Диференційоване оцінювання а навчання в інклюзивному класі

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24.5Немає

Опис курсу

Мета -опис: курс «Диференційоване оцінювання та навчання в інклюзивному класі» має чітку професійну спрямованість підготовки майбутніх фахівців, які зорієнтовані на роботу із дітьми із особливими освітніми потребами у дошкільних, загальноосвітніх, загальноосвітніх закладах з інклюзивним та
інтегрованим навчанням, загальноосвітніх спеціальних закладах. Навчальна програма з дисципліни «Диференційоване оцінювання та навчання в
інклюзивному класі» представляє поглиблений курс в складі теоретичної та практичної підготовки спеціаліста. Основним завданням дисципліни є підготувати майбутніх корекційних педагогів до роботи з дітьми із особливими освітніми потребами в умовах інклюзивних навчальних закладів.

Завдання:
– ознайомити студентів із сучасною вітчизняною системою освітніх послуг;
– розкрити особливості та закономірності розвитку, а також потенційні можливості усіх категорій дітей із порушеннями у розвитку
– надати інформацію про методи та прийоми педагогічної підтримки таких
учнів; формувати в студентів професійний інтерес до роботи з дітьми означеної категорії; вихововувати в студентів таких важливих професійних рис корекційного педагога, як доброзичливість, тактовність і коректність,
відповідальність за результати своєї діяльності,
– розширювати професійний світогляд студентів, педагогічну ерудицію;
– Розвивати у студентів толерантність, комунікативні якості та
доброзичливість;
– сприяти усвідомленню студентами засобів і напрямків професійного самовдосконалення.

Рекомендована література

1. Бондар В. І. Інклюзивне навчання та підготовка педагогічних кадрів для
його реалізації. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19.
Корекційна педагогіка та психологія. 2010. Вип. 15. С. 39‒42.
2. Єфімова С. М., Колупаєва А. А., Найда Ю. М. Налагодження партнерських стосунків з родинами. Інклюзивна школа: особливості організації та
управління: навч.-метод. посібник / за заг. ред. Л. І. Даниленко. Київ, 2007. 128 с.
3. Островська К. О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги: навч.посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 110 с.
4. Островська К. О. Соціальна адаптація дорослих осіб з загальними розладами розвитку: навч. посібник. Львів: Тріада плюс, 2012. 576 с.
5. Синьов В. М. Психолого-педагогічні проблеми дефектології та пенітенціарії. Київ: «МП Леся», 2010. 779 с.
6. Синьов В. М., Шеремет М. К., Руденко Л. М., Шульженко Д. І.Освітньо-психологічна інтеграція школярів із психофізичними порушеннями в сучасних умовах України. Актуальні питання корекційної освіти Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янецьПодільський: ПП Медобори-2006, 2016. Вип. 7., Т. 2. – С. 323–344
7. Ферт О.Г. Освітній та соціальний компоненти комплексного підходу до організації інклюзивного простору. Актуальні питання корекційної освіти.
Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільский: Медобори 2006, 2019. Вип.12. С. 301- 309.
8. Ферт О.Г. Особливості планування навчально-виховного процесу для дітей
з гіперактивністю та дефіцитом уваги. Науковий часопис. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Збірник наукових праць. Київ: НПУ ім.
М.П. Драгоманова, 2019. Серія 19. Вип. 37. С. 128-135.
9. Ферт О.Г. Педагогічний супровід дітей з порушеннями психічного розвитку в інклюзивному освітньому процесі. Інноваційна педагогіка: Збірник наукових праць. Одеса, 2020. Вип. 21. С. 73-78.
10. Ферт. О.Г. Проблема становлення стосунків дітей з особливими потребами та їхніх однолітків в умовах спільного навчання. Інноваційна педагогіка. Збірник наукових праць. Одеса, 2020. Вип. 23. С. 76-81.
11. Ферт О.Г. Інклюзія дітей з порушеннями психічного розвитку. Монографія. Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 2020, 432 с.
Допоміжна
1. Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні / Н.М. Синьов, А. Г. Шевцов // Дефектологія. – 2004. – № 2. – С. 6–10.
12. Пальчевський С. С. Педагогіка / С. С. Пальчевський. – К. : Каравела,2008. – 496 с.
Про затвердження плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки: Наказ МОН № 855
від 11.09.09р. [Електронний ресурс]// Сайт Міністерства освіти і науки – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/4828/ 9. Про
громадські об’єднання: закон України // Відомості Верховної Ради України – К., 2013 – № 1. – Ст.1.
13. Сайко Х. Я. Особистісна готовність корекційного педагога до виховання дітей з аутизмом [Електронний ресурс] : монографія / Х. Я. Сайко ; Львів.
нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Тріада Плюс, 2017. – 247 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 219-247

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус