З березня 2020 р. стартує реєстрація студентів І-ІІ курсів на вивчення вибіркових дисциплін

24.02.2020 | 22:00

Шановні студенти!

3 березня 2020 року розпочинається реєстрація  студентів І-ІІ курсів на вивчення вибіркових дисциплін  у  2020-2021 н.р. ! 

Презентація    Особистого кабінету студента    для вибору загальноуніверситетських дисциплін

на І та ІІ семестри 2020/2021 н.р. відбудеться  3 березня 2020 р. о 15.00 у Актовій залі Університету 

________________

ПРОЦЕДУРА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ  ДИСЦИПЛІН ПЕРЕДБАЧАЄ ДВА ЕТАПИ ( ДВІ ХВИЛІ) 

І    ХВИЛЯ     Р Е Є С Т Р А Ц І Ї    П О Ч И Н А Є Т Ь С Я
3  Б Е Р Е З Н Я  2 0 2 0   Р О К У   Т А   З А В Е Р Ш У Є Т Ь С Я   1 1    Б Е Р Е З Н Я    2 0 2 0   Р О К У

І І   ХВИЛЯ   Р Е Є С Т Р А Ц І Ї   Т А   К О М П Л Е К Т А Ц І Ї   Г Р У П
С Т А Р Т У Є  ( ЗА ПОТРЕБИ )    З    1 2 : 0 0   Г О Д    1 2  Б Е Р Е З Н Я  2 0 2 0 Р .   Д О   2 0   Б Е Р Е З Н Я   2 0 2 0   Р О К У .

Під час першої хвилі реєстрації студент може зайти в систему для перегляду стану комплектації груп та зміни/редагування свого вибору дисципліни.
Після завершення першої хвилі фіксуються дисципліни, для яких групи складають не менше 25- ти осіб, а верхня межа – 200 студентів.

Студенти, що зареєструвалися на дисципліни, для яких не вдалося укомплектувати групи, у другій хвилі реєстрації
отримують можливість вибрати дисципліни зі сформованих після першої хвилі
.
Студентів, які не обрали дисциплін у жодній з хвиль, система автоматично розподілить серед дисциплін, які вже обрали інші студенти.

Де  та  як  реєструватись ?

У  браузері  потрібно   набрати  адресу  dekanat.lnu.edu.ua , після цього студент повинен зайти в Особистий кабінет студента,
внести Прізвище та № залікової книжки . Одразу після цього, студентові буде надано можливість змінити пароль на інший. Після ознайомлення потрібно обрати одну вибіркову дисципліну з пропонованого переліку на І семестр та одну дисципліну на ІІ семестр 2020-2021 навчального року.

Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить 3 кредити, що включає 16  годин лекційних та 16 годин практичних занять, окрім того –  5 8 годин
відведено на самостійну роботу для денної форми навчання.

Для заочної форми навчання обсяг вибіркової дисципліни становить 3
кредити  6 годин лекційних занять,  4 години  практичних,  на самостійну роботу – 80 годин.

Форма підсумкового контролю  –  залік у кожному семестрі.

Заяву на вивчення дисципліни вільного вибору студенти заповнюють та залишають в деканаті  згідно зі списками електронної реєстрації. Заява
зберігається   в деканаті в особовій справі студента протягом усього терміну його навчання.

З моменту формування груп, вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою.

Деканат