Відбудеться  науковий семінар на тему “Шляхи формування професійної компетентності вчителя початкової освіти в умовах функціонування Нової української школи». 

29.09.2023 | 21:59

3 жовтня 2023 о 16.00 на кафедрі початкової та дошкільної освіти відбудеться  семінар на тему: «Шляхи формування професійної компетентності вчителя початкової освіти в умовах функціонування Нової української школи». 

Доєднатися можна за покликанням https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJkYmQ0YTQtM2Y4My00MmVhLWIyYjQtMjI5MmQ3NmVhM2Fj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22aca9362e-bfc1-43ff-b4b5-d1d23c169903%22%7d

Учасники семінару – викладачі кафедри початкової та дошкільної освіти та магістранти спеціальності 013 Початкова освіта.  
Неля Сірант, канд. пед. наук, доцент.