Методи відбору в спеціальні заклади для дітей з ТПМ (Спеціальність 6.010105 “Корекційна освіта. Логопедія)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
81.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810ФПЛ-42, ФПЛ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820ФПЛ-42

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити і навчити студентів об’єктивно, науково обґрунтовано оцінювати реальний стан і потенційний розвиток дітей з відхиленнями розвитку, диференційовано вирішувати питання щодо їх навчання.

Завдання курсу:

методичні: формування у студентів понятійно-категоріального апарату дисципліни; розкриття етіології порушень розвитку;

пізнавальні: ознайомлення зі спеціальними закладами для дітей з порушеннями розвитку, з методами діагностики дітей з відхиленнями у розвитку;

практичні: вміння класифікувати порушення розвитку дитини; організовувати кваліфіковану консультативну допомогу, діагностування дітей з порушеннями розвитку.

 

Студент повинен знати: структуру спеціальної освіти, особливості дитини з аномаліями розвитку, особливості діагностики дитини з аномаліями розвитку, методи і прийоми відбору дітей у спеціальні заклади.

Студент повинен вміти: добирати та практично використовувати методи і прийоми психолого-педагогічного обстеження дітей та вміти її інтерпретувати.

Рекомендована література

 

Базова

 1. Миронова C. II. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс: навчальний посібник / C. П. Миронова. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. 204 c.
 2. Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації // Інформаційний вісник. — 2004. — № 7. — C. 28-36.
 3. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка: пособие для учителя-дефектолога / под ред. Л. M. Шипицыной. – M.: ВЛАДОС, 2003. – 528 c.
 4. Лепеха Л., Городиська М. «Логопедичні ігри в корекційній роботі з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення» // Л.П. Лепеха / Дрогобич : ПП«ПОСВІТ», 2016.  – 76 с.
 5. Синьов В. M. Основи дефектології: навчальний посібник / В. M. Синьов, Г. M. Коберник. — K. : Вища школа, 1994. — 143 c.

 

Допоміжна

 1. Варенова Т.В. Коррекционная педагогика: учебно-методический комплекс для студентов специальности «Социальная работа». — Мн.: ГИУСТБГУ, 2007. — 112 с.
 2. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии.— М.: Просвещение, 1973. — С. 152—165.
 3. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ А.Д.Гонеев, Н.И.Лифинцева, Н.В.Ялпаева; Под ред В.А. Сластенина. – 2-е изд., перераб. – М.: Академия, 2002. – 272 с.
 4. Дефектологический словарь.— М.: Педагогика, 1970 – 504с.
 5. Забрамная С.Д. Отбор умственно отсталых детей в специальные учреждения: учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1988. – 94 с. – (Учебное пособие для педагогических институтов)
 6. Левченко Н. Ю., Киселева Н. А. Психологическое изучение детей с отклонениями в развитии. – М.: Коррекционная педагогика, 2005. – 118с.
 7. Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии: Ранняя диагностика и коррекция. – М.: Просвещение, 1992. – 95с.
 8. Основы коррекционной педагогики. Учебно – методическое пособие / Авторы-сост. Зайцев Д.В., Зайцева Н.В., Педагогический институт Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Саратов, 1999. – 110 с.
 9. Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и др.; Под ред. Л. В. Кузнецовой. — М.: Издательский центр «Академия», 2002. — 480 с.
 10. Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамная, Т.А.Добровольская и др.; Под ред. И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с.
 11. Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. пособие / Под научн. ред. Л.М. Шипицыной. — СПб.: Речь, 2003. — 216 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму