Практикум з психолого-педагогічної та соціальної роботи в установах та закладах (231М – Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116Столярик О. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116Столярик О. Ю.

Опис курсу

Дисципліна «Практикум з психолого-педагогічної та соціальної роботи (в закладах та установах)» є нормативною дисципліною з спеціальності 231Соціальна робота для освітньої програми «Соціально-психологічна реабілітація», яка викладається в 3 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно- Трансферною Системою ECTS).

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам освітнього процесу необхідні знання, обов’язкові для того, щоб сформувати та поглибити їхні професійні компетентності щодо особливостей та специфіки практикуму з психолого-педагогічної та соціальної роботи в установах та закладах.

Мета та цілі дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни полягає в підготовці висококомпетентного спеціаліста – соціального працівника – з європейським рівнем суспільно-психологічної грамотності як важливої складової його громадянської і професійної культури, який володіє певними видами і способами діяльності, необхідними для вирішення практичних завдань психолого-педагогічної та соціальної роботи в установах та закладах різного типу та спрямування, зокрема закладів освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування та захисту, зайнятості населення, в закладах пенітенціарної сфери тощо.

Завдання (цілі) курсу:
• набуття теоретичних знань щодо ідентифікації визначення та змістове наповнення видів психологічної, педагогічної та соціальної допомоги в установах та закладах різного типу: особливості психологічної допомоги, профілактики, психологічного консультування, психодіагностики та психокорекції, психотерапії, розуміння технології соціального супроводу та соціально-психологічної реабілітації: особливості та специфіка у відповідних установах та закладах;
• формування навиків соціально-культурної діяльності у закладах освіти та технологій діяльності соціального педагога та практичного психолога;
• розуміння поняття, змісту, сутності та функцій соціальної, психолого-педагогічної роботи у сфері зайнятості населення, знання ринку праці та його суб’єктів, усвідомлення наслідків безробіття, трудової міграції та торгівлі людьми як соціальної проблеми роботи у сфері зайнятості населення.
• набуття знань щодо специфіки соціальної та психолого-педагогічної роботи в установах та закладах пенітенціарної системи, профілактики суєцидальної поведінки серед засуджених та розуміння змісту соціальної, педагогічної та психологічної роботи з ув’язненими жінками та з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних установах та закладах;
• знання основ соціальної, психологічної та педагогічної роботи при закладах охорони здоров’я: реабілітаційних центрах, що працюють з узалежненими, лікарнях, пологових будинках тощо;
• ознайомлення із фундаментом геріатричної та паліативної соціальної, психологічної, педагогічної роботи.

Набуті компетентості та очікувані результати:

Інтегральна компетентість

ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 6. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ЗК 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 9. Навички міжособистісної взаємодії.

Фахові компетентності:

ФК 1. Здатність до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук, у тому числі методи математичної статистики та кількісні соціологічні методи, стосовно завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи.

ФК 2. Здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення.

ФК 3. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати соціальні ситуації. ФК 4. Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи.

ФК 5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства.

ФК 9. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.

ФК 10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій.

ФК 15. Здатність до розроблення, апробації та втілення соціальних проектів і технологій.

ФК 16. Здатність упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність.

ФК 17. Здатність до розуміння особливостей розвитку, проблем соціально вразливих груп клієнтів, зумовлених їх виключенням зі суспільства, психотравмуючими подіями життя, та обрання ефективних технологій соціально-психологічної реабілітації, методів втручання і способів надання комплексної допомоги, підтримки окремих груп клієнтів, їх інтеграції у соціум.

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН 7. Застосовувати загальне та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних задач та здійснення наукового дослідження.

ПРН 8. Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях.

ПРН 9. Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання професійного вигорання.

ПРН 10. Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи.

ПРН 11. Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу.

ПРН 12. Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти рекомендації стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення

соціальної роботи.

ПРН 13. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності.

ПРН 15. Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень.

ПРН 16. Розробляти соціальні проекти на високопрофесійному рівні, апробувати та втілювати соціальні проекти і технології.

ПРН 17. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок.

ПРН 18. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи.

ПРН 19. Виконувати практики соціально-психологічної реабілітації щодо вразливих груп клієнтів, організовувати надання їм комплексної допомоги, підтримки, інтеграцію у соціум.

ПРН 20. Визначати стратегічні цілі соціального розвитку громади, регіону, розробляти план розвитку громади та застосовувати методи і прийоми активізації й консолідації членів громади щодо його реалізації.

ПРН 21. Упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність.

Ключові слова Психологічна допомога, педагогічна робота, соціальна робота, соціальний супровід, клієнт, соціально- психологічна реабілітація, соціально-культурна діяльність, паліативна медицина, консультування, психодіагностика, кризова допомога, реабілітаційні центри, хоспіси., центри зайнятості, установи виконання покарань, заклади освіти.

Пререквізити Вивчення навчальної дисципліни ґрунтується на компетентностях, сформованих синхронно у процесі вивчення навчальної дисципліни: «Вступ до спеціальності», достатніх для осмислення змістових характеристик соціальної роботи, глобальних та вітчизняних принципів та цінностей здійснення соціальної роботи, розуміння об’єктів та клієнтів соціальної роботи, її інфраструктури.

Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу Пояснювально-ілюстративний, дослідницький, пошуковий (евристичний), проблемного викладу навчального матеріалу, інтерактивні та методи активізації навчання (бесіда, мозковий штурм, дискусія, робота в парах/групах тощо), наочні (презентації, демонстрація відеоматеріалів), проектувальні (створення проектів), робота з навчально-методичною літературою.

Академічна доброчесність: Очікується, що завдання самостійної роботи до кожної теми, виконані здобувачами вищої освіти, будуть їх оригінальними міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших здобувачів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.

Відвідування занять є важливою складовою навчання. У будь-якому випадку здобувачі вищої освіти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання запланованих видів навчальної роботи та двох колоквіумів.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Політика виставлення балів. Засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни перевіряється шляхом усного опитування, поточного програмованого контролю знань, оцінки умінь аналізувати проблемні ситуації шляхом вирішення практичних завдань. Водночас обов’язково враховуються: присутність на заняттях та активність здобувача вищої освіти під час семінарського заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях, не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання. Семестрова підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх запланованих видів навчальної роботи та екзамену.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

 

Рекомендована література

Базова:

 1. Бобовська, А. В., & Федорова, О. В. (2018). Професійно-етичні норми соціальної роботи. Теоретичні і прикладні проблеми психології, (3 (1)), 34-40.
 2. Бамбурак Н.М. Психологічний аналіз особистості злочинця. Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. Випуск тридцять другий. Психологія. С. 45-50.
 3. Бамбурак Н.М. Особливості психотерапевтичних методів у подоланні нормативних сімейних криз в подружніх відносинах. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць. Львів: ЛьвДУВС, 2015. Вип. С. 117-126.
 4. Бамбурак Н.М. Теоретико-методологічні орієнтири дослідження функціонування сім’ї. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць. Львів: ЛьвДУВС, 2016. Вип. 1. С. 3-11.
 5. Бамбурак Н.М. Специфіка професійних ризиків та професійно-особистісних деструкцій в діяльності фахівців соціальної та медичної сфери. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – Вип.2. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vna dpn_2018_2_3.
 6. Бамбурак Н.М. Методи профілактики виникнення професійних ризиків та деформацій у профдіяльності працівників медичної та соціальної сфери. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Психологія: 2(10). 2018. С.5–16.
 7. Бамбурак Н., Бригадир М. Професійне здоров’я особистості як чинники ефективної праці // Збірник тез у Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів» (30 жовтня 2020 р.) Київ: ДНДІ ММВС. С.215-217.
 8. Бамбурак Н. Синдром річниці та відчуття екзистенційної провини // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки: Збірник тез І Міжнародної наукової конференції присвяченої 35 роковинам аварії на ЧАЕС, 22-23 квітня 2021 р. / Упорядники: А.А. Криськов, В.В. Вишньовський та Н.В. Габрусєва. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2021 С.14-15.
 9. Бамбурак Н. Цикунова А. Арт-терапія у роботі з травматичним досвідом війскослужбовців // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки: Збірник тез І Міжнародної наукової конференції присвяченої 35 роковинам аварії на ЧАЕС, 22-23 квітня 2021 р. / Упорядники: А.А. Криськов, В.В. Вишньовський та Н.В. Габрусєва. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2021 С.15-16.
 10. Безпалько О.В. Зміст та напрями професійної діяльності соціального педагога в загальноосвітніх закладах. Проблеми педагогічних технологій. Випуск Луцьк, 2002. 15 с.
 11. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посіб. К .: Центр навчальної літератури, 134 с.
 12. Василенко О.М., Малько А.О. Соціально-педагогічна діяльність в закладах освіти. Х.: Крок, 53с.
 13. Василик В. В. Виправлення та ресоціалізація засуджених до позбавлення волі в системі засобів реалізації завдань кримінально-виконавчого законодавства // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. № 2 (20), 2020. С. 33-39.
 14. Вороненко Ю. В. Створення системи паліативної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я в Україні: медичні та соціальні аспекти // Охорона здоров’я і суспільство. №1
 15. Губський Ю. І. Розвиток паліативної та хоспісної медицини як інтегральна складова реформування системи охорони здоров’я в Україні // Сімейна медицина. 2011. № 3. С. 16–18.
 16. Лукашевич М. П., Семигіна Т. В. Соціальна робота (теорія і практика): підручник. К.: Каравела, 2011. 368 с.
 17. Капська А. Й. Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник . – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.
 18. Князевич В. М. Паліативна і хоспісна медицина: концепція, складові, розвиток в Україні (за даними наукової літератури). // Україна – здоров’я нації. 2009. № 3 (11/09). С. 55–63.
 19. Кокун О.М., Агаєв Н.А., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Остапчук В.В. Психологічна робота з військовослужбовцями – учасниками АТО на етапі відновлення: Методичний посібник. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2017. – 282 с.
 20. Коленіченко Т. І. До проблеми надання паліативної допомоги в Україні // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. 2016. № 2 (8). С. 65–72.
 21. Кризова психологія: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. О.В. Тімченка. Х.: НУЦЗУ, 2010. 401 с.
 22. Кутєпов М.Ю. Деякі проблеми ресоціалізації неповнолітніх засуджених в Україні. Молодий учений, 2018. № 2. С. 674–677.
 23. Мердок Джим, Їржичка Вацлав. Боротьба із жорстоким поводженням в пенітенціарних закладах: посібник для тюремного персоналу з акцентом на запобіганні жорстокому поводженню в пенітенціарних закладах. 2017. 66 с.
 24. Мельник Л., Сергеєва К., Журавель Т. Подолання агресивної поведінки. Тренінгова програма для дорослих. К., 2017. 173 с.
 25. Опанасенков О.І. Релігійне виховання засуджених як складова виховного впливу. Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць. Харків, 2014. Вип. 28. С. 218–224.
 26. Охорона здоров’я і права людини : ресурсний посібник / за наук. ред. І. Я. Сенюти (версія на укр. мові). 5-те вид., доповн. Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2015. 989 с.
 27. Пахомов І.В., Григоренко А.М. Соціально-виховна робота із засудженими та особами, взятими під варту: навчальний посібник: 2-ге вид. / за заг. ред. д. пед. н., проф. М.О. Супруна. Київ, 2021. 300 с.
 28. Посібник з методики міждисциплінарного ведення випадку при роботі з безпритульними, бездоглядними неповнолітніми дітьми / організація «Право на здоров’я» (HealthRight International). К., 2010. 68 с.
 29. Психічні та поведінкові розлади (синдром залежності) внаслідок вживання опіоїдів. Клінічна постанова. 2020. С. 268 с. https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/2020_10_02.
 30. Семигіна Т. Сучасна соціальна робота. Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. 275 с.
 31. Соціальний супровід сімей, що опинились у складних життєвих обставинах: Метод. посіб. / Автор.- упорядн. І. Д. Звєрєва, В. О. Кузьмінський, З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко та ін. К.: ДЦССДМ, 2007. 84 с.
 32. Стаднік В.В. Виконання покарання у вигляді позбавлення волі щодо неповнолітніх. Дис. канд. юрид. наук. Львів, 2017. 262 с.
 33. Соціально-психологічний супровід у роботі фахівців служби зайнятості: монографія / за заг. ред. Г. А. Пріба, Є. М. Калюжної. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. 328 с.
 34. Хмуринська Т.О. Аналіз проблеми безпртульності та бездоглядності дітей та особливості їх реабілітації
 35. // Науковий вісник ужгородського університету. Серія: Педагогіка, соціальна робота. ВИПУСК 1 (38). 2016. С. 309-311.
 36. Допоміжна література:
 37. Закони України Права дитини в закладах освіти в Україні : Спеціальна доповідь з питань захисту дітей в ЮНІСЕФ / Уповноважений Верховної Ради України з прав людини : Офіційне видання. К., 2018. 110 c.
 38. Представництво інтересів соціально вразливих дітей та сімей: Навч. посіб. / за ред. Т. В. Семигіної. К.: Четверта хвиля, 2004. 216 с.
 39. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: Наук.- метод. посіб. / Г. М. Бевз, В. О.Кузьміж О. І. Нескучаєва та ін. К: Центр стратегічної підтримки, 2003. 92 с.
 40. Програма підготовки соціальних працівників інтегрованих соціальних служб. / за ред. І. Д. Звєрєвої, В. О. Кузмінського, І. Саммон. К.: ПБО «Кожній дитині» в Україні, 2006. 34 с.
 41. Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс]− Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України − Режим доступу: http://mon.gov.ua.
 42. Міністерство соціальної політики України [Електронний ресурс]− Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України − Режим доступу: http://www.msp.gov.ua.
 43. Закон Україну Про освіту. Режим доступу: http://rada.gov.ua/
 44. Закон України Про повну середню освіту Режим доступу: http://r https://24tv.ua/education/reforma_shkoli_2020_ukrayina_zakon_pro_osvitu_shho_zminilosya_n12/
 45. Базовий компонент. Режим доступу: http:// https://mon.gov.ua/ua/news/prijnyatonovij-zakon-pro-povnu- zagalnu-serednyu-osvitu-za-progolosuvali-450-nardepiv.
 46. Калаур, С. М. (2018).Система професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів у професійній діяльності (Doctoral dissertation, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).
 47. Стрельбицька, С. М.Формування базових компетентностей майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки (Doctoral dissertation, Одеса, 2019).

Матеріали

Конспекти лекцій, плани семінарських та практичних занять захищені авторським правом на інтелектуальну власність. Матеріали доступні в елктронному курсі Мудл. Для доступу до матеріалів – необхідно звернутися безпосередньо до автора курсу.

Силабус:

Завантажити силабус