Логопедія з практикумом (012 Дошкільна освіта, денна/заочна форма навчання)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Опис курсу

Програму вивчення навчальної дисципліни «Логопедія з практикумом» складено відповідно до освітньої програми підготовки першого (бакалаврського) рівня спеціальності 012 – «Дошкільна освіта», кваліфікація: бакалавр дошкільної освіти.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є навчання працювати зі спеціальною логопедичною літературою і вибирати з неї професійно значимі відомості.
Міждисциплінарні зв’язки: загальна педагогіка, інклюзивна освіта, корекційна педагогіка, історія педагогіки, психологія, етика, дошкільна педагогіка.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Логопедія з практикумом» є сформувати в студентів знання, уміння та навички організації ефективної логопедичної допомоги дітям з мовленнєвими порушеннями, розуміння специфіки надання їм необхідної допомоги. Навчити працювати зі спеціальною логопедичною літературою і вибирати з неї професійно значимі відомості.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Логопедія з практикумом» є:
– надання теоретичних знань щодо загальної характеристики різних мовленнєвих порушень в історичному аспекті, етіології, механізмів, симптоматики, класифікації, динаміки протікання даних порушень мовлення за умов спонтанного та цілеспрямованого корекційного навчання та виховання;
– формування у студентів уміння правильно діагностувати мовленнєві порушення та визначати ефективні шляхи корекційного впливу у різних категорій дітей;
– ознайомлення студентів з основними формами організації логопедичної допомоги та профілактики даних мовленнєвих порушень.
1.3. Компетентності (за освітньою програмою)
1.3.1. Загальні компетентності
ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
1.3.2. Фахові компетентності
СК-3. Здатність застосовувати психолого-педагогічні, дефектологічні, медико-біологічні, лінгвістичні знання у сфері професійної діяльності.
СК-4. Здатність планувати та організовувати освітньокорекційну роботу з урахуванням структури та особливостей порушення (інтелекту, мовлення, слуху, зору, опорно-рухових функцій тощо), актуального стану та потенційних можливостей осіб із особливими освітніми потребами.
СК-5. Здатність реалізовувати ефективні корекційно-освітні технології у роботі з дітьми, підлітками, дорослими з особливими освітніми потребами, доцільно обирати методичне й інформаційно-комп’ютерне забезпечення.
1.4. Програмні результати навчання (за освітньою програмою)
РН4. Застосовувати для розв’язування складних задач спеціальної освіти сучасні методи діагностики психофізичного розвитку дітей, критично оцінювати достовірність одержаних результатів оцінювання, визначати на основі їх інтерпретації особливі освітні потреби дітей та рекомендації щодо створення найоптимальніших умов для здобуття освіти.
РН6. Планувати освітньо-корекційну роботу на основі результатів психологопедагогічної діагностики осіб з особливими освітніми потребами з врахуванням їхніх вікових та індивідуально-типологічних відмінностей.
РН8. Організовувати і здійснювати психолого-педагогічне вивчення дітей з особливостями психофізичного розвитку, діагностико-консультативну діяльність.

Рекомендована література

1. Дяченко К.Г. Інновації в корекції писемного мовлення/ К.Г. Дяченко. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.
2. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія / А.А. Колупаєва. – К.: «Самміт-Книга», 2009
3. Конопляста С.Ю. Ринолалія від А до Я. Монографія/ С.Ю. Конопляста. – К.: Книга-плюс, 2015.
4. Логопедія. / [Шеремет М.К., Тарасун В.В., Конопляста С.Ю. та ін.] : за ред. М.К. Шеремет. – [друге видання, перероблене і доповнене] – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010.
5. Логопедія: підручник / За ред. М.К.Шеремет . – Вид. 3-тє, перер. та доповн. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015.
6. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей/ М.А. Савченко. – 3-тє видання, доповнене. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.
7. Соботович Є.Ф. Концепція стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку/ Є.Ф. Соботович // Дефектологія. – 2002. – №1 . – С.2-7.
8. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник/ Шеремет М.К., Мартиненко І.В. – К.: КНТ, 2006.
Допоміжна
Гомля В., Федорович Л. Артикуляційна гімнастика. Методичні рекомендації для логопедів/ За наук. редакцією Л. Федорович. – Кременчук: Християнська Зоря, 2008.
2. Гуцал Л.Л. Корекція заїкання у молодших школярів/ Людмила Гуцал; Світлана Миронова. – К.: Шк. світ, 2010.
3. Дефектология. Словарь-справочник/ Авт-сост. С.С. Степанов; Под ред. Б.П. Пузанова. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
4. Довідник учителя-логопеда/ Авт-упорядник Лупінович С.М. – Тернопіль: Мандрівець, 2008.
5. Збагачення та активізація словника дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку/ Упоряд.Є.Е. Кулькіна. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. 6. Логопедия: ученик/ Под ред. Л.С. Волковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.
7. Логопедична робота у дитячому садку/ Упоряд. Г.М. Лисенко. – К.: Шк. світ, 2011.
8. Малярчук А.Я Обстеження мовлення дітей/ А.Я Малярчук. – К.: Літера ЛТД, 2002.
9. Марченко І.С. Спеціальна методика початкового навчання української мови (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників) Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – 1-ше видання. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010.
10. Мовленнєві ігри для дошкільників/ О.М. Коваленко, Т.Д. Єпіфанова. – Х.: Вид. група «Основа», 2011.
11. Федорович Л.О. Постановка звуків у вимові дітей дошкільного віку. Методичні рекомендації для логопедів/ Л.О. Федорович. – Кременчук: Християнська Зоря, 2007.
12. Шевага В.М. Невропатологія: підручник/ В.М. Шевага – 2-ге видання, перероблене і доп. – К.: Медицина, 2009.
13. Хрестоматія з логопедії / За ред. Шеремет М.К., Мартинєнко І.В. – К. : КНТ, 2006.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус