Корекційна психопедагогіка

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Немає
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
38ArrayФПЛ-21, ФПЛ-22
416ArrayФПЛ-21, ФПЛ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
38ФПЛ-21
ФПЛ-22
416ФПЛ-21
ФПЛ-22

Опис курсу

Дисципліна “Корекційна психопедагогіка” розрахована для студентів дефектологічних факультетів, що готують учителів для загальноосвітніх шкіл для дітей з інтелектуальною недостатністю. Курс “Корекційна психопедагогіка” становить науково-теоретичну базу у формуванні майбутніх педагогів дошкільних, шкільних загальноосвітніх  навчальних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю та реабілітаційних центрів. Він повинен забезпечити необхідний якісний рівень професійної підготовки корекційного педагога, який може у відповідності з актуальними завданнями корекційної психопедагогічної науки та практики  творчо і продуктивно розв’язувати комплексні  корекційно-розвиткові  та педагогічно-виховні  проблеми спеціального навчання, особистісного становлення і соціалізації осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

Метою програми є підготовка корекційного педагога до адаптаційної та реабілітаційної діяльності, яка полягає у створенні необхідних психолого-педагогічних умов для найбільш повної соціальної адаптації, інтеграції та інклюзії у суспільство дітей з інтелектуальною недостатністю.

Рекомендована література

Основна :

 1. Бгажнокова И.М.Проблемы социальной адаптации детей-сирот с нарушениями интеллекта/ И. М. Бгажнокова, А. Н. Гамаюнова // Дефектология. – М., 1997. – №1.-С.36-39.
 2. Бгажнокова И.М. Особенности понимания и использования общекультурных норм поведения умственно отсталыми подростками / И. М. Бгажнокова, Ф. В. Мусукаева // Дефектология. – М, 1998. – №5.– С.46-54.
 3. Баудиш В. Сущность коррекционно-воспитательной работы во вспомогательной школе / В. Баудиш // Дефектология. – – №3. – С. 42-54.
 4. Белкин А.С.   Нравственное воспитание учащихся вспомогательной школы / А. С. Белкин. – М.: Просвещение, 2007. – 112 с.
 5. Бондар В.І.  Підготовка учнів допоміжної школи до самостійної трудової діяльності / В. І. Бондар. – К.: Рад.школа, 1988. – 232 с.
 6. Брезе Б.  Активизация ослабленного интеллекта при обучении во вспомогательных школах: Пер. с нем. / Б. Брезе. – М.: Медицина, 1981. –240 с.
 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений, Т.5. / Под ред. Т.А. Власовой. – М.: Педагогика, 1983.– 368с.
 8. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В.Давыдова – М.: Педагогика, 1991.– 480с.
 9. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной  педагогики /Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Мзд-во «Академия», 1999.– 280с.
 10. Головина Т.Н. Изобразительная деятельность учащихся вспомогательной школы / Т. Н. Головина. – М.: Педагогика, 1974. – 120 с.
 11. Граборов А.Н. Очерки по олигофренопедагогике / А. Н. Граборов. – М.: Учпедгиз, 1961. – 196с.
 12. Данилова Л.А. Коррекционная работа при обучении детей с церебральными параличами / Л. А. Данилова // Дефектология. – М.: 1972. – № 4.
 13. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и генновационные тенденции в обучении и воспитании : Хрестоматия. – М., 2001.
 1. Дефектологический словарь – М.: Педагогика, 1970.- 504 с.
 2. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе / Под ред. Т.А. Власовой, В.Г.  Петровой. -М.: Просвещение, 1981.– 176с.
 3. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика / И. Г. Еременко. – К. : Вища школа, 1985. – 326с.
 4. Єременко І.Г. Готовність розумово відсталих дітей до навчання в допоміжній школі / І. Г. Єременко, В.І. Турчинська. – К.: Рад. школа, 1981. –101с.40. Замский Х.С.   История олигофренопедагогики / Х. С. Замский. – М.: Просвещение, 1974. – 392 с.
 5. Інвалід і суспільство: Проблеми інтеграції.Випуск 1 / Збірник теоретичних та методичних матеріалів для працівників соціальних служб для молоді. – К., 1995.
 6. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция / В. П. Кащенко. – М.: Просвещение, 1992. -223 с.
 7. Козленко Н.А. Физическое воспитание учащихся вспомогательной школы / Н. А. Козленко. – К.: Рад. школа, 1987. – 125с.
 8. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев.  – М.: Политиздат, 177. – 304с.
 9. Липа В.А. Социально-педагогические аспекты формирования целей коррекционного обучения умственно отсталых детей в истории олигофренопедагогики / В. А. Липа // Введение в историю олигофренопедагогики / Под ред. А.И.Капустина. – Донецк: Лебедь, 1966. – С.62-76
 10. Певзнер М.С. Дети-олигофрены / М. С. Певзнер. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1969. –486с.

Додаткова:

 1. Реабилитация детей (медицинская и социальная) с заболеваниями нервной системы. – Одесса, 1995.
 2. Рубинштейн С.Я.  Психология умственно отсталого школьника: 3-е изд. / С. Я. Рубинштейн. – М.: Просвещение, 1986. – 192с.
 3. Селецкий А.И.  Психология и психопатология слабоумия / А. И. Селецкий. – К.: Рад. Школа, 1981 – 141с.
 4. Синев В.Н.  Коррекция развития познавательных процессов у учащихся на уроках географии / В. Н. Синев //Коррекционная роль обучения во вспомогательной школе / Под ред. Г.М.Дульнева. – М.: Педагогика, 1971 – С.11-38.
 5. Стоунс Э. Психопедагогика. Психологическая теория и практика обучения: Пер. с англ./Под ред. Н.Ф.Талызиной. – М.: Педагогика, 1984 – 472 с.

Матеріали

Зразки тестових завдань

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму