Теоретико-практичний семінар «Нова українська школа – простір освітніх можливостей».

16.10.2022 | 11:04

До Дня Університету 18 жовтня 2022 року (вівторок) о 15.10 відбудеться теоретико-практичний семінар «Нова українська школа – простір освітніх можливостей» за участю здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта» (денна та заочна форми навчання).

Доєднатися до теоретико-практичного семінару можна за покликанням на платформі Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWUwMzFjZDUtMmY1Mi00ZDNlLWEyZWMtNWY1Y2UyZTdkZWQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2206f2ebcc-9ebc-4c66-99a2-0fabeb71bbc0%22%7d