Анімаційна діяльність соціального педагога

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета поглибити наукову та практичну підготовку соціальних педагогів, сформувати уміння планування, реалізації та оцінювання результатів анімаційної діяльності, виробити навички реалізації основних технологій та методик анімаційної діяльності в сфері соціальної роботи.

Завдання

сформувати уявлення про специфіку анімаційної діяльності в сфері соціальної роботи; створити умови для оволодіння студентами основними вміннями з планування та реалізації

анімаційної діяльності в сфері соціальної роботи; надати студентам можливості під час навчання на практиці здійснювати діяльність з розробки та

реалізації програм анімаційної діяльності та методик активізації соціальних суб’єктів в сфері соціальної роботи засобами анімації;

здобуття студентами навичок аналізу, розробки, реалізації анімаційної діяльності в сфері соціальної роботи.

 • результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 

особливості запровадження анімаційної діяльності з різними соціальними суб’єктами у різноманітних закладах сфери соціальної роботи;

класифікацію технологій анімаційної діяльності соціального педагога в сфері соціальної роботи; теоретичні основи та етапи розробки анімаційно-дозвіллєвих програм як інструменту соціально-

педагогічної діяльності в сфері соціальної роботи; специфіку засобів анімаційної діяльності, можливості їх застосування в сфері соціальної роботи;

основні етапи реалізації анімаційної діяльності у різних соціальних інститутах.

вміти:

планувати й практично здійснювати анімаційну діяльність в сфері соціальної роботи з метою реалізації соціального виховання;

здійснювати профілактичні, корекційні, реабілітаційні технології анімаційної діяльності в сфері соціальної роботи;

використовувати засоби анімаційної діяльності в професійній сфері соціального педагога організовувати анімаційну діяльність у різних закладах соціального середовища;

застосовувати анімаційну діяльність у відкритому соціальному просторі, зокрема з використанням волонтерських груп.

Рекомендована література

Базова

 1. Абрамов Л. К. Центр місцевої активності на базі будинку культури : методологія та технологія розвитку територіальної громади / Л. К. Абрамов, Т. В. Азарова. — Кіровоград : ІСКМ, 2010. — 116 с.
 2. Андреева А. Ю. Технологии социально-культурной анимации как средство патриотического воспитания молодежи : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.05 / Андреева Анжелика Юрьевна ; Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. — Тамбов, 2009. — 22 с.
 3. Байлик С. І. Організація анімаційних послуг в туризмі : навч. посіб. / Байлик С. І., Кравець О. М. — Харків : ХНАМГ, 2008. — 197 с.
 4. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія / О. В. Безпалько. — Київ : Наук. світ, 2006. — 363 с.
 5. Вайнола Р. Х. Технології соціально-педагогічної роботи : курс лекцій / Вайнола Р. Х. — Київ : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2008. — 152 с.
 6. Василенко О. М. Соціально-педагогічна  діяльність  у  закладах  освіти  / О. М. Василенко, А. О. Малько. — Харків : Крок, 2003. — 83 с.
 7. Василькова Ю. В. Социальная педагогика : курс лекций / Ю. В. Василькова, Т. А. Василькова. — М. : Академия, 2000. — 439 с.
 8. Волик Л. В. Освітньо-виховний феномен анімаційної діяльності майбутніх педагогів : монографія / Л. В. Волик. — Полтава : Полтав. літератор, 2010. — 324 с.
 9. Волик Л. В. Підготовка майбутніх педагогів до анімаційної діяльності : монографія / Л. В. Волик. — Полтава : ПНПУ, 2011. — 276 с.
 10. Воронина А. Б. Анимация в туризме : учеб. пособие / А. Б. Воронина. — Симферополь ; Севастополь : Феникс, 2008. — 196 с.
 11. Гавриленко М. О. Соціокультурна анімація як інноваційна технологія підвищення рівня соціального виховання студентської молоді в культурно-дозвіллєвій діяльності [Електронний ресурс] / М. О. Гавриленко // Наук. вісн. Донбасу. — 2011. — № 1. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?. — Назва з екрана.
 12. Гаранин Н. И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации / Н. И. Гаранин, И. И. Булыгина. — М. : Совет. спорт, 2004. — 127 с.
 13. Гурьянова М. П. Созидательная миссия социальной педагогики в современном обществе / М. П. Гурьянова // Педагогика. — 2011. — № 9. — С. 36–44.
 14. Дедурина Т. В. Функциональный подход к развитию анимационный деятельности учреждений культуры: социально-культурный аспект : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Теория, методика и орг. соц.-культур. деятельности” / Дедурина Татьяна Владимировна ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. — М., 2009. — 20 с.
 15. Дуликов В. З. Социально-культурная работа за рубежом [Електронний ресурс] : учеб. пособие / В. З. Дуликов. – М. : МГУКИ, 2003. — Режим доступу: http://www.pedlib.ru/Books/3/0197/3_0197-1.shtml. — Загл. с экрана.
 16. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. — Київ ; Сімферополь : Універсум, 2012. — 536 с.
 17. Заверико Н. В. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / Н. В. Заверико. — Київ : Слово, 2011. — 240 с.
 18. Звєрєва І. Д. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 „Соц. педагогіка” / Звєрєва Ірина Дмитрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. — Київ, 1999. — 38 с.
 19. Ищук В. В. Анимация как средство решения педагогических задач [Електронний ресурс] / В. В. Ищук, М. И. Нагибина. — Режим доступу: http://vestnik.yspu.org/releases/uchenue_praktikam/1_1/. — Загл. с экрана.
 20. Капська А. Й. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) : навч. посіб. / А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола. — Київ : Наук. світ, 2001. — 129 с.
 21. Киселева Т. Г. Основы социально-культурной деятельности / Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников. — М. : Изд-во Моск. гос. ун-та культуры, 1995. — 136 с.
 22. Коваль Л. Г.  Соціальна  педагогіка/Соціальна  робота  / Л. Г. Коваль, І .Д. Звєрєва, С. Р. Хлєбік. — Київ, 1997. — 345 с.
 23. Коношенко С. В. Реабілітаційна робота з соціально дезадаптованими підлітками в умовах індустріального регіону : монографія / С. В. Коношенко. — Луганськ : Слов’янськ : Печатный двор, 2009. — 251 с.
 24. Лактионова Г. М. Теоретико-методические основы социально-педагогической работы с женской молодежью в условиях крупного города : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.05 / Лактионова Г. М. — Киев, 1999. — 419 с.
 25. Лесіна Т. М. Анімація як інноваційний напрям соціально-педагогічної роботи в Польщі / Т. М. Лесіна // Соц. педагогіка: теорія та практика. — 2012. — № 2. — С. 101–106.
 26. Лесіна Т. М. Соціально-педагогічні умови стимулювання майбутніх соціальних педагогів до анімаційної діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Лесіна Т. М. — Херсон, 2009. — 253 с.
 27. Максимовская Н. А. Анимация в сфере досуга как механизм социального воспитания / Н. А. Максимовская // European Applied Sciences (Sttutgart). — 2013. — № 2. — P. 94–97.
 28. Максимовська Н. О. Активізація соціально-виховного потенціалу регіонального соціокультурного простору в процесі анімаційної діяльності / Н. О. Максимовська // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. М. Шейка. — Харків, 2012. — Вип. 37. — С. 249–260.
 29. Максимовська Н. О. Анімаційна діяльність як соціально-педагогічна інновація / Н. О. Максимовська // Zamojske Studia I Materialy. Ser. Pedagogika. — 2013. — T. 15, zeszyt 1. — Р. 157– 164.
 30. Максимовська Н. О. Анімаційна стратегія вдосконалення соціально-виховного середовища закладу вищої освіти культурно-мистецького профілю в контексті Болонської системи / Н. О. Максимовська // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / відп. ред. В. М. Шейко. ─ Харків, 2013. ─ Вип 40 : (спецвип.). — С. 189–199.
 31. Максимовська Н. О. Анімаційне соціально-виховне середовище ВНЗ як простір соціального розвитку студентської молоді / Н. О. Максимовська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — Вип. 33. — С. 606–611.
 32. Максимовська Н. О. Анімаційний підхід до соціально-педагогічної діяльності зі студентською молоддю у позанавчальний час / Н. О. Максимовська // Наук. зап. Сер. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин, 2014. — № 3. — С. 96–100.
 33. Максимовська Н. О. Анімація в сучасних зарубіжних дослідженнях: соціально-виховний аспект / Н. О. Максимовська // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. М. Шейка. — Харків, 2013. — Вип. 41. — С. 261–269.
 34. Максимовська Н. О. Анімація в сфері дозвілля як напрям соціально-педагогічної діяльності / Н. О. Максимовська // Соц. педагогіка: теорія і практика. — 2011. — № 1. — С. 19–26.
 35. Максимовська Н. О. Анімація дозвілля як засіб соціального розвитку особистості в соціумі, що глобалізується / Н. О. Максимовська // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. М. Шейка. — Харків, 2011. — Вип. 35. — С. 268–278.
 36. Максимовська Н. О. Інтеграція фізичної і духовної рекреації молоді в процесі соціально-педагогічної анімації / Н. О. Максимовська // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / Харків. обл. від-ня Нац. олімп. ком. України, ХДАДМ. — Харків, 2013. — № 4. — С. 41–46.
 37. Максимовська Н. О. Розвиток соціальної творчості студентської молоді у сфері дозвілля: анімаційний підхід / Н. О. Максимовська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання. — Кіровоград, 2013. — Вип. 17, кн. 1. — С. 436–447.
 38. Максимовська Н. О. Соціальне виховання студентської молоді засобами анімаційної діяльності в умовах євроінтеграції / Н. О. Максимовська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання. — Кам’янець-Подільський, 2012. — Вип. 16, кн. 2. — С. 249–259.
 39. Максимовська Н. О. Специфіка анімації дозвілля молоді: соціально-педагогічний аспект / Н. О. Максимовська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання. — Кам’янець-Подільський, 2011. — Вип. 15, кн 2. — С. 316–324.
 40. Малько А. О. Теоретико-методологічні основи розвитку соціальної педагогіки : монографія / А. О. Малько ; Харків. держ. акад. культури. — Харків : ХДАК, 2004. — 285 с.
 41. Мамбеков Е. Б. Организация досуга во Франции: анимационная модель : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук / Мамбеков Евфрат Багдатович ; Гос. ин-т культуры. — СПб., 1992. — 19 с.
 42. Методичний посібник з надання дружніх послуг для молоді / [за ред. Пінчук І. М., Сановської В. А.]. — Київ, 2003. — 160 с.
 43. Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогики : учеб. для студентов педвузов, обучающихся по спец. „Соц. педагогика» / Ф. А. Мустаева. — М. : Акад. проект, 2002. — 416 с.
 44. Петрова М. С. Анимационная деятельность как средство социального воспитания студентов вуза : дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Петрова Мария Сергеевна ; Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. — Кострома, 2007. — 170 с.
 45. Поліщук В. А. Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи : курс лекцій / В. А. Поліщук, О. І. Янкович ; Терноп. держ. пед. ун-т, Тернопіль, 2009. — 256 c.
 46. Поліщук Ю. Й. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об’єднань в Україні : [монографія] / Ю. Й. Поліщук ; за ред. Н. Г. Ничкала. — Тернопіль : ТИПУ, 2005. — 432 с.
 47. Пядушкина И. И. Анимация в социально-культурном сервисе и туризме : учеб. пособие / И. И. Пядушкина. — Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2011. — 192 с.
 48. Рассказова О. І. Розвиток соціальності учнів в умовах інклюзивної освіти: теорія та технологія : монографія / О. І. Рассказова. — Харків : ФОП Шейніна О. В., 2012. — 468 с.
 49. Ремізова О. Деякі аспекти розвитку творчого потенціалу молоді засобами соціально-педагогічної анімації [Електронний ресурс] / Оксана Ремізова. — Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/769. — Назва з екрана.
 50. Рижанова А. О. Розвиток соціальної суб’єктності та принцип субсидіарності соціально-педагогічної діяльності / А. О. Рижанова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків : Вид-во „Щедра садиба плюс», 2015. — Вип. 48. — С. 130–141.