Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція для студентів та молодих науковців

07.09.2016 | 23:33

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Бердянський державний педагогічний університет

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ  «Криворізький національний університет»

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди

Олександрійський педагогічний коледж імені В. О. Сухомлинського

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановні молоді науковці!

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції для студентів та молодих науковців

 

«ВИВЧЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ
ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО»,

яка відбудеться 22 вересня 2016 року на базі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 

Орієнтовні тематичні напрями роботи конференції:

 1. Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело збагачення сучасної педагогічної науки.
 2. Ідеї гуманної педагогіки у творчій спадщині Василя Сухомлинського.
 3. Втілення ідей В. О. Сухомлинського в процес дошкільної та початкової освіти.
 4. Вирішення завдань різних складових виховання у спадщині В. О. Сухомлинського.
 5. Особливості інклюзивної освіти в педагогічній практиці Василя Сухомлинського.
 6. Досвід Василя Сухомлинського як директора школи і проблеми організації сучасного педагогічного колективу.
 7. Василь Сухомлинський про педагогічну творчість і майстерність учителя.

Наукова проблематика конференції не обмежується запропонованими напрямами.

Мова конференції – українська, російська.

Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну пошту оргкомітету:

 • матеріали доповіді;
 • анкету-заявку (відомості про авторів, наукового керівника і навчальний заклад);
 • копію рецензії наукового керівника;
 • копію квитанції про оплату друку статті.

Матеріали потрібно надіслати на e-mail – PPOSP08@I.UA із зазначенням теми повідомлення та прізвища автора: «Матеріали конференції_Іваненко С. А.».

 

Основні дати:

 • подання матеріалів до оргкомітету – до 15 вересня 2016 р.;
 • реєстрація учасників конференції на форумі – до 20 вересня 2016 р.;
 • розміщення матеріалів на сайті кафедри – 22 вересня 2016 р.

 

Отримання заявки на участь і відповідність оформлення тез вимогам буде підтверджено листом-повідомленням електронною поштою до 20 вересня 2016 р. Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику наукових праць. Оплата за друк складає 20 грн. за сторінку.

Оплату можна здійснити одним із двох способів: 1) на р/р 29244825509100 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО банку 305299 Код ЄДРПОУ 14360570. Для поповнення картки 5168755631346422, Баранюк Ірина Григорівна, ІПН 2550303749; 2) на картку «ПриватБанку» 5168755631346422, Баранюк Ірина Григорівна.

Пересилання матеріалів конференції здійснюватиметься за вказаним у заявці відділенням Нової пошти за рахунок одержувача.

 

Для участі у роботі конференції необхідно до 15 вересня 2016 р. надіслати на електронну адресу PPOSP08@I.UA заявку за нижченаведеною формою:

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

«Вивчення та впровадження в навчально-виховний процес середньої та вищої школи педагогічних ідей Василя Сухомлинського»

(22 вересня 2016 р., м. Кіровоград)

Прізвище, ім’я та по батькові
Назва навчального закладу, факультету, курсу
Місто, країна
Контактний Е-mаіl
Контактний номер телефону
Адреса для пересилання матеріалів конференції Новою поштою
Напрям роботи конференції
Назва доповіді/статті
Форма участі (необхідне підкреслити) Виступ з доповіддю.

Участь в обговоренні.

Збірник матеріалів (електронний варіант).

Збірник матеріалів (роздрукований варіант)

Даю згоду на друк матеріалів та використання моїх персональних даних Дата

 

Підпис

 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

До друку приймаються статті, де присутні такі елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та їх зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням здобутих результатів;
 • висновки і перспективи подальших розвідок напряму.

 

Порядок оформлення матеріалів:

 1. Назва статті подається українською мовою великими літерами симетрично тексту.
 2. Ім’я та прізвище(а) автора(ів) друкується після назви через 1 рядок симетрично тексту. Під прізвищем автора, у дужках, маленькими літерами вказати – студент чи магістрант, курс, факультет. У наступному рядку вказується назва навчального закладу (без абревіатур) і місто (курсивом, розміщення по правому краю сторінки). Через інтервал – учений ступінь та звання, ім’я та прізвище наукового керівника.
 3. Основний текст подається далі через один рядок. Цитування й посилання на використані джерела мають відповідати загальним правилам: на зразок [1, 35] (див. Бюлетень ВАК України. – 2009. – №5).
 4. Через 1 рядок після основного тексту статті по центру друкується “Бібліографія” та в алфавітному порядку або в порядку посилання подається бібліографічний апарат, оформлений відповідно до вимог державного стандарту (ДСТУ 3582-97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”).
 5. Обсяг – 3 повних сторінки, через 1 інтервал, розмір шрифту – 14 Times New Roman. Поля: угорі – 20 мм, знизу – 20 мм, ліворуч – 20 мм, праворуч – 20 мм; абзац – 1,25.

Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються і автору не повертаються. Оргкомітет залишає за собою право відхилення статей з незадовільною якістю.

Матеріали конференції будуть друкуватися в авторській редакції.

 

Контактні телефони:

кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти: (0-522)-22-77-12;

Баранюк Ірина Григорівна                                        068-45-90-140;

Сафонова Ганна Григорівна                                      095-38-45-706.