Основи генетики

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Матвієнко С. В.ФПЛ-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФПЛ-11Матвієнко С. В.
Матвієнко С. В.

Опис курсу

Мета курсу – сформувати у студентів систему знань про закономірності та механізми спадковості i мінливості на молекулярному, клітинному, організменному, популяційному рівнях.

Завдання курсу

Теоретичні – викласти основи генетичних знань про функціонування біологічних систем різних рівнів складності, а також про специфіку функціонування ядерного та цитоплазматичного геномiв та їх взаємодію.

Практичні – ознайомити студентів із сучасними методами генетичного аналізу, навчити застосовувати деякі з них на практиці; сприяти формуванню логіки планування генетичного експерименту та навичок коректної інтерпритації результатів генетичного аналізу; навчити розв’язувати генетичні задачі.

Перелік знань та умінь студентів

По закінченні вивчення курсу студент повинен знати:

– закономірності спадковості та принципи успадкування;

 • механізми визначення статі;
 • типи і значення взаємодії генів;
 • значення позаядерної спадковості;
 • закономірності мінливості, причини модифікаційної мінливості,
 • поняття про норму реакції генотипу та її значення;
 • роль спадкової мінливості в еволюції організмів;
 • основи генетики популяцій;
 • основи медичної генетики;

Студент повинен уміти:

– правильно визначати типи взаємодії алельних та неалельних генів;

– будувати ділянки генетичних карт хромосом;

– розв’язувати генетичні задачі та тестові завдання різних рівнів складності;

– самостійно проводити генетичний аналіз успадкування ознак організмів;

– доцільно використовувати закони, принципи і правила генетики;

– узагальнювати сучасні теоретичні знання в галузі єдиного комплексу природничого циклу дисциплін;

– користуватися довідковою літературою та ресурсами Інтернет.

Рекомендована література

Основна література

 1. Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика: В 3-х т.-М.:Мир,1987-1988.-Т.1.-1987.-295 с.-Т.2.-1988.-369 с.-Т.3.-335 с
 2. Алиханян С., Акифьев А., Чернин Л. Общая генетика.- М: Высшая школа, 1985.-445 с.
 3. Бердышев Г.Д.,Криворучко И.Ф. Генетика человека с основами медицинской генетики.- Киев: Вища школа ,1979.
 4. Бороевич С. Принципы и методы селекции растений. М.: Колос, 1984.
 5. Бочков М.П., Захаров А.Ф., Иванов В.И. Медицинская генетика. М., Медицина. 1984. 366 с.
 6. Бужієвська Т.І. Основи медичної генетики. Київ: Здоров’я, 2001.- 136 с.
 7. Воробець З.Д. Біологія. – К.: Знання, 2010. – 434 с.
 8. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика.- Сибирское университетское издательство: Новосибирск, 2003.- 456 с.
 9. Инге-Вечтомов С.Генетика с основами селекции.-М:Высшая школа,1989.-591 с.
 10. Коновалов В.С., Коновалов В.П., Горбатенко І.Ю. та ін. Генетика сільськогосподарських тварин. К.: Урожай, 1996.- 356 с.
 11. Лановенко О.Г.Словник-довідник основних понять з генетики,цитології та селекції.-Херсон:Айлант,1999.- 165 с.
 12. Лановенко О.Г. Чи знаєте ви генетику? Різнорівневі тестові завдання для студентів біол.спец.ун-тів.-Херсон:ХДУ,2004.-80 с.
 13. Лановенко О.Г, Чинкіна Т. ВІд молекул нуклеїнових кислот до людини/ Генетичні задачі з методикою розв*язання:Навч.-метод.посібник.-Херсон: Айлант,2002.-164 с.
 14. Лановенко О.Г. Збірник тестів з курсу “Генетика з основами селекції” для студентів 4 курсу біологічних спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання.-Херосн: Видавництво ХДУ, 2008.- 76 с.
 15. Лишенко І.Д. Генетика з основами селекції. К.: Вища школа, 1995.- 430 с.
 16. Лобашев М.,Ватти К., Тихомирова М. Генетика с основами селекции.-М.:Просвещение,1979.-380 с.
 17. Моргун В.В., Логвиненко В.Ф. Мутационная селекция пшеницы. К.: Наук. думка, 1995.
 18. Ніколайчук В.І., Горбатенко І.Ю. Генетична інженерія. Ужгород, 1999.
 19. Ніколайчук В.І., Надь Б.Б. Генетика з основами селекції. – Ужгород, 2003. – 196 с.
 20. Ніколайчук В.І., Надь Б.Б. Курс лекцій генетики з основами селекції. – Ужгород, 1997.- 200 с.
 21. Патрушев Л.И. Экспрессия генов.- М: Наука, 2000.-356 с.
 22. ПатрушевЛ.И. Искусственные генетические системы. Т.1. Генная и белковая инженерия.- М.: Наука, 2004.- 426 с.
 23. Помогайбо В.М., Петрушев А.В. Генетика людини: Навчальний посібник. – К.: ВЦ Академія, 2011. – 280 с.
 24. Путинцева Г.Й. Медична генетика. – К: Медицина, 2008. – 391 с.
 25. Тихомирова М. Генетический анализ: Учебное пособие.-Л: ЛГУ, 1990.- 280 с.
 26. Тоцький В. Генетика: Підручник для студ.біол.спец.ун-тів.- В 2-х т.-Одеса: Астропринт,2000.-Т.1.-476 с.;Т.2.-276 с.
 27. Топорнина Н.А. Генетика человека: Практикум для вузов.-М.: Владос, 2003.- 120 с.
 28. Шевченко В.А., Топорнина И.А., Стволинская Н.С. Генетика человека: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.- 240 с.
 29. Федоренко В.О., Осташ Б.О., Гончар М.В., Ребець Ю.В. Великий практикум з генетики, генетичної інженерії та аналітичної біотехнології мікроорганізмів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 279 с.
 30. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. Сибирское университетское издательство. Новосибирск. 2004.- 234 с.

Додаткова література

 1. Альбертс Б. и др.Молекулярная биология клетки.-М.:Мир,1986.- 587 с.
 2. Белоконь Е.М. Генетический эксперимент в исследованиях на дрозофиле. – Львов: Изд-во при Львов. ун-те, 1979.- 107с.
 3. Бердышев Г.Д., Дуброва Ю.Е., Карпенчук К.Г. Строение, функции и эволюция генов.- К.: Наукова думка,1980.-215 с.
 4. Ватти К., Тихомирова М.,Руководство к практическим занятиям по генетике.- М.: Просвещение,1979.-365 с.
 5. Гайсинович А. Зарождение и развитие генетики.- М.:Наука,1988.-434 с.
 6. Геном растений/ Под ред.акад.АНУССР.Сыткина К.-К.:Наукова думка,1988.-386 с.
 7. Герасименко В. Биотехнология.-К.:Вища школа,1989.-343 с.
 8. Кучук М. Генетическая инженерия высших растений.- К:Наукова думка,1997.-316 с.
 9. Льюин Б. Гены.-М.Мир,1987.-326 с.
 10. Молекулярная биология. Структура и биосинтез нуклеиновых кислот.Учеб. для биол.спец.вузов/ Под ред.А.С.Спирина.-М:Высшая школа, 1990.- 486 с.
 11. Молоцький М., Васильківський С., Князюк В.Селекція та насінництво польових культур.-К.:Вища школа,1994.-454 с.
 12. Резник Б, Запорожан В.,Минков В.Врожденные пороки развития у детей.-Одесса, АО «Бахва»,1994.- 428 с.
 13. Рокицкий П. ф. Введение в статистическую генетику.-Минск:Вышейшая школа, 1978.-226 с.
 14. Сиволап Ю. Геном растений и его улучшение.- К:урожай,1994.-786 с.
 15. Фогель Ф., Мотульски А.Генетика человека: В 3-х т.-М.:Мир,1989-1990.-Т.1.-588 с.;т.2.-456 с.; Т.3.-514 с.
 16. Шахбазов В., Чешко В., Шерешевская Ц. Механизмы гетерозиса: История и современное состояние.- Харьков:Основа,1990.-428 с.
 17. Шевцов И.А. Использование инбридинга у растений. К.: Наук. думка, 1983.- 234 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму