АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОЛОГІЯ ДІТЕЙ З ОСНОВАМИ ВАЛЕОЛОГІЇ (012)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232ArrayФПД-11, ФПД-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФПД-11
ФПД-12

Опис курсу

Головною метою валеологічної освіти і виховання є формування валеологічного світогляду та поведінки молоді, мотивації, що забезпечують активне і свідоме залучення кожного індивіда до процесу формування свого здоров’я .

Мета курсу:

Формування системи валеологічної освіти, заснованої на інтегративному підході, з врахуванням того змістовного багатства, якого валеологія набуває, стикуючись з багатьма іншими галузями знань і асимілюючи їх досягнення, крім того формування валеологічної культури вчителя як передумови його адаптації до нової педагогічної парадигми.

Завдання курсу:

Методичні: викласти теоретичні основи та методологічні особливості застосування системного підходу у вивченні валеології, науки яка стосується наукових знань про формування збереження, зміцнення, відновлення й передання наступним поколінням здоров’я. Під час навчання студенти озброюються методичними підходами до викладання шкільного інтегративного курсу «Валеології», відповідно до завдань національних освітніх програм.

Пізнавальні: дати уявлення про сучасний стан розвитку валеології. В процесі вивчення «Валеології та методики викладання» формується ставлення до навколишнього середовища, здоров’я індивідуума і всій популяції; виховання моральних якостей студентів в умовах урбанізації; експериментальне вивчення студентами методів і прийомів визначення ступеню фізичного розвитку і функціонального стану організму, визначення чинників, що сприяють прояві патологічних процесів; проаналізувати причини і фактори підвищеного впливу на суспільство, зокрема на молодь, наркотичних речовин і наслідки їхньої дії на особистість.

Практичні: Враховуючі наступні припущення (а саме: існують загальні принципи клітинного існування та функціонування; досліджені закономірності можливо переносити з більш простого на більш складний об’єкт; генетично більш пізні форми взаємодії організму та середовища не відміняють попередні), ознайомити студентів із сучасними методами дослідження фізіологічних функцій та навчити застосовувати деякі з них на практиці. Засвоєння відповідних знань, оволодіння навичками і вміннями має глибокий соціальний зміст, тому що цим забезпечується індивідуальне та групове приєднання до цілеспрямованих ефективних зусиль на життєзабезпечення.

Рекомендована література

 1. Амосов М.М. Роздуми про здоровя. – М: Фізкультура і спорт, 1987. – 197 с.
 2. Анатомія та фізіологія дитячого організму. Основи медичних знань. Валеологія : навчально-методичний посібник / Н. І. Коцур, Л. П. Товкун, Н. І. Годун, О. М. Миздренко. – Переяслав-Хмельницький : О. М. Лукашевич, 2014. – 322 с.
 3. Анатомія людини : національний підручник : у 3 т. / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін [та ін.] ; за ред. : В. Г. Черкасова, А. С. Головацького. – Вид. 3-тє, доопрацьоване. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – Том 2. – 455 с.
 4. Безруких М.М. и соавт. Возрастная физиология. – М., 2002. – 416 с.
 5. Брехман І.І. Валеологія – наука про здоров’я. – М.: РПА, 1997. – 245 с.
 6. Гарбузов В.Н. Человек – жизнь – здоровье. СПб.: АО “Комплект”, 1995, – 429с.
 7. Грибан В.Г. Валеологія: навчальний посібник. – К.: Центра навчальної літератури, 2005. – 256 с.
 8. Іващук Л.Ю., Онишкевич С.М. Валеологія. – Тернопіль: Навчальна книга, 2010. – 400 с.
 9. Колбанов В.В. Валеология: Основные понятия, термины и определения. – СПб.: ДЕАН, 1998. – 232 с.
 10. Коляденко Г.І. Анатомія людини. – К: Либідь, 2009. – 390 с.
 11. Курепина М.М. и соавт. Анатомия человека. – М., 2002. – 384с.
 12. Матюшонок М.Т. Анатомия, физиология и гигиена детей младшего школьного возраста. – М., 1970. – 221с.
 13. Мінський І.Я. Практикум з валеології, 2 частини, Черкаси, 1998.
 14. Музика Ф. В. Анатомія людини : навчальний посібник / Ф. В. Музика, М. Я. Гриньків, Т. М. Куцериб. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 359 с.
 15. Обреимова Н.И. и соавт. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков. – М., 2000. -376с.
 16. Очкуренко О.М. Анатомія людини з основами гістологіі і ембріології: Підручник. – К.: Вища шк., 1984. – 255 с
 17. Петрушин В.И. Валеология, М.:Гардарики, 2003. –432с.
 18. Пирогова Е.А., Иващенко Л.Я., Страпко Н.П. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье человека, К.: Здоров’я, 1986. – 152 с.
 19. Сапин М.Р. и соавт. Анатомия и физиология детей и подростков. – М., 2002. – 456с.
 20. Спортивная медицина и лечебная физкультура. – М.: Медицина, 1993. – 432 с.
 21. Тарасюк В.С., Титаренко Г.Г., Паламар І.В. Ріст і розвиток людини. – К: Здоров’я, 2002. – 272 с.
 22. Терпугова Е.А. Валеологическое воспитание детей дошкольного возраста: методическое пособие для педагогов. – Ростов: Феникс, 2007. – 254 с.
 23. Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія. – К: Вища школа, 1982. – 272 с.
 24. Царенко А.В., Яцук Г.Ф. Валеологія: підручник для 8 – 9 кл. серед, заг. шк. – К.: Генеза, 1998. – 136 с.
 25. Цимбал Н.М. Практикум з валеології. Методи зміцнення фізичного здоров’я. –Тернопіль: Богдан, 2000. – 168 с.
 26. Чумаков Б.Н. Валеология: учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 407 с.
 27. Шмалєй С.В. Діагностика здоров’я, Херсон, 1994. – 206 с.
 28. Шмалєй С.В. Основи наркології, Херсон, 1998. – 207 с.
 29. Яцук Г.Ф., Царенко А.В., Бабин І.І., Черняк В.М. Практикум з валеології, 2 частини, 1997.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму