Інноваційні моделі надання соціальних послуг

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6

Опис курсу

Мета курсу “Інноваційні моделі надання соціальних послуг” – полягає в ознайомленні студентів з інноваційними проектами соціальних послуг для вразливих груп населення, які були розроблені та впроваджуються в різних соціальних агенціях.

Основні завдання курсу: ознайомитись та проаналізувати моделі соціальних послуг для дітей-сиріт, дітей з особливими потребами, молоді, жінок, котрі зазнали насилля, людей з інвалідністю, громадян, що повернулися з ув’язнення тощо.

Вивчення навчальної дисципліни “Інноваційні моделі надання соціальних послуг” організовується на принципах кредитно-модульної системи, яка сприяє систематичній і динамічній роботі студентів над засвоєнням теоретичної дисципліни, з використанням модульної технології навчання та рейтингового оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу.

Після опанування курсу студенти мають володіти знаннями про:

 • особливості функціонування органів управління у сфері соціального захисту та закладів, які надають соціальні послуги в Україні;
 • інноваційні проекти надання соціальних послуг для вразливих груп населення, які були розроблені та впроваджуються в різних соціальних агенціях.

У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:

 • забезпечувати індивідуальне спрямування соціальних послуг інвалідам, особам похилого віку, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування;
 • підвищувати адресність соціальних послуг вразливим групам клієнтів;
 • сприяти соціальному включенню вразливих груп клієнтів та їх інтеграції; бездоглядним дітям, бездомним громадянам, жертвам торгівлі людьми, дітям і жінкам, які постраждали від насильства;
 • забезпечувати дотримання прав людини.

Курс містить поділ на залікові кредити, змістові модулі, розрахунок часу на лекції, семінарські заняття, самостійну роботу, критерії оцінювання знань та умінь згідно з вимогами кредитно-модульної системи підготовки фахівців, список основної й додаткової літератури.

На семінарських заняттях студенти уточнюють, поглиблюють, систематизують, узагальнюють та закріплюють отримані в процесі лекційної та самостійної роботи знання й уміння.

Поряд з аудиторними заняттями планується виконання студентами індивідуальної самостійної роботи під керівництвом викладача.

Вивчення бакалаврами навчальної дисципліни “Інноваційні моделі надання соціальних послуг” завершується заліком.

Рекомендована література

Основна:

 1. Закон України “Про соціальні послуги” від 19.06.2003 № 966 – IV.
 2. Закон України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” № 2558 – ІІІ від 21 червня 2001 р.
 3. Закон України “Про охорону дитинства” № 2402 – ІІІ від 26 квітня 2001 р.
 4. Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” № 2342 – ІV від 13 січня 2005 р.
 5. Закон України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” № 20/95 – ВР від 24 січня 1995 р.
 6. Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” від 15.11.2001 р.
 7. Kонституція України від 06.1996 // Відомості ВР України. – 1996. – № 30. – С. 141.
 8. Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям в громаді: узагальнення досвіду проекту. Інформаційно-методичні матеріали / За заг. ред. О.В. Безпалько. – К., 2007. – 144 с.
 9. Положення про дитячий будинок сімейного типу № 564від 26 квітня 2002 р. 10.Положення про прийомну сім’ю № 565 від 26 квітня 2002 р.
 10. Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення № 99/8698 від 22 січня 2004 р.
 11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про схвалення концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів” від 12.10.2000 р. № 1545.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування” № 226 від 05.04.1994 р.

Додаткова:

 1. Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 1 червня 2000р. № 1768-Ш /7 Офіційний вісник України. – 2000. – №26. – Ст. 1078.
 2. Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” від 16 листопада 2000р.
 3. Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21  листопада 1992 р. № 2811-ХІІ, в редакції від 22 березня 2001 р.
 4. Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” від 5 жовтня 2000 року N 2017-III.
 5. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р.
 6. Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 23.03.2000 р.
 7. Закон України “Про внесення змін до ЗУ “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 16.11.2000 р.
 8. Закон України “Про освіту” від 23.03.1996 р.
 9. Закон України “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 р.
 10. Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.1991 р. № 875-ХІІ.
 11. Приходько С. Держава і соціальний захист громадян // Право України, – 1999. – № 9. – С. 22-26.
 12. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції Державної програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2006 2010 роки” № 503 – р від 7 грудня 2005 р.
 13. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо поліпшення роботи, пов’язаної з реабілітацією дітей з органічними ураженнями нервової системи” від 29.02.1996 р. № 155.
 14. Сташків, Б. І. Право соціального обслуговування: навчальний посібник. – К. : Знання, 2007. – 567 с.
 15. Страхування.: Підручник / За ред. Базилевича В.Д. – К.:Знання, 2008.– 1019 с.
 16. Тюптя Л. Т. Соціальна робота: Навчальний посібник. / Л. Т. Тюпля, І. Б. Іванова. – 2-ге вид. – К. : Знання, 2008. – 574 с.
 17. Указ Президента України “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей” від 11 липня 2005 р.
 18. Указ Президента України “Про додаткові заходи по посиленню соціального захисту багатодітних і неповних сімей” від 30.12.2000 р.
 19. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо удосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю і сім’ями” від 23.06.2001 р. № 467/2001.
 20. Юрій С.І. Соціальне страхування: Підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2009. – 464 с.