Відкрита лекція Ольги Біляковської

07.05.2021 | 16:08

11 травня о 13.30 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Біляковської О. О. з навчальної дисципліни «Педагогіка» на тему «Методи навчання у сучасній дидактиці» для студентів факультету прикладної математики та інформатики (ПМО-31).

Долучитися до заняття можна за покликанням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzczZmNlNmUtM2VmMi00ZDljLTgyZTUtMDYwMDY4ODA1M2Ix%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22763746e6-c1be-43e4-a90e-ca3e3a1fe92b%22%7d