т. (2018). Чому соціальна робота набуває зеленого кольору?. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму, (2), 11-27.
 19. Слозанcька, Г. І. (2016). Діяльність фахівця із соціальної роботи з надання соціальних послуг населенню у територіальній громаді. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». К.: Університет «Україна», (12). 113-118.
 20. Слозанська, Г. (2016). Забезпечення доступу до соціальних послуг в умовах об’єднаних територіальних громад. Social Work and Education, 2(2).
 21. Слозанська, Г. І. (2016). Організація громади як метод соціальної роботи у громаді. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія:” Педагогічні науки”, (16).
 22. Слозанська, Г. І., & Горішна, Н. М. (2016). Діяльність фахівця із соціальної роботи з надання соціальних послуг населенню у територіальній громаді. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна, (12), 113-118.
 23. Слозанська, Г. (2017). Категорії клієнтів фахівця із соціальної роботи в об’єднаній територіальній громаді. Молодь і ринок, (2), 68-73.
 24. Слозанська, Г. І. (2017). Категорії клієнтів фахівця із соціальної роботи в об’єднаній територіальній громаді. Щомісячний науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Молодь і ринок». м. Дрогобич, № 2 (145), 68-74.
 25. Слозанська, Г. І. (2017). Упровадження посади фахівця із надання соціальних послуг населенню в умовах об’єднаної територіальної громади: труднощі, що виникають. Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Старобільськ, № 1 (306). Ч.1., 264-276.
 26. Слозанська, Г. І. (2016). Діяльність фахівця із соціальної роботи з надання соціальних послуг населенню у територіальній громаді. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», (12), 113-119.
 27. Спіріна, Т. П. (2021). Оцінка потреб вразливих груп населення у контексті розвитку територіальних громад в Україні. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 104-106.
 28. Файдюк, О. (2021). Особливості надання психологічної підтримки учасницям бойових дій в умовах територіальної громади. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 27-29 травня 2021 року, 146-150.
 29. Чумак, М. А. (2022). Активізація громади у сфері надання соціальних послуг. Рекомендовано до друку на засіданні кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (протокол № 12 від 24 травня 2022 року). Схвалено до друку Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 111.
 30. Янцеловська, Я. В. (2021).Соціальна робота у територіальній громаді: специфіка, основні напрямки та особливості в період (Doctoral dissertation, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).
 31. Liakh, T., Spirina, T., & Klishevych, N. (2022). Соціальна профілактика сімейного неблагополуччя в територіальній громаді. Social work and education9(2), 245-255.
 32. Liakh, T., Spirina, T., & Lekholetova, M. (2022). Методи оцінки територіальною громадою власних потреб. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна робота», (1 (50)), 178-181.
 33. Palatna, D. (2022). Розвиток соціальної сфери у сучасних територіальних громадах. Social work and education9(1), 26-43.

 

Допоміжна література та інформаційні ресурси

 1. Децентралізація влади. (2016). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/.
 2. Жиленко, Р. (2012). Дослідження шляхом участі як підхід у соціальній роботі в громаді. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, (25), 72-74.
 3. Kravchenko, o., & Kucher, H. (2021). Соціальна робота на рівні громади в умовах пандемії. University Scientific Notes, (4 (82)), 22-31.

Попова, А. О. (2016). Зародження соціальної роботи з дітьми в місцевих громадах США. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, (1), 41-49.

Матеріали

Конспекти лекцій, плани семінарських та практичних занять захищені авторським правом на інтелектуальну власність. Матеріали доступні в елктронному курсі Мудл. Для доступу до матеріалів – необхідно звернутися безпосередньо до автора курсу.

Силабус:

Завантажити силабус