Наукові праці 2016 рік

 

Стахів М. О., Крохмальна  Г.І.

Сучасна українська літературна мова з практикумом – Львів : навч. посібник. – ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 456 с.

Посібник містить матеріали і напрацювання, необхідні для якісної організації теоретичного і практичного навчального процесу з сучасної української мови з практикумом.

Матеріал у виданні розподілений за модулями. Кожний модуль складається з двох блоків (змістових модулів), які містять: ключові питання, зміст лекційного курсу, питання для самоконтролю, для дискусії, завдання з культури мовлення, пошуково-дослідницькі завдання, теми для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу та практично-контрольні завдання.

 

 

 

Нос Л. С.

Підготовка вчителів початкової школи в Канаді: теорія і практика: навч. посіб./за ред. Н. Г. Ничкало.-Львів.-Бадікова Н.О.,2016.-254 с.

У навчальному посібнику розглянуто науково-методичні і соціально-культурні особливості підготовки вчителів початкової школи на освітніх факультетах університетів Канади та обгрунтовано можливості використання прогресивних ідей канадського досвіду у вищих педагогічних навчальних закладах України.

Для студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, дослідників проблем порівняльної педагогіки.

 

 

 

 

Лещак Т.В.

Організація інтелектуального дозвілля школярів : Навчально-методичний посібник. — Львів Компанія «Манускрипт», 2016. — 162 с.

У посібнику розглянуто соціокультурні та освітні умови форму­вання й розвитку молодіжного інтелектуального руху, висвітлено ключові аспекти історії, теорії і практики впровадження інтелектуальних ігор у систему позакласної виховної робо­ти в середніх навчальних закладах. Розроблено мето­дичні вказівки до організації та проведення внутрішньошкільних змагань і тренувальних занять, а також до здійснення відбору і системної підготовки учнів — учасників змагань регулярних чемпіонатів на місцевому та загальнодержавному рівнях.  Наведено також описи й типові правила найбільш поширених інтелектуальних змагань, регламен­ти всеукраїнських та обласних чемпіонатів шкільного і дорослого рівнів, розміщено зразки ігрових завдань найбільш популярних інтелектуальних ігор.

 

 

 

Жаркова Р.Є.

Дитина виростає (серед / з) книг: практикум з виразного й усвідомленого читання : навчальний посібник  – Львів : Норма, 2016. – 88 с.

Посібник призначений для студентів педагогічних спеціальностей, які працюватимуть у дошкільних закладах та в початковій школі. Розроблена система завдань на матеріалі сучасної дитячої літератури сприятиме вдосконаленню студентами-педагогами власних навичок виразного читання, розуміння та аналізу текстів різних жанрів і різної тематики.

Книга буде цікавою також для філологів, літературознавців, любителів української та зарубіжної дитячої літератури, турботливих батьків.

 

 

Андрій Шептицький [Текст]: наукові праці.

Упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. – Львів: «СПОЛОМ», 2016. – 328 с. – (Серія: Видатні українські педагоги, вип. 7).

У збірнику наукових праць  вміщено статті науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів загальноосвітніх шкіл, присвячених діяльності і духовній спадщині  видатного українського церковного та суспільного діяча, мецената митрополита Андрея  Шептицького.

 

 

 

  

 

Островська К.О., Островський І.П. 

Основи психолого-педагогічної та медичної діагностики дітей із спектром аутистичних порушень. – Львів, “Тріада плюс”. -2015.-232 с.

У книзі висвітлено досвід запровадження послуги соціального супроводу дітей з аутизмом під час навчання у загальноосвітніх школах м. Львова. Представлений проект стандарту якості надання послуги соціального супроводу. Описані основні методики психолого-педагогічної діагностики дітей з аутизмом (РЕР-R, САRS), які використовуються для складання індивідуальної програми розвитку дитини. Подані рекомендації педагогів щодо особливостей корекції розвитку немовних дітей та дітей з гіперактивністю і дефіцитом уваги.

Книга представляє інтерес для вчителів та психологів загальноосвітніх шкіл, клінічних психологів, студентів педагогічних спеціальностей, батьків дітей зі спектром аутизму.

 

Субашкевич І. Р.

Формування ціннісно-смислової сфери     студентів педагогічних спеціальностей засобами медіапсихологічних технологій [практ. посіб.]  –Львів : Растр-7, 2016. – 60 с.

У посібнику розкрито теоретичні положення та подано практичні рекомендації з проблеми формування ціннісно-смислової сфери студентів педагогічних спеціальностей засобами медіапсихологічних технологій. Визначено місце медіапсихологічних технологій як чинника формування цінностей молодого покоління.

Практичний посібник рекомендований для викладачів вишів, порадників академгруп, практичних психологів, соціальних педагогів. Рекомендації можуть бути використані для саморозвитку та самоорганізації студентів у навчально-виховній, професійній діяльності.

 

 

Лепеха Л. П., Городиська М. Б.

Логопедичні ігри в корекційній роботі з дітьми із загальним недорозвиненнням мов­лення. – Львів-Дрогобич: Посвіт, 2014. – 76 с.

У даному посібнику висвітлено інформацію про мовленнєво-ігрову ді­яльність дошкільників, охарактеризовано особливості ігрової діяльності дітей дошкільного віку зі загальним недорозвиненням мовлення, подано класифікацію дитячих ігор. Також висвітлено характеристику I-IV рівнів ЗНМ.

Запропонований посібник містить ряд авторських ігор, спрямованих на подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, а також ігрові вправи для розвитку слуху, дихання та голо­су, фонематичного сприймання, пальчикові ігри.

Посібник розрахований на батьків дітей із порушеннями мовлення, ло­гопедів, корекційних педагогів, студентів

 

 

Кашуба Л.В. 

Цікава економіка.3  клас: навчальний посібник / Л.В. Кашуба. –  2-е видання, без змін. – Тернопіль:  Мандрівець, 2016.  – 80 с.

Матеріал  посібника відповідає навчальній програмі «Цікава  економіка. 2-4 класи» (авт.Л. Кашуба), схваленій для використання у загальноосвітніх  навчальних закладах. Його мета – ознайомити дітей з економічними поняттями, щр стануть сновою формування  економічного мислення  учнів  відповідно до їхнього віку.  Посібник рекомендовано для використання  на уроках економіки. інтегрованих уроках математики, української мови, читання, трудового навчання та образотворчого мистецтва.

 

 

 

 

 

Табака О.М. 

Золотий горішок . — Львів: , 2016. – 36 с: іл.

«Золотий горішок» — книжечка для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Це взірець цілісного розвивального мате­ріалу, який допоможе навчитися дитині чуттєво, образно, зримо піз­навати світ, відгукуватися серцем на всі його поклики любові. А поза тим — розвинути увагу, мовлення, навчитися уважно придивлятися до свого довкілля.

 

 

 

 

 

 

Веселий дзвіночок : книга для читання в дошкільному навчальному закладі / упор. О. Білан. — Тернопіль : Мандрівець, 2016. — 384 с.  (серія “Бібліотека дошкільника”)

Посібник входить у серію “Бібліотека дошкільника” (наказ Міністерства освіти і науки України від 20. 11. 2012 р. № 1298 “Про започаткування серії видань «Бібліотека дошкільника»”).

Хрестоматія пропонує прозові та поетичні твори відомих українських пись­менників та малознаних авторів. Твори дібрано відповідно до програми розвит­ку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” (авт. О. І. Білан та ін.).

Матеріали хрестоматії упорядковано за тематичним принципом, що дозво­лить читачам швидше знайти потрібний твір.

 

 

Щастя у віконці : Книга казок.

Л.Кічура, Т. Лещак, Т.Новацька-Тітаренко та ін. – Львів, 2016.

Соціальний казковий проект “Щастя у віконці” – це збірка казок, написаних мамами і татами, бабусями і дідусями для всіх діток України. Книга стала наслідком конкурсного відбору – із 212-ти казок від 77 авторів з різних міст України і закордону журі відібрало 50, які згрупувало у чотири розділи: «Казки про дива», «Казки про звірят», «Казки про діток», «Казки про зиму та Миколая». Проілюструвати казки зголосилося 11 самобутніх художників.

 

 

Використання інтерактивних методів навчання під час проведення  практичних занять із кримінального процесуального права: навчально-методичний посібник / Р. І. Благута, Н. І. Мачинська, А. І. Кунтій, А. Я. Хитра, Р. М. Шехавцов. – Львів, 2016.-140 с

Навчально-методичний посібник присвячений особливостям вико­ристання інтерактивних методів навчання під час проведення аудиторних занять із навчальної дисципліни «Кримінальний процес». У ньому послідовно розкриті загальні положення методики підготовки та проведення практичних занять із застосуванням цих методів та особливості вирішення ситуаційних задач і ділових ігор із кримінального процесу.

Для викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також слухачів магістратури та аспірантури під час проходження ними педагогічної практики.

 

 

 

Василенко  І.Я.

Методика навчання математики у початковій школі. Збірник  завдань для самостійної  роботи. Видання друге. – Дрогобич, Посвіт, 2016. – 76 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Корнят B.C., Цимбала О.М.

Робочий зошит для практичних занять з курсу «Основи психодіагностики та психокорекції» для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка». – Львів, 2016. – 103 с.

Вивчення курсу «Основи психодіагностики та психокорекції» передбачає формування у студентів практичних умінь проведення психодіагностичних методик, уміння їх застосовувати у процесі соціально-педагогічної діяльності. У робочому зошиті зібрано основні психодіагностичні методики, які передбачені навчальною та робочою програмами і будуть необхідними майбутнім соціальним педагогам при наданні соціально-педагогічної допомоги різним категоріям населення.

Робочий зошит призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю «Соціальна педагогіка», соціальним педагогам, практичним психологам навчальних закладів різного типу, а також усім, хто цікавиться психодіагностикою.

 

 

 

Творча багатовимірність простору арт-терапії: тези доповідей науково-практичного семінару [Текст].  –Львів, 2016. – 76 с. / Упорядник  Корнят В.С.

Подано тези виступів учасників науково-практичного семінару «Творча багатовимірність простору арт-терапії» (22 вересня 2016 року), який був проведений спільно факультетом педагогічної освіти, Педагогічним коледжем Львівського національного університету імені Івана Франка, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Львівським осередком ВГО «Арт-терапевтична асоціація».

 

 

 

 


НАУКОВА ПЕРІОДИКА


РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ (ХІХ-ХХІ ст.). Т. 6. Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку = ROZWÓJ UKRAIŃSKIEJ І POLSKIEJ OŚWIATY І MYŚLI PEDAGOGICZNEJ (ХІХ-ХХІ w.). T. 6. Edukacja prywatna w Polsce i na Ukrainie: aspekty historyczne i pedagogiczne tworzenia szkół prywatnych, obecny stan i perspektywy rozwoju : зб. наук. пр. / за ред. Д. Герцюка і І. Мищишин. -Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 420 с.

Розглянуто історико-педагогічні аспекти становлення та еволюції приватних навчальних закладів різних типів в історії української та польської освіти, проаналізовано проблеми та перспективи розвитку приватної освіти в Україні та Польщі на сучасному етапі.

Rozpatrzono aspekty historyczne і edukacyjne tworzenia i rozwoju prywatnych placówek oświatowych różnego rodzaju w historii edukacji ukraińskiej i polskiej, zanalizowano problemy i perspektywy rozwoju szkolnictwa prywatnego w Polsce i na Ukrainie na obecnym etapie.

 

ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI. Tom XVI /pod redakcją Kazimierza Rędzińskiego i Dmitra Herciuka. – Czestochowa-Lwów,  2016 – 408 s.

У польсько-українському збірнику, вип. ХVІІ  (під редакцією Казимира  Редзінського і Дмитра Герцюка) опубліковано  наукові статті  польських і українських дослідників, присвячених проблемам   історії Польщі та України у  ХУІІІ-ХХ ст.,  розвитку  польської та української освіти і педагогічної думки.

 

 

 

 

 

 

 

Вісник Львівського Університету : Серія педагогічна.  Випуск 30. – Львів, 2016

У Віснику обґрунтовано теоретико-методологічні засади, розглянуто актуальні питання вікової, корекційної, соціальної педагогіки та професійної освіти. Проаналізовано освітньо-виховні  та соціально-педагогічні  проблеми в сучасних історико-порівняльних дослідженнях.

Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 265 с .

Відповідальний за випуск Д.Герцюк

 

 

 

 

 

 

Товариство «Рідна школа»: історія і сучасність. Науковий альманах. Ювілейне видання. –  Ч. 9. /Упоряд. і наук. ред..Д. Герцюк, П. Сікорський . –Львів:  Б а д і к о в а Н.О., 2016. – 272 с.

Альманах присвячено  135-річчю  з часу заснування (1881)  і 25-річчю з часу   відродження  (1991) товариства «Рідна школа» . Вміщено матеріали  науковців,  викладачів вищих навчальних закладів, учителів загальноосвітніх шкіл, які висвітлюють діяльність Товариства  у різні історичні  періоди, розглядаються проблеми  реформування української освіти,  питання національного виховання молоді на сучасному етапі.

 

 

 

Матеріали звітних наукових конференцій факультету  педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016.-Вип.  – 188 с.

Подано матеріали звітної наукової конференції факультету педагогічної освіти, яка відбулась 04 лютого 2016 року. Наведено результати науково-педагогічних досліджень викладачів, аспірантів і здобувачів факультету за 2015 рік.