Арт-терапія в спеціальній освіті (016 Спеціальна освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Немає
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
514Цимбала О. М.ФПЛ-31
628Цимбала О. М.ФПЛ-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
614ФПЛ-31Цимбала О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
528ФПЛ-31Цимбала О. М.
928ФПЛ-31Цимбала О. М.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Арт-терапія в спеціальній освіті», складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 016 «Спеціальна освіта».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні поняття, принципи арт-терапії та особливості її застосування в спеціальній освіті.
Міждисциплінарні звʼязки: дисципліни фахового спрямування.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль 1. Введення в теорію арт-терапії. Форми і методи арт-терапії
Змістовий модуль 2. Арт-терапевтична робота з різновіковими категоріями населення.
Мета навчальної дисципліни полягає в теоретико-практичному ознайомлені студентів з арт-терапевтичним підходом у роботі спеціального педагога.
Завдання дисципліни:
• Надати уявлення про арт-терапевтичний підхід;
• Ознайомити з процесуальними особливостями використання арт-терапії.
• Практично продемонструвати дію арт-терапевтичних методик (арт-терапії у вузькому значені, бібліотерапії, казкотерпії, ігротерапії, музикотерапії та ін.).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:
– суть, види, сфери застосування і межі ефективності арт-психотерапії;
– принципи застосування, процедурні особливості і психотехнічні прийоми арт-терапії;
– сфери застосування і компетентності даного терапевтичного методу.

вміти:
– орієнтуватися в різноманітті арт-терапевтичних підходів;
– аналізувати та інтерпретувати арт-терапевтичний матеріал;
– підбирати комплекс адекватних арт-терапевтичних методів для діагностики та ефективного розвитку, корекції та терапії;
– розробляти арт-терапевтичні тренінги.

Рекомендована література

Базова
1. Вознесенська О. Арт-терапія в роботі практичного психолога : Використання арт-технологій в освіті / О.Вознесенська, Л. Мова. К. : Шкільний світ, 2007. 120 с.
2. Енциклопедичний словник з арт-терапії / О. Л. Вознесенська, О. М. Скнар, О. А. Бреусенко-Кузнєцов, О. О. Деркач., Л. В. Мова та ін.; [за заг.наук.ред. О. Л. Вознесенської, О. М. Скнар]. К.: Видавець ФОП Назаренко Т.В., 1017. 312 с.
3. Ільченко І.С. Арт-терапія: навчальний посібник для студентів / І. С. Ільченко. – Умань: Видавничо-поліграфічний цент «Візаві», 2013. – 150 с.
4. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система за-нятий \ Л. Д. Лебедева. – СПб.: Речь, 2003. – 256 с. Серия – психологический практикум.
5. Теорія і практика арт-терапії : навчально-методичний комплекс / Уклад. І. В.Бабій. Умань, Алмі – 2014.

Допоміжна:

  1. Вознесенська О. Використання арт-технологій в сімейній психотерапії / О. Вознесенська // Простір арт-терапії: Зб. на-ук. ст. / ЦІППО АПН України, ГО „Арт-терапевтична асоціація”; Редкол.: Семиченко В.А., Чуприков А.П. та ін. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 1. – С. 5-19.
  2. Практическая арт-терапия: Лечение, реабилитация, тренинг / Под ред. А.И. Копытина. – М.: «Когито-Центр», 2008. – 288 с.
  3. Призванська Р. Методи музичної терапії, їх роль та завдання в інклюзивному просторі. // Індивідуальний супровід дітей з особливими потребами: роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2016. – С.57-59.
  4. Скнар О. Арт-техніка «колаж»: діагностичний і терапевтичний потенціал / О. Скнар, К. Реброва // Простір арт-терапії: Спадок десятиліття : [Зб. наук. статей]. – К., 2012. – С. 125-137.
  5. Цимбала О. Застосування арт-терапевтичних технік в сучасних умовах навчального процесу у вищому навчальному закладі / О.Цимбала // Простір арт-терапії : [Зб. наук. праць] / УМО, 2016, ВГО «Арт-терапевтична асоціація», 2016; [Редкол.: Лушин П.В., Чуприков А.П. та ін.]. – К. : Золоті ворота, 2016. – Вип. 2 (20). – С. 100-107.
  6. Шамлян К. Проективні методи дослідження особистості : підручник / К. Шамлян, М. Кліманська. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 466 с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму