Логопедія з практикумом

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Логопедія» є формування у студентів теоретико-методологічних знань про всі види порушень мовлення, про причини, що їх викликають, шляхи їх подолання та попередження; надати практичні навички роботи з дітьми на основі засвоєних прийомів виявлення, корекції та профілактики мовленнєвих розладів.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Логопедія» є:

– надати студентам теоретичні знання щодо загальної характеристики різних мовленнєвих порушень в історичному аспекті, етіології, механізмів, симптоматики, класифікації, динаміки протікання даних порушень мовлення за умов спонтанного та цілеспрямованого навчання та виховання;

– сформувати в студентів уміння правильно діагностувати певне мовленнєве порушення та визначати ефективні шляхи корекційного впливу у різних категорій дітей з ТПМ;

– ознайомити студентів з питаннями організації логопедичної допомоги та профілактики даних мовленнєвих порушень.

Вивчення студентами 3 курсу навчальної дисципліни «Логопедія» завершується складанням екзамену в 5 і 6 семестрі.

МОДУЛЬ “РИНОЛАЛІЯ”

МОДУЛЬ “ПОРУШЕННЯ ГОЛОСУ”

МОДУЛЬ “ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНЕ НЕДОРОЗВИНЕННЯ МОВЛЕННЯ”

МОДУЛЬ “ЗАГАЛЬНЕ НЕДОРОЗВИНЕННЯ МОВЛЕННЯ”

Рекомендована література

ОСНОВНА:

1.Алмазова Е.С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей. – М., 2005.
2.Вансовская Л.И. Устранение нарушений речи при врожденных расщелинах неба. – М., 2000.
3.Врожденные несращения верхней губы и неба /Харьков Л.В., Яковенко Л.Н. и др.- К.
4.Герасимова А.С. Воспитание правильной речи у детей раннего возраста с врожденными расщелинами неба //Дошкольная педагогика/сентябрь-октябрь, 2004.
5.Герасимова А.С. Активизация слухового восприятия в структуре речевой терапии у детей с врожденными расщелинами неба //Дошкольная педагогика/ март-апрель, 2006.
6.ГромоваО.Е. Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2-4 лет: Метод. пособие. – М., 2004.
7.Ермакова И.И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков: Кн. для логопеда: 2-е изд., перераб. – М., 1996.
8.Ипполитова А.Г. Открытая ринолалия /Под ред. О.Н. Усановой. – М., 1983.
9.Конопляста С.Ю. Ринолалія. Причини, механізми, основні форми порушення //Педагогіка та методики: спеціальні. Зб. наук. праць – К., 2000.
10.Конопляста С.Ю. Сучасні уявлення про етіологію вроджених незрощень губи і піднебіння //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: Зб. наукових праць. – Випуск 6. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – С.3-9.
11.Конопляста С.Ю. Психолого-педагогічна діагностика відхилень у розвитку дітей з вродженим незрощенням губи та піднебіння: проблеми та перспективи //Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія соціально-педагогічна. Випуск VII /За ред.. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2007. – С.278-280.
12.Логопедия: Учеб. пособие для студ. пед ин-тов по спец. Дефектология /Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова и др.; под ред Л.С. Волковой – М., 2006.
13.Максаков А.И. Об особенностях слухового восприятия дефектов произношения у ринолаликов /Хрестоматія з логопедії /Шеремет М.К., Мартиненко І.В. – К.,2006.
14.Соломатина Г.Н., Водолацкий В.М. Устранение открытой ринолалии у детей. – М., 2005.
15.Уракова А.И. Особенности речевого развития у детей-ринолаликов /Хрестоматія з логопедії/ Шеремет М.К., Мартиненко І.В. – К., 2006.
16.Харьков Л.В., Яковенко Л.М. Ефективність логопедичного навчання за раннього хірургічного відновлення піднебіння //Дефектологія. – №4. – 1998.
17.Хрестоматія з логопедії: Навчальний посібник /Шеремет М.К., Мартиненко І.В. – К., 2006.
18.Юрова Р.А., Одинец О.И. Особенности связной речи детей с ринолалией (дошкольный возраст) //Дефектология. – №4. – 1990.

ДОДАТКОВА:

19.Волосовец Т.В. некоторые методы и приемы логопедической работы с детьми (от 1,5 до 3 лет), страдающих ринолалией //Актуал. пробл. дефектологии: Тез. докл. межвуз. науч. конф. – М., 1991.
20.Воронцова Т.Н. Принципы дооперационной профилактической работы с детьми с врожденными расщелинами губы и неба //Речевые расстройства у детей и методы их устранения: Сб. науч. тр. – М.,1978.
21.Герасимова А.С., Кузнецова В.Т. Школа раннего развития. – М., 2003.
22.Зееман М. Расстройства речи в детском возрасте. – М., 1962.
23.Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. – М.,1968.
24.Мамедов А.А. Врожденная расщелина неба и пути ее устранения. – Екатеринбург, 1998.
25.Пиэтин Х.А. Использование пособий в послеоперационной работе с детьми, страдающими ринолалией //Дефектология. – №5. – 1971.
26.Понятийно-терминологический словарь логопеда /Под ред В.И. Селиверстого. – М.,1997.
27.Родителям детей с врожденными несращениями верхней губы и неба /Харьков Л.В., Яковенко Л.Н., Чехова И.Л. и др. – К., 2007.
28.Чиркина Г.В. Преодоление носового оттенка речи у детей с ринолалией //Дошкольное воспитание. – №3. – 1983.

Матеріали

Зразки тестових завдань

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму